Blog

26.07.2018

Umowa o roboty budowlane – co powinna zawierać?

W artykule znajdziesz:

Umowa o roboty budowlane – co powinna zawierać?


Umowa o roboty budowlane zawsze musi być sporządzona na piśmie. Może być zawierana na podstawie przeprowadzonego przetargu lub na zasadzie swobodnego wyboru stron. Przetarg publiczny musi być przeprowadzany zawsze wtedy, gdy jedna ze stron to jednostka sektora publicznego. Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego częścią składową tego typu umowy jest dokumentacja, określana przez przepisy szczegółowe. Na dokumentację tą składa się przede wszystkim:
• dokumentacja projektowa,
• dodatkowe plany, określające szczegółowy zakres prac,
• wszelkiego rodzaju pozwolenia, wymagane przez przepisy szczególne, np. pozwolenie budowlane,
• dokumenty związane z nadzorem inwestorskim.
Dokumentacja stanowi podstawę pozwalającą na ustalenie ważnych elementów stosunku, który łączy strony umowy o wykonanie robót budowlanych. Jakakolwiek zmiana dokumentacji często wiąże się z koniecznością zmiany całej umowy. Koniecznie trzeba więc zwrócić uwagę na to, aby zarówno umowa, jak i dołączona do niej specyfikacja techniczna i dokumentacja była sporządzona w sposób wyczerpujący i szczegółowy. Bardzo ważne jest wskazanie w umowie wszelkich istotnych terminów, czyli m.in. terminu przekazania terenu budowy, rozpoczęcia i zakończenia robót przez wykonawcę, odbiory końcowego przez inwestora, usunięcia wad ukrytych podczas odbioru końcowego czy terminu wypłaty wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane.
W przypadku, gdy umowa o roboty budowlane nie zawiera zastrzeżeń inwestor jest zobowiązany na każde wezwanie wykonawcy, do przyjęcia częściowo wykonanych robót oraz wypłaty za nie wynagrodzenia. Inwestor może odstąpić od umowy w sytuacji, gdy:
• wykonawca tak bardzo opóźnia się z rozpoczęciem lub zakończeniem robót budowlanych, że nie ma możliwości, aby wykonał je w ustalonym terminie,
• wykonawca nawet po wezwaniu realizuje roboty w sposób sprzeczny z umową lub wadliwy,
• budynek ma istotne wady, których nie da się usunąć w ustalonym czasie,
• przed ukończeniem obiektu, jeśli zapłaci umówione wynagrodzenie.

Najnowsze wpisy

09.05.2024
Architekt - po co mu uprawnienia budowlane?

Jeśli chcesz zostać architektem, potrzebne będą Ci specjalne uprawnienia budowlane. Uzyskanie tych uprawnień nie jest proste. Kandydat na architekta musi…

07.05.2024
Praktyki budowlane. Wszytko, co musisz o nich wiedzieć

Znaczenie praktyki zawodowej w zdobywaniu uprawnień budowlanych Praktyka zawodowa odgrywa kluczową rolę w zdobywaniu uprawnień budowlanych dla architektów oraz innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami