Uprawnienia budowlane – co warto wiedzieć?

Izba Inżynierów ma prawo do nadawania uprawnień budowlanych, które dzieli się na 9 specjalności (program na komputer). Zgodnie z obowiązującymi przepisami ma również prawo i obowiązek interpretowania zakresu działania poszczególnych uprawnień budowlanych. Izba rozstrzyga też spory między przedstawicielami administracji terenowej a własnymi członkami. PIIB może te uznawać kwalifikacje cudzoziemców, dające uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (program na telefon). Wszystkie uprawnienia są nadawane na podstawie specjalnego regulaminu, który został zatwierdzony przez Krajową Radę. Przepisy regulaminu są zgodne z zapisami dyrektywy europejskiej, dotyczącymi wzajemnego uznawania kwalifikacji (program na egzamin ustny).

Uprawnienia budowlane nadawane są w 9 specjalnościach

Uprawnienia budowlane nadawane są w 9 specjalnościach:
• konstrukcyjno-budowlanej,
• inżynieryjnej hydrotechnicznej,
• inżynieryjnej mostowej,
• inżynieryjnej drogowej,
• inżynieryjnej kolejowej – specjalność może dotyczyć kolejowych obiektów budowlanych lub sterowania ruchem kolejowym,
• inżynieryjnej wyburzeniowej,
• instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych,
• instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń, cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
• instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (promocja 3 w 1).
Specjalność może być nadawana do projektowania i/lub do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń lub z ograniczeniami.
Egzaminy na uprawnienia odbywają się 2 razy w roku – wiosną i jesienią (segregator). Składają się z dwóch etapów – testu pisemnego i części ustnej. Sesja egzaminacyjna zaczyna się we wszystkich izbach okręgowych tego samego dnia i o tej samej godzinie. Do egzaminu ustnego można podejść, jeśli na egzaminie pisemnym udzieli się przynajmniej 75% poprawnych odpowiedzi. Pytania na egzamin ustny są przygotowywane odrębnie dla każdej specjalności przez poszczególne okręgowe komisje kwalifikacyjne (opinie). W zależności od zakresu uprawnień w zestawach jest od 5 do 10 pytań, a na przygotowanie odpowiedzi kandydaci mają 25 minut.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !