Transport kolejowy

Transport kolejowy

Transport kolejowy wymaga znacznych nakładów inwestycyjnych na budowę bocznic kolejowych, zwiększa zapotrzebowanie na teren ze względu na duże promienie łuków torowisk i jest mało elastyczny (program uprawnienia budowlane na komputer). Opłaca się wyłącznie tym zakładom, w których jest duży dzienny obrót masy towarowej. Układ torów i sieci bocznic należy projektować jednocześnie dla całego zakładu z uwzględnieniem jego przyszłej rozbudowy, ponieważ wszelkie zmiany położenia torów i urządzeń są kosztowne, trudne, a czasem wręcz niemożliwe.

W projektowaniu obowiązuje zasada jak najmniejszej długości torów, najmniejszej liczby łuków i skrzyżowań z drogami kołowymi i ciągami pieszymi. Tory mogą mieć układ czołowy, obwodowy, przelotowy lub mieszany (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Mogą przebiegać obok budynków lub są wprowadzane do wnętrz hal produkcyjnych. się do oczyszczalni miejskiej; częściej buduje się własne oczyszczalnie ścieków sanitarnych i technologicznych w bezpośrednim sąsiedztwie zakładów. Proces oczyszczania ścieków zależy od ich składu, dlatego też systemy stosowanych oczyszczalni są różne. Ekonomiczne zagospodarowanie terenu zakładu przemysłowego Projektowanie zakładów przemysłowych jest jednym z najtrudniejszych zagadnień w projektowaniu technicznym. Właściwa lokalizacja zakładu oraz jego rozwiązanie projektowe powinny zapewniać jak najmniejsze wydatki na budowę, optymalne warunki produkcji i maksymalne efekty ekonomiczne (uprawnienia budowlane).

Ekonomiczne zaprojektowanie zakładu przemysłowego można osiągnąć przez:
- ukształtowanie zabudowy zgodnie z analizą schematów przebiegu produkcji,
- podział terenu na strefy użytkowania,
- ograniczenie liczby budynków (blokowanie zabudowy) (program egzamin ustny).
Analiza schematów przebiegu produkcji. Spośród wielu czynników wpływających na ukształtowanie zakładów przemysłowych najważniejszy jest przebieg proces produkcyjnego. Ma on bezpośredni wpływ na: usytuowanie budynków na działce, wielkość powierzchni zabudów i wysokość budynków.

Proces produkcyjny przebieg w różnych zakładach w podobnej kolejności i można g podzielić na etapy:
- przygotowania produkcji,
- wytwarzania,
- montażu i wykończania wyrobów,
- magazynowania i ekspedycji wyrobów gotowych (opinie o programie).

Powiązania funkcjonalne pomieszczeń

Schemat przebiegu produkcji obrazuje kolejność poszczególnych czynności podczas wytwarzania produktu i narzuca powiązania funkcjonalne pomieszczeń ora układ komunikacyjny i usytuowanie budynków na terenu zakładu. Przykładowy schemat przebiegu produkcji w za kładzie garbarskim. W wyniku analizy schematu przebiegu produkcji budynki stawia się zgodnie z ciągami technologicznym tworzącymi układy: podłużne, poprzeczne lub mieszam (segregator aktów prawnych). W budynkach produkcyjnych wielokondygnacyjnych ciąg produkcyjny jest skierowany na poszczególne poziomy budynku. Podział terenu zakładu przemysłowego na strefy. Oprócz podstawowych funkcji produkcyjnych występuj: też w zakładzie przemysłowym funkcje pomocnicze i usługowe, obejmujące czynności nieprodukcyjne, lecz niezbędne w zakładzie.

W związku z tym na terenie zakładu występują różnorodne obiekty, które można podzielić m następujące grupy:
- administracyjno-socjalne i kontroli ruchu,
- produkcyjne,
- usługowe, takie jak: magazynowe (magazyny i składowiska), energetyczne (kotłownie, elektrociepłownie) oraz gospodarki wodnej i ściekowej (przepompownie, oczyszczalnie ścieków),
- pomocnicze, związane z transportem i remontami.

W celu oszczędności zarówno kosztów budowy, jak i eksploatacji zakładu, zmniejszenia powierzchni terenu zakładu i kubatury budynków dąży się do grupowania współpracujących funkcjonalnie obiektów, tworząc na terenie zakładu niżej omówione strefy. Strefa wejściowa, w której znajdują się: portiernia, wejścia, wyjścia i wjazdy, wagi towarowe, parkingi dla samochodów osobowych, motocykli i rowerów, mieści także zazwyczaj budynki administracyjne zakładu, budynki socjalne, ambulatoria, stołówki itp., co narzuca sytuowanie strefy wejściowej od strony nawietrznej w stosunku do obiektów produkcyjnych. Strefa ta z reguły jest rozwiązana starannie pod względem plastycznym, a ozdobiona zielenią stanowi wizytówkę zakładu (promocja 3 w 1).

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami