Uprawnienia budowlane – do czego służą?

Uprawnienia budowlane to decyzja, dzięki której inżynier budownictwa lub inna osoba mająca wykształcenie techniczne i odpowiednią praktykę zawodową, może sprawować samodzielne funkcje techniczne w budownictwie (https://uprawnienia-budowlane.pl). Sprawowanie tych funkcji polega przede wszystkim na fachowym ocenianiu zjawisk technicznych oraz samodzielnym rozwiązywaniu problemów architektonicznych, technicznych i techniczno-organizacyjnych (program na komputer).

Uprawnienia budowlane – do czego służą?

Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie to przede wszystkim działalność, która obejmuje kierowanie budową lub robotami budowlanymi, projektowanie i sprawdzanie projektów architektoniczno-budowlanych, sprawowanie nadzoru inwestorskiego, sprawowanie nadzoru autorskiego, kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych czy kontrola techniczna utrzymania obiektów budowlanych (program na telefon).

Do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie są uprawnione tylko osoby, które mają odpowiednie techniczne wykształcenie i praktykę zawodową (opinie o programie). W przypadku praktyki zawodowej najważniejsze jest to, aby była ona dostosowana do stopnia złożoności prowadzonych działań, ich rodzaju oraz wszelkich innych wymagań wynikających z pełnionej funkcji. Wymienione predyspozycje wymagają potwierdzenie, którym jest decyzja nazywana uprawnieniami budowlanymi. Jest ona wydawana przez organy samorządu zawodowego, czyli izby inżynierów lub architektów (segregator aktów prawnych).

Egzamin na uprawnienia budowlane

Uprawnienia budowlane to decyzja nadawa wyłącznie po zdaniu egzaminu sprawdzającego znajomość procesu budowlanego i umiejętność stosowania wiedzy technicznej w praktyce (promocja 3 w 1). Osoby, które posiadają uprawnienia budowlane i pełnią samodzielne funkcje techniczne w budownictwie ponoszą odpowiedzialność zawodową za wykonywanie swoich obowiązków zgodnie z:
• zasadami wiedzy technicznej,
• przepisami,
• należytą starannością,
• dbałością o bezpieczeństwo i jakość wykonywanej pracy (program egzamin ustny).
Potwierdzeniem posiadania uprawnień budowlanych wpis do centralnego rejestru oraz na listę członków jednej z okręgowych izb inżynierów budownictwa.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami