Twardość udarowa

Twardość udarowa

Twardość udarową określa średnia arytmetyczna z 3 wyników uzyskanych na jednej próbce; wyniki przelicza się na poziom 15% wilgotności stosując następujące wartości współczynnika a: dąb i jesion 0,025, modrzew - 0,020, inne gatunki drzew 0,010.
Między twardością udarową a wytrzymałością na ściskanie istnieje wyraźna zależność. Zdaniem Piewcowa twardość udarowa stanowi lepszą podstawę do oceny technicznej wartości drewna niż wytrzymałość na ściskanie.

Zależność twardości od budowy i ciężaru właściwego drewna (program uprawnienia budowlane na komputer).
W wyniku anizotropowej budowy drewna twardość zależy w dużym stopniu od kierunku anatomicznego. Najwyższe wartości wykazuje twardość na przekrojach czołowych (poprzecznych), a więc przy badaniu twardości równolegle do przebiegu włókien (T||). Przy badaniu twardości na przekrojach promieniowych i stycznych otrzymuje się na ogół wyniki zbliżone, tak że można je traktować łącznie jako twardość w kierunku prostopadłym do przebiegu włókien (T ). Twardość wzdłuż włókien jest znacznie wyższa od twardości w kierunku poprzecznym (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Stosunek T\\/Tl zależy od ciężaru właściwego, a tym samym od twardości drewna. Wynosi on dla drewna lekkiego (y0 = 0,2 + 0,3 G/cm3) 2,5, dla drewna średniociężkiego (yQ= 0,6 G/cm3) 2,0. Wzrost
ciężaru właściwego tłumaczy się tym, że drewno gatunków ciężkich posiada w poszczególnych kierunkach -bardziej jednorodną budowę, tak że teoretycznie powinno się dla drewna o ciężarze właściwym y0 - 1,50 G/cm3 uzyskać jednakową twardość na wszystkich trzech przekrojach. W rzeczywistości w drewnie nawet najbardziej ciężkich gatunków występują znaczne różnice między twardością wzdłuż i w poprzek włókien. W praktyce bada się najczęściej twardość wzdłuż włókien, a więc wykonuje się wciski na poprzecznym przekroju drewna (uprawnienia budowlane).

Ścieralność drewna

Twardość drewna pozostaje w wyraźnym związku z ciężarem właściwym. W parze ze wzrostem ciężaru właściwego idzie wzrost twardości. Ścieralność drewna polega na zmianach zachodzących na powierzchni drewna pod wpływem różnych form tarcia; wynikiem tych zmian jest zużycie powierzchni, ubytek ciężaru oraz zmniejszanie się objętości drewna (program egzamin ustny).

Ścieralność drewna zależy od gatunku, twardości i ciężaru właściwego oraz od budowy anatomicznej i rodzaju przekroju drewna; prócz tego zależy ona od materiału, który powoduje ścieranie i od sposobu ścierania. Ścieralność stoi w odwrotnym stosunku do odporności na ścieranie (podobny stosunek zachodzi między wytrzymałością na rozłupanie a łupliwością) (opinie o programie).
Ścieralność w dużym stopniu zależy od udziału drewna późnego i od rodzaju przekroju. Drewno późne ma większą twardość i wyższą wytrzymałość niż drewno wczesne; w parze z tym idzie większa odporność na ścieranie i mniejsze zużycie się drewna późnego niż drewna wczesnego. Zjawisko to występuje wyraźnie np. w drewnianych częściach maszyn młyńskich lub w nartach, gdzie warstwy drewna wczesnego ulegają zniszczeniu w krótszym okresie czasu niż drewno późne (segregator aktów prawnych).

Styczny przekrój drewna wykazuje najmniejszą odporność na ścieranie, ulega łatwo rozwłóknieniu i łuszczy się. Z tego względu charakterystyczny dla przekroju stycznego rysunek wzorzysty jest niepożądany w deskach podłogowych, deszczułkach posadzkowych, nartach i innych narażonych na ścieranie materiałach drzewnych; większą odporność wykazuje przekrój promieniowy o tzw. „słojach stojących".
Warunki, w jakich drewno ulega ścieraniu, są bardzo różnorodne (promocja 3 w 1).

W odmiennych warunkach ulega zniszczeniu przez ścieranie kostka brukowa, drewniane nawierzchnie mostów, materiały podłogowe, tarcica wagonowa, narty lub części maszyn. Dlatego nie można stworzyć jednolitej normy na badanie ścieralności; sposób i przebieg badania powinien być dostosowany do badanych sortymentów i powinien odpowiadać warunkom ich przyszłego zastosowania. Następstwem tego jest duża różnorodność maszyn probierczych i metod badania, co w konsekwencji uniemożliwia lub utrudnia porównywanie wyników.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami