Szczegółowy zakres kontroli i odbioru

Szczegółowy zakres kontroli i odbioru

Odbiór jest przeprowadzany komisyjnie w składzie: przedstawiciel kontroli technicznej przedsiębiorstwa, przedstawiciel inwestora oraz przedstawiciel nadzoru autorskiego. Ponadto z głosem doradczym do składu komisji wchodzą kierownik budowy kierownik montażu (program uprawnienia budowlane na komputer).
Poza zapoznaniem się z wymienionymi wyżej dokumentami i sprawdzeniem ich komisja jest obowiązana przeprowadzić:
- kontrolę jakości zmontowanego obiektu.
- czynności kontroli przewidziane aktualnymi zarządzeniami właściwych władz,
- sprawdzić protokół końcowy z wyników kontroli wpisując go do dziennika budowy.
Szczegółowy zakres kontroli i odbioru podaje aktualna „Instrukcja kontroli dokładności i produkcji montażu prefabrykatów wielkowymiarowych. Warunki odbioru budynków z tych prefabrykatów (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

 Okres tzw. robót zimowych jest liczony od 15 listopada do 31 marca roku następnego. Przy realizacji obiektów z prefabrykatów żelbetowych w okresie zimowym należy przestrzegać ogólnie obowiązujących, aktualnych „Wytycznych wykonania robót budowlanych w okresie obniżonych temperatur", opracowanie ITB z 1965 r. wprowadzone do obowiązkowego stosowania przez Ministerstwo Budownictwa i PMB.

Wytyczne w treści dotyczącej wykonawstwa obiektów z prefabrykatów żelbetowych określają warunki i metody prowadzenia montażu przy temperaturach otoczenia nie niższych niż - 10°C (budynków wielkoblokowych systemu z cegły żerańskiej do - 5°C). Montaż przy temperaturach niższych od - 10 do - 15°C może być prowadzony, lecz wymaga specjalnych dodatkowych zabezpieczeń (uprawnienia budowlane).
Do montażu budynku (pierwszej jego kondygnacji) z prefabrykatów żelbetowych można przystąpić, gdy wytrzymałość ścian piwnic lub konstrukcji nośnej niższej kondygnacji wykonanej w betonie monolitycznym osiągnęła wartość co najmniej 0.8 M. Minimalne wytrzymałości betonu prefabrykatów nic mogą być niższe od 0.7 R2S, a betonu i zapraw w wieńcach i spoinach niższej kondygnacji - od 50 kG/cm2 (wytrzymałość zaprawy w spoinach poziomych nic mniejsza od 25 kG/cm2) (program egzamin ustny).

Montaż w okresie warunków zimowych

Montaż w okresie warunków zimowych jest dozwolony przy wietrze o prędkości nie większej od 8 m/sek. Przy wietrze silniejszym montaż musi być wstrzymany. Łączenie łączników prefabrykatów przez spawanie jest zasadniczo dozwolone przy temperaturach nie niższych niż -5°C. Przy temperaturach niższych, do - 10 C, spawanie jest możliwe, lecz wymaga osłony od wiatru oraz stworzenia warunków, w których powoli będą stygnąć wykonane spawy. Można zapewnić to przez podgrzewanie otoczenia miejsc spawania. Wszystkie spawy wymagają sprawdzenia i przyjęcia (opinie o programie).
Aby umożliwić w okresie zimowym wiązanie cementu i twardnienie betonu, należy poza jego osłoną matami, płachtami, płytami izolacyjnymi itp., stosować następujące środki:
- domieszki chemiczne.
- nagrzewanie gorącym powietrzem i parą,
- nagrzewanie elektrycznością.
Mogą być też stosowane jednocześnie dodatki chemiczne do betonów i zapraw ora jeden z rodzajów nagrzewania.
Domieszki chemiczne i wytyczne do ich stosowania.
Domieszki chemiczne stosowane do zapraw cementowych i betonów w celu przyśpieszenia oraz skrócenia czasów ich wiązania i twardnienia. Poniżej podano tylko wskazówki dotyczące ich zastosowania przy wykonywaniu betonu w wieńcach, złączach i spoinach konstrukcji prefabrykowanych (segregator aktów prawnych). Dodatek chlorku wapniowego w ilości 2% wymaga zabezpieczenia stali powłokami antykorozyjnymi. Dodatek w ilości 4% może być stosowany w niezbrojonych złączaj i spoinach.
Przy temperaturze 0°C i niższych składniki betonów i zapraw muszą być podgrzewane. Po wypełnieniu betonem lub zaprawą złączy, wieńców, spoin należy chronić je przeć utratą ciepła przez okrycie tworzywami termoizolacyjnymi.
Węglany stosuje się w postaci węglanów potasu (potaż) i węglanu sodu (soda kalcynowana lub amoniakalna) (promocja 3 w 1). Są to domieszki chemiczne najbardziej intensywnie przy spieszające wiązanie cementów oraz twardnienie zapraw i betonów. Stosuje się więc je przy małych ilościach układanej masy betonowej lub zapraw, zapewniając warunk sprawnego ich mieszania, transportu i układania.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !