Szczegółowy zakres kontroli i odbioru

Szczegółowy zakres kontroli i odbioru

Odbiór jest przeprowadzany komisyjnie w składzie: przedstawiciel kontroli technicznej przedsiębiorstwa, przedstawiciel inwestora oraz przedstawiciel nadzoru autorskiego. Ponadto z głosem doradczym do składu komisji wchodzą kierownik budowy kierownik montażu (program uprawnienia budowlane na komputer).
Poza zapoznaniem się z wymienionymi wyżej dokumentami i sprawdzeniem ich komisja jest obowiązana przeprowadzić:
- kontrolę jakości zmontowanego obiektu.
- czynności kontroli przewidziane aktualnymi zarządzeniami właściwych władz,
- sprawdzić protokół końcowy z wyników kontroli wpisując go do dziennika budowy.
Szczegółowy zakres kontroli i odbioru podaje aktualna „Instrukcja kontroli dokładności i produkcji montażu prefabrykatów wielkowymiarowych. Warunki odbioru budynków z tych prefabrykatów (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

 Okres tzw. robót zimowych jest liczony od 15 listopada do 31 marca roku następnego. Przy realizacji obiektów z prefabrykatów żelbetowych w okresie zimowym należy przestrzegać ogólnie obowiązujących, aktualnych „Wytycznych wykonania robót budowlanych w okresie obniżonych temperatur", opracowanie ITB z 1965 r. wprowadzone do obowiązkowego stosowania przez Ministerstwo Budownictwa i PMB.

Wytyczne w treści dotyczącej wykonawstwa obiektów z prefabrykatów żelbetowych określają warunki i metody prowadzenia montażu przy temperaturach otoczenia nie niższych niż - 10°C (budynków wielkoblokowych systemu z cegły żerańskiej do - 5°C). Montaż przy temperaturach niższych od - 10 do - 15°C może być prowadzony, lecz wymaga specjalnych dodatkowych zabezpieczeń (uprawnienia budowlane).
Do montażu budynku (pierwszej jego kondygnacji) z prefabrykatów żelbetowych można przystąpić, gdy wytrzymałość ścian piwnic lub konstrukcji nośnej niższej kondygnacji wykonanej w betonie monolitycznym osiągnęła wartość co najmniej 0.8 M. Minimalne wytrzymałości betonu prefabrykatów nic mogą być niższe od 0.7 R2S, a betonu i zapraw w wieńcach i spoinach niższej kondygnacji - od 50 kG/cm2 (wytrzymałość zaprawy w spoinach poziomych nic mniejsza od 25 kG/cm2) (program egzamin ustny).

Montaż w okresie warunków zimowych

Montaż w okresie warunków zimowych jest dozwolony przy wietrze o prędkości nie większej od 8 m/sek. Przy wietrze silniejszym montaż musi być wstrzymany. Łączenie łączników prefabrykatów przez spawanie jest zasadniczo dozwolone przy temperaturach nie niższych niż -5°C. Przy temperaturach niższych, do - 10 C, spawanie jest możliwe, lecz wymaga osłony od wiatru oraz stworzenia warunków, w których powoli będą stygnąć wykonane spawy. Można zapewnić to przez podgrzewanie otoczenia miejsc spawania. Wszystkie spawy wymagają sprawdzenia i przyjęcia (opinie o programie).
Aby umożliwić w okresie zimowym wiązanie cementu i twardnienie betonu, należy poza jego osłoną matami, płachtami, płytami izolacyjnymi itp., stosować następujące środki:
- domieszki chemiczne.
- nagrzewanie gorącym powietrzem i parą,
- nagrzewanie elektrycznością.
Mogą być też stosowane jednocześnie dodatki chemiczne do betonów i zapraw ora jeden z rodzajów nagrzewania.
Domieszki chemiczne i wytyczne do ich stosowania.
Domieszki chemiczne stosowane do zapraw cementowych i betonów w celu przyśpieszenia oraz skrócenia czasów ich wiązania i twardnienia. Poniżej podano tylko wskazówki dotyczące ich zastosowania przy wykonywaniu betonu w wieńcach, złączach i spoinach konstrukcji prefabrykowanych (segregator aktów prawnych). Dodatek chlorku wapniowego w ilości 2% wymaga zabezpieczenia stali powłokami antykorozyjnymi. Dodatek w ilości 4% może być stosowany w niezbrojonych złączaj i spoinach.
Przy temperaturze 0°C i niższych składniki betonów i zapraw muszą być podgrzewane. Po wypełnieniu betonem lub zaprawą złączy, wieńców, spoin należy chronić je przeć utratą ciepła przez okrycie tworzywami termoizolacyjnymi.
Węglany stosuje się w postaci węglanów potasu (potaż) i węglanu sodu (soda kalcynowana lub amoniakalna) (promocja 3 w 1). Są to domieszki chemiczne najbardziej intensywnie przy spieszające wiązanie cementów oraz twardnienie zapraw i betonów. Stosuje się więc je przy małych ilościach układanej masy betonowej lub zapraw, zapewniając warunk sprawnego ich mieszania, transportu i układania.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Wartość nieruchomości

Wartość nieruchomości, zwana także wartością rynkową, to znana cena, za którą dana własność może być sprzedawana lub wynajęta na otwartym…

Utylizacja odpadów

Utylizacja odpadów to proces usuwania lub utylizacja odpadów w sposób, który minimalizuje ich wpływ na środowisko i zdrowie publiczne. Proces…

Roboty rozbiórkowe

Roboty rozbiórkowe do specjalistycznych maszyn i roboty przeznaczone do wykonywania prac związanych z rozbiórką budynków, infrastruktury, obiektów przemysłowych i innych…

Jadalnia w miejscu pracy

Jadalnia w miejscu pracy do miejsca, gdzie pracownicy mogą spożywać posiłki, odpoczywać i relaksować się podczas przerw obiadowych lub innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami