Blog

03.05.2019

Uprawnienia inspektora nadzoru budowlanego

W artykule znajdziesz:

Uprawnienia inspektora nadzoru budowlanego

Funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego może pełnić wyłącznie osoba, która posiada uprawnienia budowlane. Jest to decyzja pozwalająca na pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (https://uprawnienia-budowlane.pl). Uprawnienia można uzyskać po zdobyciu odpowiedniego wykształcenia, odbyciu praktyk i zdaniu egzaminu państwowego.

Uprawnienia inspektora nadzoru budowlanego

Oprócz tego wymagana jest przynależność izby samorządu zawodowego (program na komputer). Inspektor nadzoru inwestorskiego ma uprawnienia wynikające z prawa budowlanego, dlatego na budowie nie pełni tylko funkcji biernego obserwatora. Przede wszystkim może on wydawać pisemne polecenia kierownikowi budowy, potwierdzając je wpisem do dziennika budowy (program na telefon). Polecenia wydawane przez nadzór inwestorski mogą dotyczyć różnorodnych kwestii.

Podstawowe zadania inspektora nadzoru inwestorskiego to:
• usuwanie zagrożeń i nieprawidłowości, jakie pojawiły się podczas procesu budowlanego (opinie o programie),
• wykonywanie badań i prób, w tym również takich, które wymuszają odkrycie elementów lub robót zakrytych,
• przedstawianie ekspertyz związanych z prowadzonymi robotami budowlanymi – inspektor może też nakazać kierownikowi budowy przedstawienia dokumentów i informacji, które potwierdzają zastosowanie określonych materiałów przy poszczególnych pracach budowlanych (segregator aktów prawnych),
• przedstawianie dokumentów i informacji, które uzasadniają stosowanie urządzeń technicznych.

Inspektor nadzoru inwestorskiego

Inspektor nadzoru inwestorskiego może nakazać kierownikowy budowy wykonanie poprawek wadliwych robót, powtórne wykonanie nieprawidłowo zrobionych robót budowlanych, a nawet wstrzymanie robót budowlanych. Do wstrzymania może dojść, gdy inspektor nadzoru inwestorskiego stwierdzi, iż kontynuacja robót może spowodować zagrożenie lub odprowadzić do niezgodności z projektem bądź pozwoleniem na budowę (promocja 3 w 1).

Jak więc widać uprawnienia inspektora nadzoru są bardzo szerokie. Kierownik budowy jest zobowiązany do stosowania się do jego pisemnych poleceń oraz żądań (program egzamin ustny). Warto przy tym pamiętać, że inspektor nadzoru inwestorskiego musi przede wszystkim dbać o interesy inwestora.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami