Blog

11.03.2020

Spulchnienie

W artykule znajdziesz:

Spulchnienie

Spulchnienie

Spulchnienie odgrywa również ważną rolę w czasie transportu odspojonego gruntu. Ręczne odspajanie stosuje się obecnie jedynie do niewielkich objętości robót ziemnych nie przekraczających 500 m3. Używa się do tego celu łopat i szufli, a w razie gruntów zwartych także oskardów i drągów stalowych (program uprawnienia budowlane na komputer).

Niekiedy dla V kat. gruntu lub zimą stosuje się młoty pneumatyczne lub spalinowe o specjalnych wymiennych końcówkach roboczych.
Zasada działania młotów pneumatycznych polega na kolejnym „ doprowadzaniu powietrza sprężonego do komór znajdujących się w cylindrze, w którym porusza się tłok. Gdy powietrze jest doprowadzane do komory za tłokiem, powoduje ono jego gwałtowne przesunięcie do przodu i uderzenie w narzędzie. Jednocześnie powietrze z komory przed tłokiem uchodzi swobodnie do atmosfery (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Ten ruch tłoka ku przodowi zamyka dopływ powietrza do komory nad nim, a otwiera dopływ do komory przed tłokiem. Powoduje to przesunięcie tłoka ku tyłowi, otwarcie dopływu powietrza do komory za nim i kolejne uderzenie.
Ręczne wydobywanie gruntu polega na rozdrabnianiu odspajanych brył, a następnie na przemieszczaniu gruntu szuflami lub łopatami na środki transportowe lub odkład.
Z wykopów wąskoprzestrzennych o większych głębokościach urobek usuwa się za pomocą lekkich żurawików lub innych podobnych środków transportu pionowego (uprawnienia budowlane).

Żurawik do wydobywania gruntu składa się z lekkiej konstrukcji nośnej, wysięgnika stanowiącego prowadnicę jezdną dla wózka, pojemnika, układu lin i wciągarki. Napęd wciągarki może być elektryczny lub spalinowy. Zaletą tego urządzenia jest łatwość montażu i demontażu. Może on być obsługiwany przez niewykwalifikowanego robotnika. Urobek wydobyty z wykopu układany jest w bezpośrednim sąsiedztwie żurawika.
Z wykopów szerokoprzestrzennych urobek można usuwać za | pomocą przenośników taśmowych.

Odległość, na którą może być przemieszczony urobek za pomocą przenośnika taśmowego, odpowiada rzutowi poziomemu jednego przenośnika lub jest i jego wielokrotnością w razie dwóch lub trzech przenośników. W celu nieprzerwanego wykorzystania przenośnika taśmowego powinno być przy nim zatrudnionych 3 lub 4 kopaczy (program egzamin ustny). Do zalet przenośników taśmowych należą: prosta konstrukcja, łatwość obsługi
i eksploatacji, duża wydajność itp. Wady - to stosunkowo szybkie, w porównaniu z innymi elementami, zużywanie się taśmy, która wykonana jest z tkaniny bawełnianej z obustronną okładzinę gumową.

Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonuje się obecnie za pomocą różnorodnych maszyn. Z punktu widzenia technologii robót ziemnych rozróżni się niżej omówione maszyny.
- Do odspajania i ładowania lub przemieszczania gruntu na niewielkie odległości służą koparki jedno- i wielonaczyniowe różnych typów. Urobek wydobyty koparkami przewozi się na miejsce nasypu, odkładu lub zwałki oddzielnym sprzętem transportowym, najczęściej samochodami z wywrotną skrzynią.
- Do odspajania i przewożenia urobku służą wszelkiego rodzaju zgarniarki transportujące odspojony grunt na maksymalną odległość 50-4000 m (opinie o programie).
- Do odspajania i przesuwania urobku na terenie stosuje się spycharki i równiarki. Dokonują one skrawania gruntu różnego rodzaju lemieszami, przesuwają grunt na niewielkie odległości (do 100 m) i rozplantowują urobek w granicach swojego roboczego zasięgu.
- Do robót ziemnych pomocniczych służą maszyny do spulchniania twardych i zwięzłych gruntów (zrywarki, spulchniarki, pługi) oraz maszyny do zagęszczania gruntu (np. walce, ubijaki, wibratory).
- Do hydromechanizacji robót ziemnych stosuje się wodomiotacze, pompy i specjalny sprzęt, przede wszystkim rury do transportu pulpy, czyli silnie rozwodnionego gruntu. Dzięki wykorzystaniu energii strumienia wody następuje odspojenie, przemieszczenie gruntu w stanie rozwodnionym oraz osadzenie go w wyznaczonym miejscu (segregator aktów prawnych).
- Do transportu poziomego gruntu służą różnego rodzaju sprzęty o nośności od 0,2-800 kN obejmujące: taczki, kolejki wąsko normalnotorowe, taśmociągi’, kolejki linowe, samochody skrzyniowe, przyczepy, wywrotki i inne. Ponadto w ostatnich czasach skonstruowano cały szereg maszyn uniwersalnych. Stanowią one połączenie maszyn wyżej wymienionych i mogą być używane do różnych prac (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

10.01.2024
Trwałość konstrukcji

Trwałość konstrukcji jest kluczowym aspektem projektowania i budowy budynków oraz innych struktur. Oznacza to zdolność konstrukcji do zachowania swojej funkcji…

10.01.2024
Prace spawalnicze

Prace spawalnicze to proces łączenia materiałów, takich jak metal, za pomocą ciepła i/lub ciśnienia. Spawanie jest powszechnie stosowane w różnych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami