Spycharki

Spycharki

Stosuje sic je do odspajania. wydobywania i przemieszczania gruntu na male odległości.

Spycharka składa się z ciągnika. lemiesza z ramą urządzenia sterowniczego oraz ewentualnie z dodatkowych urządzeń roboczych, jak zęby do zrywania gruntu lub grabie wielozębne do usuwania krzewów itp.

Główną częścią roboczą spycharki jest lemiesz, zmontowany na przodzie ciągnika (program uprawnienia budowlane na komputer).

Ustawienie lemiesza może być stałe w stosunku do osi podłużnej ciągnika, położenie lemiesza może być również zmienne i w dostosowaniu do zakresu wykonywanych przez spycharkę czynności regulowane zarówno w płaszczyźnie pionowej, jak i poziomej.

W zależności od sposobu ustawienia lemiesza i możności regulowania tego ustawienia spycharki dzieli się na czołowe, czołowo-skośne. czołowo-przechylne i uniwersalne (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Sposoby ustawienia lemiesza spycharki uniwersalnej, łazy pracy spycharki w czasie ruchu są następujące:
- napełnienie lemiesza ściętym przezeń gruntem i uformowanie wału gruntu przed nim,
- przesuniecie za pomocą lemiesza tego gruntu do miejsca wbudowania w nasypie lub na odkład.
- po uniesieniu lemiesza do góry rozścielenie pod nim przesuniętego gruntu w warstwie odpowiedniej grubości (uprawnienia budowlane).

W opisanym cyklu czynności spycharki odspajanie gruntu oraz ładowanie, czyli napełnianie lemiesza jak również po przemieszczeniu urobku na miejsce wbudowania wyładowanie, rozścielanie oraz zagęszczanie gruntu następują równocześnie. Spycharki są zaliczane do najbardziej uniwersalnych maszyn w wykonawstwie robót ziemnych (program egzamin ustny).

Niezależnie od swego zasadniczego przeznaczenia, jakim jest ich zastosowanie przy wykonywaniu wykopów i nasypów, spycharki są w szerokim zakresie wykorzystywane przy wykonywaniu szeregu czynności pomocniczych w wykonawstwie robót ziemnych takich jak np. odhumusowanie i wyrównanie terenu, rozplantowywane dowiezionego na nasyp gruntu, oczyszczanie terenu z gruzu, krzewów i drzew, zasypywanie wykopów Fundamentowych i instalacyjnych, profilowanie zboczy i skarp, ładowanie gruntów na środki transportowe, zagęszczanie spulchnionych gruntów itp.

Praca spycharek

Praca spycharek jest najbardziej wydajna w gruntach mających właściwość utrzymywania sic przed lemieszem podczas ruchu spycharki do przodu gruntów, w których praca spycharek jest mało wydajna, zalicza sic grunty drobnoziarniste i sypkie oraz pokruszone skały Grunty twarde wymagają uprzedniego spulchnienia, a praca spycharek w gruntach skalistych jest możliwa tylko po uprzednim ich skruszeniu za pomocą materiałów’ wybuchowych (opinie o programie).

Dolna granica odległości przemieszczania gruntu spycharką uzależniona jest od długości na której następuje zapełnienie lemiesza urobkiem i wynosi średnio 10-12 m. Ekonomicznie uzasadniona, ze względu na straty urobku w czasie drogi maszyny, największa odległość przemieszczenia gruntu wynosi ok. 60 m (segregator aktów prawnych).
Pojemność lemiesza spycharek u nas stosowanych wynosi od 1.2 do 2.0 m\ wydajność ich w zależności od wymiarów lemiesza i odległości przesuwania gruntu oraz od warunków terenowych przesuwanie urobku w poziomie terenu, pod górę lub ze spadkiem waha się w bardzo szerokich granicach i wynosić może od kilkunastu przy odległości przesuwania 100 m do 100-120 in h przy odległości przesuwania ok. 2 m.

Przy pracy spycharki w kierunku wzniesienia (pod górę) występuje zjawisko odwrotne - wydajność spycharki wyrażona prędkością jazdy odpowiednio zmniejsza się i przykładowo na wzniesieniu 15% maleje o około 50% .
Przy obliczaniu potrzebnego sprzętu do mechanizacji robót przyjmuje się roczny przerób spycharki w wysokości 750 m robót ziemnych na I KM mocy silnika przy pracy na dwie pełne zmiany.

Zgarniarki służą do odspajania, wydobywania, przewożenia (nawet na znaczniejsze odległości), wyładowywania i jednoczesnego plantowania gruntu. Odróżniamy zgarniarki przyczepne, które tworzą zestaw roboczy z ciągnikiem gąsienicowym lub kołowym oraz zgarniarki samobieżne - z własnym silnikiem napędowym (promocja 3 w 1). Składa się ona z następujących zasadniczych części: skrzyni - pojemnika, podwozia kołowego oraz ciągnika.

22 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

95%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


22 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

95%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !