Uprawnienia budowlane a odpowiedzialność zawodowa

Osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, czyli posiadające uprawnienia budowlane, muszą liczyć się z odpowiedzialnością zawodową (program na komputer). Związane z tym kary są nakładane w przypadku, gdy takie osoby dopuściły się wykroczeń lub występków określonych ustawą bądź zostały ukarane w wyniku nieprawidłowego wykonywania swoich obowiązków wynikających z pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Kary nakładane są także wtedy, gdy w wyniku rażących zaniedbań lub błędów doszło do zagrożenia życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa środowiska lub mienia, bądź do znacznych szkód materialnych (program na telefon). Ukarane mogą być również osoby, które nie spełniają lub spełniają swoje obowiązki w sposób niedbały, a także te, które uchylają się od obowiązku sprawowania nadzoru autorskiego, bądź obowiązek ten sprawują niedbale (program na egzamin ustny).

Zakaz wykonywania zawodu

Uprawnienia budowlane a odpowiedzialność zawodowa

W przypadku popełnienia czynów skutkujących odpowiedzialnością zawodową w budownictwie, nałożyć można następujące kary:
• upomnienie (promocja 3 w 1),
• upomnienie wraz jednoczesnym nałożeniem obowiązku złożenia egzaminu w wyznaczonym terminie – odpowiednie przepisy znajdują się w art. 12 ust. 3,
• zakaz sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na okresy wynoszący 1-5 lat, razem z obowiązkiem złożenia wspomnianego egzaminu w wyznaczonym terminie (segregator).
Przy wyborze kary brana jest pod uwagę dotychczasowa karalność w zakresie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie. Zakaz sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie nakłada się wyłącznie w sytuacji, gdy czyn cechował się znacznym społecznym niebezpieczeństwem. Kara ta może być nałożona także wtedy, gdy osoba uchyla się od obowiązku złożenia nakazanego egzaminu lub ponownie dopuściła się czynu skutkującego odpowiedzialnością zawodową, pomimo dwukrotnego upomnienia (opinie). Zakaz wykonywania zawodu określa się w latach oraz miesiącach. Osoba, która została ukarana i musiała ponownie złożyć egzamin, ale nie zdała go w wyznaczonym terminie, ma wyznaczany termin dodatkowy.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !