Blog

Metoda odpowietrzania zdjęcie nr 10
26.09.2022

Układ topograficzny

W artykule znajdziesz:

Metoda odpowietrzania zdjęcie nr 11
Układ topograficzny

Sieć wodociągowa również narzuca potrzebę ekonomicznego normowania wielkości działek oraz przestrzegania oszczędnej zabudowy terenu, jednak koszt wodociągu pozwala na bardziej swobodne ustalanie norm powierzchni i odległości, zależnie od warunków lokalnych (układ topograficzny, źródło zaopatrzenia w wodę, rodzaj i koszt instalacji). W referatach przedstawionych na seminarium sprawa wielkości działek była analizowana pod kątem nawiązywania do układów dotychczasowych (tradycyjnych). Jest to w pewnym stopniu konieczne z uwagi na niemożliwość radykalnego przekształcenia sieci osiedleńczej (program uprawnienia budowlane na komputer).

Regiony uprzemysłowione (Śląsk, okolice Krakowa i Warszawy w promieniu kilkudziesięciu i więcej km) stają się często jednym wielkim poligonem osadniczym, na którym zatraca się możliwość tworzenia jakichkolwiek zgrupowań osiedlowych. Obudowywane są wszelkie drogi i szlaki komunikacyjne, powstają nowe drogi dojazdowe i rozdrabniane są gospodarstwa rolne aż do norm uniemożliwiających zorganizowanie na większą skalę prawidłowej produkcji rolnej; przypadkowa zabudowa na przypadkowych działkach siedliskowych (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Właściciel domku mieszkalnego (na takim terenie) pracuje w mieście, a często również i pozostali członkowie rodziny są zatrudnieni lub dojeżdżają na naukę do miasta. Wszelkie zaś zakupy w sklepach, a często inne usługi gospodarcze, socjalne i kulturalne są zaspokajane przeważnie na terenie miasta. Ludność robotniczo-chłopska, a również pracownicy umysłowi dojeżdżający do zakładów pracy z osiedli wiejskich, nie są zainteresowani ani racjonalnym układem osiedla, ani nawet najbliższego otoczenia swego budynku (uprawnienia budowlane). Uporządkowanie zabudowy na tych terenach jest bez wątpienia konieczne, lecz z uwagi na solidnie wykonane nieraz budownictwo ogniotrwałe, będzie wymagało ogromnego nakładu kosztów i dużego wysiłku organizacyjnego (program egzamin ustny).

Możliwość racjonalnego kształtowania siedlisk

Możliwość racjonalnego kształtowania siedlisk byłaby ułatwiona, gdyby udało się w każdym osiedlu dokonać podziału na sektory skupiające zabudowę o jednakowych programach (gospodarstwa rolne, robotniczo-rolne lub robotnicze). Natomiast przy wzajemnym przenikaniu się zabudowy o bardzo dużej różnorodności programowej, a równocześnie przy zmienności struktury zawodowej (np. rolnik na karłowatym gospodarstwie przechodzący do pracy w przemyśle) - trudno zachować jednolity charakter lub zbliżoną wielkość działek (opinie o programie).

Brak również jednolitego poglądu, czym ma być działka siedliskowa oraz jakie kryteria należy stosować przy ustalaniu wielkości działki. Mogą być brane pod uwagę różne czynniki:

  1. odległości wymagane ze względu na przepisy sanitarne i przeciwpożarowe (prawo budowlane),
  2. układy funkcjonalne stosowane przy sytuowaniu poszczególnych zabudowań na działce i wielkość podwórza,
  3. zagospodarowanie działki pod kątem wprowadzenia zieleni użytkowej (ogródki przydomowe, zieleń ochronna),
  4. oszczędność terenów przeznaczonych pod zabudowę,
  5. ograniczone szerokości działek z uwagi na zmniejszenie kosztów uzbrojenia terenu (segregator aktów prawnych).

Panującym typem zabudowy wiejskiej jest zabudowa jednorodzinna (wolnostojąca). Jednakże w latach ostatnich, zwłaszcza w osiedlach prowadzących gospodarkę uspołecznioną, jest propagowana zabudowa szeregowa, a nawet blokowa (wielorodzinna). Budownictwo wysokie, typu blokowego jest szczególnie popierane w państwowych gospodarstwach rolnych.

W gospodarstwach indywidualnych budynek mieszkalny oprócz normalnej funkcji mieszkaniowej (zabezpieczenie od dokuczliwych warunków atmosferycznych, gromadzenie zapasów, przygotowanie i spożywanie posiłków, praca domowa, sen i wypoczynek) spełnia często niektóre funkcje gospodarcze (np. parowanie ziemniaków dla inwentarza, naprawa mniejszych narzędzi pracy lub tp.) (promocja 3 w 1). W gospodarstwach uspołecznionych (spółdzielczość produkcyjna) funkcje gospodarcze powiązane z budynkiem mieszkalnym są w pewnym stopniu ograniczone, ale w zasadzie niewiele różnią się w stosunku do gospodarstw indywidualnych. z uwagi na prace wykonywane na działce przyzagrodowej.

Najnowsze wpisy

21.06.2024
Metoda odpowietrzania zdjęcie nr 12
Obowiązkowe ubezpieczenie inżynierów budownictwa

Obowiązkowe ubezpieczenie inżynierów, zwane także obowiązkowym ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej (ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej), jest wymagane w wielu krajach w…

21.06.2024
Metoda odpowietrzania zdjęcie nr 13
Utrata uprawnień budowlanych

Utrata uprawnień budowlanych w Polsce jest regulowana przez przepisy prawa, a proces ten może mieć miejsce w określonych sytuacjach. Przyczyny…

Metoda odpowietrzania zdjęcie nr 16 Metoda odpowietrzania zdjęcie nr 17 Metoda odpowietrzania zdjęcie nr 18
Metoda odpowietrzania zdjęcie nr 19
Metoda odpowietrzania zdjęcie nr 20 Metoda odpowietrzania zdjęcie nr 21 Metoda odpowietrzania zdjęcie nr 22
Metoda odpowietrzania zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Metoda odpowietrzania zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Metoda odpowietrzania zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Metoda odpowietrzania zdjęcie nr 32 Metoda odpowietrzania zdjęcie nr 33 Metoda odpowietrzania zdjęcie nr 34
Metoda odpowietrzania zdjęcie nr 35
Metoda odpowietrzania zdjęcie nr 36 Metoda odpowietrzania zdjęcie nr 37 Metoda odpowietrzania zdjęcie nr 38
Metoda odpowietrzania zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Metoda odpowietrzania zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Metoda odpowietrzania zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami