Stropy zbiorników

Stropy zbiorników

Ten ostatni cel uzyskuje się zazwyczaj przez ułożenie na stropie nasypu ziemnego grubości 60-150 cm. Ponieważ ciężar objętościowy tego rodzaju nasypu wynosi ok. 2 g/cm3, obciążenie stropu będzie równe 12-30 kN/m2. Są to obciążenia bardzo znaczne, utrudniające konstruowanie zarówno stropu, jak i płyty dennej (program uprawnienia budowlane na komputer).

Izolacja termiczna dachu nie jest konieczna dla prawidłowej eksploatacji zbiornika, jest jednak nieodzowna dla zwiększenia trwałości budowli, gdyż pod wpływem zmian temperatury mogą powstać w konstrukcji znaczne naprężenia, powodując jej uszkodzenie. Ponieważ dotychczas stosowane izolacje w postaci nasypu ziemnego są ciężkie, a więc nieekonomiczne, należy je zastąpić innymi, lekkimi izolacjami termicznymi, jak w stropodachach budynków, przy czym warstwę izolacyjną zabezpiecza się przed zawilgoceniem przez pokrycie papowe lub podobne. Można również ułożyć izolację z materiału sypkiego, mineralnego (żużel, pumeks), na której układa się 30-centymctrową warstwę ziemi urodzajnej, obsianej następnie trawą. Materiał do izolacji termicznej powinien być odporny na działanie wilgoci. Konieczne jest dokładne zdrenowanie nasypu izolacyjnego oraz zapewnienie odpowiedniej wilgotności górnej warstwy przez codzienne podlewanie lub zraszanie mechaniczne (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Stropy zbiorników powinny być od dołu gładkie w celu ułatwienia wietrzenia przestrzeni nad zwierciadłem wody. Z tego względu najchętniej stosowane są stropy grzybkowe, z płytą nieco pochyloną, wznoszącą się w kierunku otworów wentylacyjnych. Można użyć także stropu płytowego wspartego na belkach ułożonych w jednym kierunku. Każde pole między podciągami wymaga wtedy dwu otworów wentylacyjnych. Niekorzystne są natomiast stropy krzyżowo zbrojone, oparte na belkach prostopadłych, gdyż w utworzonych kasetonach powietrze nie może być należycie wymieniane (uprawnienia budowlane).
Rozwiązanie eliminujące te niedogodności.

Płytę (przy większych rozpiętościach może to być strop gęstożebrowy) oparto na czterech wieloprzęsłowych ramach. W środkowym przęśle rygle ram załamano ku górze, aby uzyskać co najmniej 2,0 m prześwitu nad kładką umieszczoną na ścianie przegradzającej zbiornik. Kładka ta, połączona monolitycznie ze ścianką, wykorzystana jest jako jej górne podparcie (program egzamin ustny).

Warunki konstrukcyjne

Należy liczyć ją na oddziaływanie ścianki jak belkę poziomą, podpartą na ścianach podłużnych. Kładka powinna być zaopatrzona w odpowiednią poręcz ‘dla zabezpieczenia ludzi przed wpadnięciem do wody. Ponadto należy wykonać krawężniki wysokości 20 cm w celu uniemożliwienia zsypywania zanieczyszczeń. Podłużny układ rygli ram ułatwia znacznie przepływ powietrza pod stropem. Dla zapewnienia prawidłowej wentylacji należy umieścić w każdym polu wzdłuż ścian czołowych otwory nawiewne, natomiast w części środkowej wystarczą dwa wywietrzniki.
Do przykrycia dużych zbiorników, szczególnie izolowanych górą ciężkim nasypem: ziemnym, chętnie stosuje się stropy grzybkowe. Są to płyty podparte na poszerzonych głowicach słupów, które formuje się jako ostrosłupy (opinie o programie).

Stropy grzybkowe powinny spełniać następujące warunki konstrukcyjne.
- Siatka słupów powinna być możliwie kwadratowa, tak aby boki przęseł nie różniły się więcej niż o 20%. Również rozstaw słupów w szeregu nie powinien różnić się więcej niż o 20%.
- Grubość płyty powinna wynosić 15 cm. (segregator aktów prawnych)
- Wymiary słupów powinny spełniać warunek 30 cm, gdzie / należy przyjmować stosownie do rozpiętości przęsła w rozpatrywanym kierunku, H - wysokość kondygnacji.
- Głowice powinny mieć kształt ostrosłupa o pochyleniu bocznym powierzchni ca najmniej 45°.

Zbiorniki cylindryczne otrzymuje się przez połączenie ściany - powłoki walcowej - z płytą denną i ewentualnie ze stropem. Jeśli powłoka walcowa podparta jest jak na rys. 7-50, a więc obciążona na krawędzi oddziaływaniami równomiernie rozłożonymi i skierowane równomiernie rozłożone obciążenie, niezmienne dla poszczególnych punktów rozpatrywanego pierścienia (obciążenie kołowo-symetryczne) (promocja 3 w 1).

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !