Temperatura kropienia

Temperatura kropienia

Temperatura kropienia jest to temperatura, w której badany asfalt staje się na tyle płynny, że może wypłynąć w postaci kropli przez otwór o średnicy 3 ± 0,2 mm (program uprawnienia budowlane na komputer).
Oznaczanie przeprowadza się w znormalizowanym przyrządzie składającym się z naczyńka szklanego lub metalowego otaczającego naczyńko rtęciowe termometru. Termometr umieszczony w probówce podgrzewa się w zlewce z wodą z przepisaną szybkością.

Normy niemieckie przypisują duże znaczenie temperaturze kropienia i wymagają dla asfaltu jak największej rozpiętości (co najmniej 18°C) pomiędzy temperaturą mięknienia według metody „Pierścień i Kula” a temperaturą kropienia.
Badania chemiczne asfaltów. Oznaczenie liczby kwasowej i liczby zmydlenia posiada pewne znaczenie dla charakterystyki asfaltów i ich czystości. Oznaczenie liczby kwasowej (wolnych kwasów) w asfalcie pozwala na rozróżnienie asfaltu naturalnego (liczba kwasowa ponad 2,5) od asfaltu ponaltowego destylowanego (liczba kwasowa 0-1) czy też dmuchanego (liczba kwasowa ok. 1,37). Wysoka liczba zmydlenia może wskazywać np. na domieszkę w asfalcie paku stearynowego lub kwasów tłuszczowych (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Oznaczanie zawartości siarki. Oznaczenie to ma duże znaczenie dla charakterystyki asfaltów i ich pochodzenia. Obecność siarki w postaci związków w asfalcie uważa się za pożądaną w ilości kilku procent. Siarka wpływa na polepszenie własności plastycznych i na zdolności adhezyjne.

Asfalty naturalne

Asfalty naturalne oraz asfalty z rop meksykańskich i albańskich zawierają ponad 3% siarki związanej (uprawnienia budowlane).
Oznaczanie przeprowadza się bądź przez spalanie próbki asfaltu w bombie kalorymetrycznej i określenie zawartości w gazach spalinowych, bądź też metodą Eschka-Rothe’a. Metoda ta polega na wymieszaniu 1 g asfaltu w tyglu platynowym z 1,5 g tzw. mieszaniny Eschki (2 cz. MgO + 0,1 cz. NaoCOa) i wyprażenie. Pozostałość po zadaniu wodą bromową rozpuszcza się w rozcieńczonym kwasie azotowym. Po przesączeniu oznacza się w przesączu zawartość jonu SO4 strącając go jako BaSCh.
Oznaczanie zawartości parafiny. Ma ono duże znaczenie dla charakterystyki asfaltu i jego własności (program egzamin ustny).

W praktyce asfalty o zawartości do 2’% parafiny (oznaczonej wg metody Holdego) uważane są za bezparafinowe, zawierające zaś powyżej 2% parafiny - za parafinowe. Wysoka zawartość parafiny wpływa na własności asfaltu i zachowanie się przy zmianie temperatury (stroma krzywa penetracji i podwyższenie temperatury łamliwości). Oznaczenie przeprowadza się kilku metodami, z których najwięcej znana jest metoda Holdego polegająca na oznaczeniu węglowodorów parafinowych, wydzielonych w znormalizowanych warunkach z roztworu badanego asfaltu w mieszaninie spirytu- sowo-eterowej (opinie o programie).

Analiza grupowa asfaltów. Analizę tę wykonuje się w celu wyodrębnienia z asfaltów pewnych grup składników, różniących się między sobą rozpuszczalnością w przyjętych dla danej metody rozpuszczalnikach nowszych należy metoda Łysychinoj (DORN1I 1949), która umożliwia wyodrębnienie z próbki asfaltu następujących składników: olejów asfaltowych po koagulacji żywic i asfaltenów acetonem z roztworu benzenowego, żywic, asfaltenów i kwasów asfalto- genowych (segregator aktów prawnych).

Dodawanie różnych rozpuszczalników do asfaltu *) ma duże znaczenie, ponieważ dodany do asfaltu rozpuszczalnik powoduje zwiększenie lub zmniejszenie napięcia granicznego między cząstkami (micelami) asfaltu a składnikami oleistymi. Wielkość napięcia równa jest różnicy napięcia powierzchniowego obu faz. Przez dodatek do asfaltu rozpuszczalnika o dużym napięciu powierzchniowym napięcie graniczne między olejami i micelami zmniejsza się, zwiększając trwałość produktu.

Rozpuszczalniki o małym napięciu powierzchniowym, rozpuszczające zarówno składniki oleiste asfaltów, jak też żywice asfaltowe, zmniejszają napięcie powierzchniowe fazy zwartej przy jednoczesnym zwiększeniu się napięcia granicznego między obu fazami, co powoduje wytrącanie się asfaltenów (promocja 3 w 1)..

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2021 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2021 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !