Układ graficzny sieci

Układ graficzny sieci

Układ graficzny sieci zależności może być dowolny. Z praktyki stosowania sieci zależności wynika, że najkorzystniejszy jest układ, w którym czynności rysowane są w postaci linii (strzałek) poziomych. Czynności pozorne i sztuczne występują w różnych kierunkach (program uprawnienia budowlane na komputer). Czytelność sieci znacznie zwiększa rysowanie podobnych czynności w wydzielonych grupach.

Grupy te należy tak tworzyć, aby powiązania między czynnościami nie krzyżowały się. Przejrzysty i logiczny układ graficzny sieci pozwala na wyeliminowanie błędnych powiążeń, które w istotny sposób wpływają na prawidłowość czynników obliczeń sieci (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Podstawą budowy sieci zależności jest szczegółowa analiza procesu realizacji całej budowy. Analiza ta powinna nie tylko obejmować sam proces budowlany, lecz również warunki technologiczne uruchamiania zakładu (w przypadku budowy zakładów przemysłowych), warunki budowy (np. terminy przekazania terenów pod budowę), warunki sporządzania dokumentacji (przy sukcesywnej dostawie dokumentacji), warunki dostawy elementów prefabrykowanych czy też urządzeń wyposażenia technologicznego (uprawnienia budowlane).

Utworzona w ten sposób sieć zależności przedstawia niezależną od czasu i przebiegu realizacji - niezbędną kolejność wykonania poszczególnych procesów budowlanych, niezmienną przez cały okres budowy. Z tego względu jest celowe sporządzenie sieci zależności niezależnie od wykonania harmonogramu budowy jako dodatkowe jego uzupełnienie, ułatwiające zarówno sporządzanie harmonogramu ogólnego budowy, jak i kierowanie budową. Harmonogram ogólny bowiem nie przedstawia tak przejrzyście zależności występujących między wykonywaniem poszczególnych procesów budowlanych, które muszą być spełnione przy prawidłowej realizacji budowy (program egzamin ustny).

Sieć zależności nie określa żadnych terminów wykonania poszczególnych czynności (czy terminów zdarzeń) jak również całej budowy. Stanowi ona dopiero podstawę dla ustalenia tych terminów, Obliczenie czasu można wykonać różnymi metodami. (CPM, CPA, PERT, RAMS itd.). Przy dużej liczbie zdarzeń obliczenia przeprowadza się przy pomocy maszyn cyfrowych (opinie o programie).
Obliczenie czasu trwania budowy metodą analizy drogi krytycznej (CPM - Critical Path Method) ilustruje podany niżej przykład.

Rozpoczęcie procesu

Na rysunku przedstawiona jest sieć zależności obejmująca 8 zdarzeń. Liczby w prostokątach oznaczają czasy wykonania poszczególnych czynności, przy czym muszą być one mierzone jednakową jednostką czasu, np. dzień itp. Tak więc proces budowlany rozpoczynający się zdarzeniem 1 i kończący się zdarzeniem 7 trwa 4 dni. Zdarzenie 7 jest jednocześnie początkiem procesów, trwających odpowiednio 2 i 9 dni. Czasy trwania procesów ustalone są na podstawie obliczeń wykonanych w podobny sposób, jak w części analitycznej harmonogramu ogólnego budowy. Rozpoczęcie procesu 7-6 lub 7-8 uwarunkowane jest zakończeniem procesu 1-7. Początkiem budowy jest zdarzenie 1, a zakończeniem zdarzenie 5 (segregator aktów prawnych).

Określenie najkrótszego czasu budowy polega na dodawaniu czasów trwania poszczególnych procesów łączących ciągi (sekwencje) zdarzeń i określenie największej Rozwój mechanizacji, prefabrykacji i uprzemysłowienia budownictwa wpływa w sposób istotny nie tylko na zmiany w technologii robót budowlanych, na wzrost ilościowy i zmiany jakościowe wyposażenia wykonawców budowlanych w maszyny i urządzenia, ale również na rozwój podstaw teoretycznych organizacji budowy, jeszcze do niedawna opartej głównie na doświadczeniu lub intuicji realizatorów budowy (promocja 3 w 1).

Wśród istotnych podstaw organizacji budowy rozpatrzone będą:
- różne metody organizacji budowy, a przede wszystkim metoda pracy równomiernej, stanowiąca główną, nowoczesną metodę organizacji budowy oraz
- metoda organizacji budownictwa uprzemysłowionego, ogarniającego swym zasięgiem coraz większą liczbę obiektów budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego i innych.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !