Ubytek liniowy

Ubytek liniowy

Ubytek liniowy na grubości L: zmniejszenie grubości korodowanego elementu o 1 h na jednej powierzchni (po jednej stronie). Ubytek liniowy mierzony jest w mm lub pm (program uprawnienia budowlane na komputer).

Ubytek masy metalu K: zmniejszenie masy (ciężaru) korodowanego metalu o Im przypadające na 1 m2 korodowanej powierzchni. Ubytek masy mierzony jest w g/m2.

Utwardzacz: składnik lakierów utwardzanych na zimno, który przez swoje działanie katalityczne powoduje reakcje chemiczne potrzebne do utwardzenia danej żywicy; np. żywice mocznikowa i fenolowa mogą być utwardzane przez utwardzacz z kwasu solnego (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Utwardzanie lakierów lub tworzyw sztucznych: przetwarzanie lakierów lub tworzyw sztucznych w materiały nierozpuszczalne i trudno topliwe przez proces chemiczny, wywołany działaniem ciepła, utwardzaczy lub katalizatorów. W procesie tym zachodzi przeważnie zjawisko polikondensacji. Przez ogrzewanie są utwardzane lakiery termoutwardzalne i tworzywa z żywicy fenolowej i mocznikowej, przez katalityczne działanie kwaśnych utwardzaczy utwardza się określone lakiery mocznikowe.

Uziemienie ochronne: przewód łączący urządzenie elektryczne z rurą metalową lub blachą zakopaną głęboko w ziemi. Uziemienie ochronne likwiduje niebezpieczne napięcie, jakie może powstać z powodu wad lub uszkodzeń w urządzeniach elektrycznych. Dzięki temu dotykanie uziemionego urządzenia elektrycznego nie zagraża bezpieczeństwu. Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym są również uziemiane (uprawnienia budowlane).

Warstewka ochronna: cieniutka warstwa powstająca na powierzchni metalu wskutek reakcji metalu z substancjami stykającymi się z nim, chroniąca metal przed korozją lub opóźniająca korozję. Warstewki ochronne tworzą się np. wskutek działania atmosfery na cynku i na aluminium.

Warstewka tlenkowa: cieniutka warstwa powstająca na powierzchni wskutek utleniania metalu. Na niektórych metalach, np. na aluminium, stanowi ona naturalną warstwę ochronną dla znajdującego się pod nią metalu. Przyczyną ochronnego działania jest jej duża gęstość, szczelność i nierozpuszczalność w wodzie oraz odporność na wpływy atmosferyczne (program egzamin ustny).

Warstwa zgorzeliny walcowniczej

Warstwa zgorzeliny walcowniczej: cienka warstwa tlenków żelaza przywierająca do powierzchni stali, powstająca przy walcowaniu stali na gorąco. Warunki miejscowe: wszystkie czynniki, które mają wpływ na wykonanie, zagrożenie i trwałość (żywotność) zabezpieczeń ochronnych. Czynniki te muszą być uwzględnione przy wyborze rodzaju zabezpieczenia (opinie o programie). Należą do nich mikroklimat w miejscu zabezpieczanego obiektu, przewidywane działania czynników agresywnych itp.

Węglany: sole kwasu węglowego. Naturalnymi węglanami są: kreda, kamień wapienny i marmur (węglan wapniowy) oraz soda (węglan sodowy) i syderyt (węglan żelazawy).    

Węglowodory grupy benzenu: związki organiczne aromatyczne, a mianowicie benzen i jego homologi (związki benzenopochodne, np. toluol i ksylol). Są one silnie działającymi rozpuszczalnikami.

Wielkości określające korozję: wielkości służące do obliczania ubytku masy lub grubości tworzyw spowodowanego przez korozję. Wielkościami tymi są: ubytek masy metalu spowodowany przez korozję, ubytek liniowy, prędkość postępu korozji, liniowa prędkość postępu korozji, odporność przeciw korozji (żywotność, trwałość).

Wilgotność powietrza: zawartość pary wodnej w powietrzu. Ilość pary wodnej w powietrzu jest zmienna i zależy od warunków geograficznych miejscowych i stosunków meteorologicznych (segregator aktów prawnych). Rozróżnia się wilgotność absolutną, maksymalną i względną.

Wilgotność powietrza absolutna: zawartość pary wodnej w powietrzu wyrażona w g/m3. Wysoka wilgotność powietrza przyśpiesza korozję atmosferyczną (promocja 3 w 1).

Wilgotność powietrza maksymalna: największa ilość pary wodnej, jaką może zawierać powietrze przy danej temperaturze i ciśnieniu atmosferycznym, wyrażona w gramach na 1 m3. Przy ochłodzeniu powietrza nasyconego parą pewna część wilgoci wydzieli się z powietrza w postaci mgły, rosy, szronu, deszczu lub tp.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Stal nierdzewna

Stal nierdzewna to rodzaj stopu stali, który charakteryzuje się wysoką odpornością na korozję i plamienie. Jest to popularny materiał konstrukcyjny,…

Rurociągi

Słowo “rurociągi" jest połączeniem dwóch terminów: “ruro" i “ciąg". Oznacza to system lub sieć rur używanych do przesyłania różnych substancji,…

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami