Blog

09.01.2021

Struktura nakładów inwestycyjnych

Struktura nakładów inwestycyjnych

Struktura nakładów inwestycyjnych

Struktura nakładów inwestycyjnych będzie ulegać w poszczególnych okresach wahaniom. Udział budownictwa inwentarskiego wzrośnie i osiągnie prawie połowę całości nakładów inwestycyjnych (program uprawnienia budowlane na komputer). Nakłady na pozostałe grupy budownictwa wiejskiego kształtują się różnie; można np. zaobserwować zwłaszcza w latach 1971-75 spadek nakładów na budownictwo mieszkaniowe i socjalne, co jest jednak spadkiem pozornym, wynikającym z przewidywanego zmniejszenia zaludnienia wsi; można również zauważyć wzrost budownictwa gospodarczego (składowego), na które składają się inwestycje związane z rozwojem mechanizacji i zaplecza technicznego rolnictwa.

Udział nakładów inwestycyjnych według przewidywań planu perspektywicznego w stosunku procentowym w odniesieniu do poszczególnych grup tematycznych budownictwa.
Jak wynika z założeń planu perspektywicznego nawet w najbardziej orientacyjnych zarysach, będzie to okres budowy w przeważającej większości obór zespołowych, szczególnie w latach 1971-75. W okresie następnej pięciolatki 1976-80, udział nakładów na budownictwo inwentarskie zmniejszy się nieco w ogólnej puli nakładów inwestycyjnych. Natomiast udział budownictwa gospodarczego, tzn. budynków składowo-magazynowych i zaplecza gospodarstw rolnych, będzie stale wzrastał, co jest związane ze stałą intensyfikacją rolnictwa, a w ślad za tym ze zwiększeniem jego wyposażenia technicznego (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Budownictwo mieszkaniowe i socjalne wykazuje stabilizację pomimo niewielkiej tendencji zniżkowej nakładów inwestycyjnych, co jest związane ze stabilizacją ilości ludności wiejskiej, której nadwyżka przyrostu naturalnego znajdzie zatrudnienie w przemyśle.

Udział pozostałego budownictwa związanego z rolnictwem wykazuje również obniżkę procentową w stosunku ogólnej sumy nakładów inwestycyjnych rosnących w szybkim tempie na przestrzeni całego okresu lat 1966-1980 (uprawnienia budowlane). Tempo wzrostu nakładów inwestycyjnych na budownictwo wiejskie w poszczególnych okresach planu perspektywicznego według podziału na odpowiednie grupy tematyczne. Program rzeczowy budownictwa wiejskiego.

Masywne budynki

Przyjmując za podstawę wyjściową główne wytyczne planu perspektywicznego rozwoju rolnictwa oraz najważniejsze czynniki wpływające na kształtowanie wielkości potrzeb inwestycyjnych, program rzeczowy budownictwa wiejskiego w najogólniejszych i orientacyjnych rozmiarach (program egzamin ustny). Proces socjalistycznej przebudowy wsi wiąże się z koniecznością po- ważnego jej przeobrażenia, co będzie miało znaczny wpływ na rozwiązanie obiektów budowlanych pod kątem zmniejszenia ich nadmiernej kapitalności, czyli przesadnej mocy i trwałości (opinie o programie).

Zmieniające się często kierunki produkcji rolniczej, co wynika bądź to z potrzeb gospodarczych, bądź też z konieczności wprowadzenia postępu technicznego w metodach produkcji rolnej, wymagają budynków mniej trwałych,, o lekkiej konstrukcji umożliwiającej stosunkowo łatwe przystosowanie ich do nowych, zmiennych wymagań. W wielu pracach naukowych zarówno krajowych jak i zagranicznych zajmujących się ekonomią budownictwa wiejskiego1), w szczególności produkcyjnego, przeważa pogląd, iż amortyzacja zbyt masywnych budynków o tzw. „ciężkiej skorupie budowlanej” przy założeniu ich 100-letniej trwałości jest z gospodarczego punktu widzenia absurdem.

Budynki takie już po 20 latach stają się przestarzałe, funkcjonalnie niejednokrotnie uciążliwe jak również bardzo często nieprzydatne do dalszej postępowej unowocześnionej produkcji rolnej, zarówno roślinnej jak i zwierzęcej (segregator aktów prawnych).

W świetle programu rzeczowego budownictwa wiejskiego przewidzianego do realizacji w latach 1966-1980, mało jest również prawdopodobne, aby społeczeństwo mogło sobie pozwolić na wyłożenie tak poważnych środków zarówno finansowych jak i materiałowych, przeznaczonych na budownictwo zbyt kapitalne, wymagające częstej modernizacji związanej z postępowymi metodami produkcji, nieodzownymi przy założeniu wysokiego wzrostu wydajności (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

10.01.2024
Trwałość konstrukcji

Trwałość konstrukcji jest kluczowym aspektem projektowania i budowy budynków oraz innych struktur. Oznacza to zdolność konstrukcji do zachowania swojej funkcji…

10.01.2024
Prace spawalnicze

Prace spawalnicze to proces łączenia materiałów, takich jak metal, za pomocą ciepła i/lub ciśnienia. Spawanie jest powszechnie stosowane w różnych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami