Uprawnienia wyburzeniowe – jak je uzyskać?

Uprawnienia budowlane w specjalności wyburzeniowej mogą być nadane po ukończeniu studiów oraz odbyciu wymaganej praktyki (program na komputer). Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie kwalifikacji wykształcenia jako pokrewnego lub odpowiedniego dla danej specjalności dokonuje się na podstawie załącznika nr 1 do w/w rozporządzenia. Dla specjalności wyburzeniowej bez ograniczeń kierunki odpowiednie to budownictwo, górnictwo i geologia w specjalności eksploatacja złóż oraz inżynieria wojskowa (program na telefon). W kierunkach tych należy uzyskać tytuł magistra inżyniera – dokument ten upoważnia do starania się o uprawnienia budowlane w specjalności wyburzeniowej.

Przebieg praktyki zawodowej

Uprawnienia wyburzeniowe – jak je uzyskać?

Co ważne, uprawnienia w specjalności wyburzeniowej są nadawane wyłącznie bez ograniczeń (program na egzamin ustny). Pozwalają one na projektowanie robót rozbiórkowych oraz kierowanie robotami budowlanymi, w tym również z zastosowaniem metod wykorzystujących materiały wybuchowe. Zgodnie z art. 14 ust. 4 prawa budowlanego praktykę zawodową można zaliczyć pod warunkiem, że polegała ona na bezpośrednim uczestniczeniu w pracach projektowych lub na pełnieniu funkcji technicznych podczas wykonywania robót budowlanych (promocja 3 w 1). Praktyka zawsze musi odbywać się pod nadzorem osoby, która posiada odpowiednie uprawnienia budowlane. Ponadto taka osoba musi być czynnym członkiem samorządu budowlanego. Jeśli praktyki odbywają się za granicą, to nadzór nad nimi powinna sprawować osoba mają uprawnienia w danym kraju (segregator).
Przebieg praktyki dawniej dokumentowało się w książce praktyki zawodowej. Obecnie wymagane jest oświadczenie wraz z odpowiednimi załącznikami (opinie). Ostateczna decyzja, co do tego, czy posiadane wykształcenie jest odpowiednie oraz czy praktyka zawodowa zostanie uznana, zawsze należy do kompetencji okręgowej komisji kwalifikacyjnej wyodrębnionej z okręgowej izby inżynierów budownictwa właściwej miejscowo dla miejsca zamieszkania kandydata na uprawnienia. Komisja ma wgląd w dokumentacji i może dokonać ich obiektywnej oceny.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !