Blog

Tunel drogowy zdjęcie nr 10
04.04.2019

Uprawnienia budowlane a odpowiedzialność zawodowa

W artykule znajdziesz:

Uprawnienia budowlane a odpowiedzialność zawodowa

Osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, czyli posiadające uprawnienia budowlane, muszą liczyć się z odpowiedzialnością zawodową (program na komputer). Związane z tym kary są nakładane w przypadku, gdy takie osoby dopuściły się wykroczeń lub występków określonych ustawą bądź zostały ukarane w wyniku nieprawidłowego wykonywania swoich obowiązków wynikających z pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Kary nakładane są także wtedy, gdy w wyniku rażących zaniedbań lub błędów doszło do zagrożenia życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa środowiska lub mienia, bądź do znacznych szkód materialnych (program na telefon). Ukarane mogą być również osoby, które nie spełniają lub spełniają swoje obowiązki w sposób niedbały, a także te, które uchylają się od obowiązku sprawowania nadzoru autorskiego, bądź obowiązek ten sprawują niedbale (program na egzamin ustny).

Zakaz wykonywania zawodu

Tunel drogowy zdjęcie nr 11
Uprawnienia budowlane a odpowiedzialność zawodowa

W przypadku popełnienia czynów skutkujących odpowiedzialnością zawodową w budownictwie, nałożyć można następujące kary:
• upomnienie (promocja 3 w 1),
• upomnienie wraz jednoczesnym nałożeniem obowiązku złożenia egzaminu w wyznaczonym terminie – odpowiednie przepisy znajdują się w art. 12 ust. 3,
• zakaz sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na okresy wynoszący 1-5 lat, razem z obowiązkiem złożenia wspomnianego egzaminu w wyznaczonym terminie (segregator).
Przy wyborze kary brana jest pod uwagę dotychczasowa karalność w zakresie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie. Zakaz sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie nakłada się wyłącznie w sytuacji, gdy czyn cechował się znacznym społecznym niebezpieczeństwem. Kara ta może być nałożona także wtedy, gdy osoba uchyla się od obowiązku złożenia nakazanego egzaminu lub ponownie dopuściła się czynu skutkującego odpowiedzialnością zawodową, pomimo dwukrotnego upomnienia (opinie). Zakaz wykonywania zawodu określa się w latach oraz miesiącach. Osoba, która została ukarana i musiała ponownie złożyć egzamin, ale nie zdała go w wyznaczonym terminie, ma wyznaczany termin dodatkowy.

Najnowsze wpisy

19.06.2024
Tunel drogowy zdjęcie nr 12
Uprawnienia wodno-melioracyjne

Prawa do nabywania wody i gruntów oznaczają prawa i obowiązki związane z inicjatywami w zakresie zaopatrzenia w wodę i nabywania…

18.06.2024
Tunel drogowy zdjęcie nr 13
Uprawnienia majstra budowlanego

Kwalifikacje kierownika budowy różnią się w zależności od kraju, ale zazwyczaj obejmują zestaw kwalifikacji i umiejętności, które umożliwiają nadzorowanie prac…

Tunel drogowy zdjęcie nr 16 Tunel drogowy zdjęcie nr 17 Tunel drogowy zdjęcie nr 18
Tunel drogowy zdjęcie nr 19
Tunel drogowy zdjęcie nr 20 Tunel drogowy zdjęcie nr 21 Tunel drogowy zdjęcie nr 22
Tunel drogowy zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Tunel drogowy zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Tunel drogowy zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Tunel drogowy zdjęcie nr 32 Tunel drogowy zdjęcie nr 33 Tunel drogowy zdjęcie nr 34
Tunel drogowy zdjęcie nr 35
Tunel drogowy zdjęcie nr 36 Tunel drogowy zdjęcie nr 37 Tunel drogowy zdjęcie nr 38
Tunel drogowy zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Tunel drogowy zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Tunel drogowy zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami