Umowa o roboty budowlane – co powinna zawierać?


Umowa o roboty budowlane zawsze musi być sporządzona na piśmie. Może być zawierana na podstawie przeprowadzonego przetargu lub na zasadzie swobodnego wyboru stron. Przetarg publiczny musi być przeprowadzany zawsze wtedy, gdy jedna ze stron to jednostka sektora publicznego. Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego częścią składową tego typu umowy jest dokumentacja, określana przez przepisy szczegółowe. Na dokumentację tą składa się przede wszystkim:
• dokumentacja projektowa,
• dodatkowe plany, określające szczegółowy zakres prac,
• wszelkiego rodzaju pozwolenia, wymagane przez przepisy szczególne, np. pozwolenie budowlane,
• dokumenty związane z nadzorem inwestorskim.
Dokumentacja stanowi podstawę pozwalającą na ustalenie ważnych elementów stosunku, który łączy strony umowy o wykonanie robót budowlanych. Jakakolwiek zmiana dokumentacji często wiąże się z koniecznością zmiany całej umowy. Koniecznie trzeba więc zwrócić uwagę na to, aby zarówno umowa, jak i dołączona do niej specyfikacja techniczna i dokumentacja była sporządzona w sposób wyczerpujący i szczegółowy. Bardzo ważne jest wskazanie w umowie wszelkich istotnych terminów, czyli m.in. terminu przekazania terenu budowy, rozpoczęcia i zakończenia robót przez wykonawcę, odbiory końcowego przez inwestora, usunięcia wad ukrytych podczas odbioru końcowego czy terminu wypłaty wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane.
W przypadku, gdy umowa o roboty budowlane nie zawiera zastrzeżeń inwestor jest zobowiązany na każde wezwanie wykonawcy, do przyjęcia częściowo wykonanych robót oraz wypłaty za nie wynagrodzenia. Inwestor może odstąpić od umowy w sytuacji, gdy:
• wykonawca tak bardzo opóźnia się z rozpoczęciem lub zakończeniem robót budowlanych, że nie ma możliwości, aby wykonał je w ustalonym terminie,
• wykonawca nawet po wezwaniu realizuje roboty w sposób sprzeczny z umową lub wadliwy,
• budynek ma istotne wady, których nie da się usunąć w ustalonym czasie,
• przed ukończeniem obiektu, jeśli zapłaci umówione wynagrodzenie.

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Powiązane artykuły

Język abstrakcji

Wróblewski założył natychmiastowe działanie obrazu. Ma być tak jak w kinie! Atak na wyobraźnię i gra na emocjach. To pierwszy…

Sfera uczuciowa

Najważniejszą jej cechą jest więź między żywymi i umarłymi (obraz Matka z zabitym synem i wariacje tematu). Jej prosta emocjonalność…

Aktywny rozwój duchowy

Aktywny rozwój duchowy młodego artysty doprowadził go do punktu, w którym musiał odpowiedzieć na pytanie zasadnicze dla rozwoju własnego systemu…

Związek obrazu

Postawa krytyka-badacza-fachowca prowadzi ich do absolutyzacji wolności artysty i (w przeciwieństwie do Hanuska) uznania status quo współczesnego modelu kultury. Dla…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !