Typowo monolityczne połączenia słupów

Typowo monolityczne połączenia słupów

Z kolei spoinę złącza wypełnia się betonem o odpowiedniej wytrzymałości. W przykładzie drugim pręty łączy się za pomocą nakrętek rzymskich, służących również do regulacji położenia słupa. Wolna przestrzeń między łączonymi słupami, po założeniu strzemion i ewentualnym przepuszczeniu zbrojenia podporowego rygli, zostaje zabetonowana. Trzpień uformowany w słupie górnym spełnia w tym przypadku jedynie funkcje montażowe (program uprawnienia budowlane na komputer).

Typowo monolityczne połączenia słupów, zapewniające ciągłość zbrojenia. Słupy ustawiane są tu z przerwą na wysokość prefabrykatów rygli lub stropów (w konstrukcjach słupowo-płytowych). W złączach tych zazwyczaj realizowane jest jednocześnie monolityczne połączenie rygli ze słupami.

W przypadku braku miejsca na zakład prętów na całą wymaganą długość zakotwienia pręty łączy się niekiedy na tzw. krótki zakład (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Jakkolwiek tego rodzaju połączenie zdolne jest do przeniesienia również pewnych momentów, w obliczeniach powinno być traktowane jako połączenia przegubowe, a udział zbrojenia w przenoszeniu sił ściskających określony zależnie od stosunku długości zakładu do wymaganej długości zakotwienia prętów ściskanych.

Większość rozwiązań konstrukcyjnych sztywnych złączy żelbetowych można zaliczyć do grupy złączy czopowych. Czopy żelbetowe poza przenoszeniem obciążeń pełnią w złączu funkcję^ stabilizatora wysokościowego słupa do momentu uzyskania przez beton złącza wymaganej wytrzymałości (uprawnienia budowlane). Pręty zbrojenia podłużnego łączy się na zakład lub przez zespawanie, przy czym ten pierwszy sposób łączenia występuje stosunkowo rzadko z uwagi na to, że wymaga on miejsca na zakotwienie prętów w złączu. Pewne zmniejszenie długości złącza uzyskać można przez uformowanie zbrojenia w kształcie pętli jak w złączu stosowanym w budownictwie węgierskim.

W pierwszym rozwiązaniu wszystkie pręty wypuszczone ze słupów łączone są przez zespawanie z nakładkami z kątownika. Czop słupa górnego ustawiany jest na warstwie zaprawy wyrównującej z zastosowaniem płytki dystansowej (program egzamin ustny). Na rysunku nie pokazano strzemion w części złącza wypełnianej świeżym betonem.

Pręty narożne

W drugim rozwiązaniu, zaczerpniętym z budownictwa radzieckiego, w celu ograniczenia osłabienia przekroju słupa łączy się w złączu tylko odkryte pręty zbrojenia znajdujące się w narożach przekroju. Pręty łączy się półautomatycznym spawaniem doczołowym w wannie przy zastosowaniu specjalnych urządzeń spawalniczych. W przypadku większej liczby prętów podłużnych, mimo łączenia tylko prętów narożnych, dzięki zastosowaniu odpowiedniego zbrojenia poprzecznego w skrajnych częściach słupów uzyskuje się w złączu pełną nośność przekroju słupa (opinie o programie).

Złącze dla znacznych sił podłużnych (do 8 MN), zaprojektowane w Związku Radzieckim. W złączu tym końce obu słupów wyposażone są w czopy o przekroju kołowym, wzmocnione na obwodzie rurą staIową grubości 10 mm i średnicy 194 mm w przypadku słupów o przekroju 30 x 30 cm bądź rurą grubości 18 mm i średnicy 273 mm w przypadku słupów o przekroju 40×40 cm. Średnice rur są tak dobrane do przekroju słupów, aby było możliwe dospawanie do nich prętów zbrojenia podłużnego usytuowanych poza narożami przekroju (segregator aktów prawnych).

Między czopami słupów znajduje się spoina z zaprawy cementowej grubości 1 cm ograniczona na obwodzie nakładką z dwu półpierścieni przyspawanych fabrycznie do obejmy stalowej czopa dolnego słupa, a następnie podczas montażu do czopa słupa górnego. Po zespawaniu doczołowym w wannie prętów narożnych (parami po przekątnej) i założeniu strzemion złącze uzupełniane jest betonem (promocja 3 w 1). Nośność tak zaprojektowanych połączeń dla słupów o przekroju 30 X 30 cm z betonu o wytrzymałości średniej 34,4 MPa, zbrojonych 12 prętami 0 28 mm ze stali klasy A-III, dochodziła w badaniach do 6 MN, a dla słupów o przekroju 40 x 40 cm z betonu o wytrzymałości średniej 45,6 MPa zbrojonych 4 prętami 0 36 mm i 8 prętami 0 32 ze stali klasy A-III do 12,5 MN.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami