Substancje trujące

Substancje trujące

Przy wykonywaniu różnych robót przeciwkorozyjnych powietrze w miejscu pracy bywa zanieczyszczone przez pył, mgłę z rozpylonej farby, pary rozpuszczalników lub gazy (program uprawnienia budowlane na komputer). Gdy w zanieczyszczeniach znajdują się substancje trujące, np. pyły zawierające związki ołowiu lub pary benzenu, albo gdy stężenie nietrujących zanieczyszczeń powietrza przekracza dopuszczalne normy, należy zapewnić ciągłą wymianę powietrza przez zastosowanie odpowiedniej wentylacji bądź tez zaopatrzyć zatrudnionych w takich warunkach pracowników w odpowiednie respiratory i maski ochronne pochłaniające zanieczyszczenia (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Przy jakich robotach zabezpieczających powinno się stosować maskę z filtrem zgrubnym 3, maskę z filtrem dla drobnego pyłu 2 i maskę z pochłaniaczem z węgla aktywowanego 5 (uprawnienia budowlane)?

Roboty przeciwkorozyjne muszą być czasami wykonywane również w pomieszczeniach zagrożonych pożarem i wybuchem, np. w magazynach materiałów pędnych, magazynach rozpuszczalników itp. lub tez w opróżnionych zbiornikach i cysternach po takich materiałach. Opary wybuchowe mogą tworzyć się w zamkniętych pomieszczeniach i zbiórkach także wskutek używania do robót przeciwkorozyjnych farb klejów zawierających rozpuszczalniki.

Wymagane środki bezpieczeństwa przeciwpożarowego i przeciw wybuchom są omówione w przepisach przeciwpożarowych. Wykaz niektórych polskich przepisów przeciwpożarowych (program egzamin ustny). Napiszcie wypracowanie na temat „Ochrona przed pożarami i wybuchami przy wykonywaniu robót przeciwkorozyjnych". Szczególnie wyczerpująco należy przy tym omówić przepisy dotyczące: obchodzenia się z otwartym ogniem i światłem, przewietrzania miejsc pracy, zapobiegania iskrzeniu przy urządzeniach i maszynach elektrycznych, stosowania narzędzi nie iskrzących.

Wysoka efektywność robót zabezpieczających

Praca przy robotach przeciwkorozyjnych często bywa niebezpieczna (opinie o programie). Przyczyną tego są różnego typu zagrożenia występujące przy wykonywaniu tych robót. Źródłem zagrożenia może być np. duża wysokość zabezpieczanego obiektu, stosowane narzędzia pracy, np. aparaty i narzędzia elektryczne, i wreszcie stosowane materiały, np. trujące pigmenty i łatwo palne materiały malarskie i kleje. Dlatego też szczególnie ściśle powinno się stosować tu wymagane środki bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej, zwłaszcza przeciw upadkowi z dużej wysokości, przed porażeniem prądem elektrycznym, przed schorzeniami skóry i oczu oraz przed zatruciem. Przepisy przeciwpożarowe mają na celu nie tylko zapewnienie bezpieczeństwa ludziom, lecz również zapobieganie stratom materialnym wskutek pożarów i wybuchów (segregator aktów prawnych).

Każda robota przeciwkorozyjna powinna być tak zaplanowana, przygotowana i wykonana, zęby nakłady wydatkowane na robociznę i materiały dały w wyniku możliwie najlepszą ochronę przed korozją. Przy robotach przeciwkorozyjnych muszą być zatem uwzględnione różne czynniki ekonomiczne. Opracowując następny temat poznacie najważniejsze z tych czynników.

Wysoka efektywność robót zabezpieczających może być osiągnięta tylko wówczas, gdy przy ich planowaniu, przygotowaniu i wykonaniu będą brane pod uwagę oprócz czynników przyrodniczych i technicznych również wszystkie powiązane z tym czynniki ekonomiczne. Schemat 26 wyjaśnia, że rozeznanie i umiejętne wykorzystanie czynników ekonomicznych należy do zakresu działania nie tylko samego wykonawcy robót (przedsiębiorstwa robót przeciwkorozyjnych), lecz częściowo również zleceniodawcy, np. właściciela obiektów, które mają być chronione.

W celu utrzymania w dobrym stanie budowli i urządzeń narażonych na D korozję musi być z góry zaplanowana ich ochrona w postaci robót konserwacyjnych. W planowaniu takich robót powinien brać udział specjalista robót przeciwkorozyjnych (promocja 3 w 1).

Przy planowaniu ochrony obiektu przed korozją muszą być uwzględnione warunki, w jakich znajduje się chroniony obiekt, ponieważ wpływają one na wybór najodpowiedniejszych środków ochrony z punktu widzenia technicznego i ekonomicznego. Warunki te dla większości chronionych obiektów są bardzo różne. Schemat 27 daje przegląd ważniejszych warunków.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami