Styki pionowe segmentów

Styki pionowe segmentów

Styki pionowe segmentów danego pierścienia zostają przesunięte w jednym kierunku w stosunku do styków sąsiedniego pierścienia. W czasie wykonywania płaszcza studni jest on podwieszony do górnej części studni. W ten sposób dolny pierścień poziomy ma również za zadanie przenosić na grunt obciążenie od ciężaru własnego dolnej części studni do czasu wykonania dna. W trakcie betonowania płaszcza wykonuje się w nim wnęki lub występy dla oparcia belek stropowych (program uprawnienia budowlane na komputer).

W celu ułożenia izolacji zewnętrznych powierzchni ścian studni wykonuje się wykop o odpowiednio większej średnicy, następnie mur o grubości 1/2 cegły i na nim nakleja się 3-4 warstwy papy na lepiku. Tak przygotowana izolacja stanowi zewnętrzną formę ścian studni. Dno studni jest żelbetową płytą kołową podpartą na obwodzie na ścianach pionowych. Na gruncie układa się warstwę chudego betonu, następnie izolację z 3-4 warstw papy na lepiku, wreszcie samą płytę żelbetową. Studnię drągów startowych wykonuje się tą samą metodą co studnię główną, albo górniczą metodą głębienia szybu, albo wreszcie jako studnię opuszczaną (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Jako izolację przeciwwilgociową obudowy drągów startowych zastosowano płaszcz z blachy stalowej na wewnętrznej powierzchni studni. W przypadku wykonywania studni taką samą metodą jak studni głównej płaszcz stalowy wykonuje się po całkowitym wykonaniu żelbetowego płaszcza, spawając go odcinkami. Przy zastosowaniu metody studni opuszczanej stalowy płaszcz stanowi wewnętrzną formę ścian studni.

Opisana metoda wykonania studni może być zastosowana tylko przy sprzyjających warunkach gruntowych, a w szczególności przy braku wody gruntowej lub przy małym jej napływie nie naruszającym struktury gruntu przy pompowaniu. Inną metodą wykonania obudowy jest metoda studni opuszczanej w grunt. Metoda ta nie była w kraju stosowana do obudowy urządzeń do ciągłego odlewania stali, jest jednak godną polecenia z uwagi na szereg istotnych zalet (uprawnienia budowlane).

Studnie opuszczane

Studnie opuszczane z prefabrykatów dla pomieszczeń podziemnych o znacznych wymiarach mogą być wykonywane jako studnie z bloków pustakowych albo z elementów płytowych płaskich lub żebrowanych przy montażu (program egzamin ustny). Dolną część studni wraz z nożem wykonuje się jako monolityczną i na tak przygotowanym pierścieniu montuje się płaszcz studni z prefabrykatów.

Połączenie bloków pustakowych w poziomie wykonuje się za pomocą spawanych elementów stalowych zakotwionych w prefabrykatach lub przez zakotwienie w betonowych spoinach wkładek poziomych wypuszczanych z prefabrykatów (opinie o programie). Połączenie w pionie zapewniają wkładki zbrojenia pionowego, które układane są w przewidzianych do tego celu wnękach lub w spoinach między prefabrykatami. Następnie wnęki lub spoiny zapełnia się betonem. W niektórych przypadkach połączenia w pionie wykonuje się również za pomocą spawania elementów stalowych zakotwionych w prefabrykatach.
W miarę wznoszenia studni otwarty w blokach pustakowych zapełnia się żwirem lub betonem, osiągając w ten sposób ciężar potrzebny do jej opuszczania.

Przy odchylaniu studni od pionu zapełnia się tylko pewne partie płaszcza (segregator aktów prawnych). W przypadku wypełnienia pustych przestrzeni żwirem powstaje drenaż, po którym woda w razie przesączania się przez zewnętrzne ścianki prefabrykatów ścieka w dół i zbiera się w studzience, skąd zostaje od- pompowana. Bloki każdej warstwy układa się na zaprawie cementowej. Dla lepszego wiązania bloki należy układać z przesunięciem w poziomie o pół długości bloku.

Ściany studni należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem. Powierzchnię zewnętrzną pokrywa się warstwą wyprawy cementowej 1 :2 cm o grubości 2-3 cm z zatarciem powierzchni. Do zaprawy należy stosować cement marki 200 (promocja 3 w 1).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !