Blog

Formy bateryjne zdjęcie nr 10
16.12.2021

Urządzenia zagospodarowania placów budowy

W artykule znajdziesz:

Urządzenia zagospodarowania placów budowy

Formy bateryjne zdjęcie nr 11
Urządzenia zagospodarowania placów budowy

Co do formy opracowania projektu zagospodarowania placu budowy to może on stanowić jeden lub więcej arkuszy rysunków ze szczegółowym uzasadnieniem przyjętych rozwiązań, a w przypadku, gdy generalny plan inwestycji opracowany jest w postaci modelowej (trójwymiarowej), również i plan zagospodarowania placu budowy zaleca się przedstawić w tej samej postaci (program uprawnienia budowlane na komputer).
Zagospodarowanie placu budowy pociąga za sobą niejednokrotnie poważne koszty, które wahają się w dość znacznych granicach (l-f-5% i więcej wartości wznoszonych budowli), zależnie od charakteru technicznego wznoszonych budowli (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Jednym ze sposobów obniżania kosztów zagospodarowania placu budowy jest centralizacja niektórych urządzeń zagospodarowania placów budowy w jednym rejonie (np. miasta), zamiast budowy tych urządzeń na rozproszonych w tym rejonie placach budowy. Taką formę organizacyjną zaplecza technicznego nazywa się zapleczem półstałym. W związku z zasadą terytorialnego powierzania robót taka centralizacja jest w licznych przypadkach całkowicie realna. Zaplecza półstałe tworzone dla paru lub kilku położonych blisko siebie placów budowy realizowane są na zasadach tzw. lokalizacji czasowej (na okres 5 do 15 lat) udzielanej przedsiębiorstwom budowlano-montażowym przez terenowe organy służby architektoniczno-budowlanej, przy czym budowle wznoszone na tym zapleczu podlegają przepisom zbliżonym do przepisów jakie obowiązują dla prowizorycznego budownictwa na placach budowy (uprawnienia budowlane).

Inną formą koncentracji urządzeń placów budowy jest tzw. zaplecze stale (bazy produkcyjno-usługowe) obejmujące wszystkie lub większość obiektów realizowanych przez przedsiębiorstwo budowlano-montażowe w granicach terenu podlegającego jego działalności, przy czym użytkowanie obiektów tego zaplecza określa się na okres od 15 do 50 lat (program egzamin ustny).
Projektowanie zagospodarowania placów budowy podlega pewnym ogólnym zasadom, spośród których podaje się niektóre ważniejsze.

Wszystkie obiekty

Wszystkie obiekty zagospodarowania placu budowy, a więc pomocnicze wytwórnie, prowizoryczne budynki itp. należy rozmieszczać na wolnych powierzchniach terenu, na których mogłyby być one eksploatowane aż do czasu wykończenia obiektów właściwej zabudowy (opinie o programie).
Wszystkie obiekty prowizoryczne powinny być wznoszone bez potrzeby wykonania większych robót ziemnych wyrównawczych, obniżania poziomu wód gruntowych itp. Niezależnie od innych warunków pożądane jest, by obiekty te były sytuowane w pobliżu istniejących lub budowanych stałych dróg, sieci kanalizacyjnych i wodociągowych itp. Wreszcie pożądane jest, aby prowizoryczne obiekty, a zwłaszcza obiekty obsługi osób zatrudnionych na budowie, były rozmieszczone na jednym zwartym terenie, co znacznie ułatwia zarządzanie nimi, obniża koszty urządzenia dróg, sieci instalacyjnych itp.

Natomiast przy budowie wytwórni pomocniczych i innych obiektów uwydatniają się jeszcze inne okoliczności, jak bliskość występowania surowców itp., które mogą wpłynąć na potrzebę innego sposobu ich lokalizacji, np. na zewnątrz placu budowy przy urządzeniach do kruszenia kamienia lub mycia i sortowania żwiru kopalnego itp.
Lokalizacja urządzeń wytwórczych na placach budowy powinna odpowiadać w zasadzie warunkowi najmniejszej ilości przewozów wyrażonych w tonokilometrach oraz najmniejszych kosztów przewozu surowców do wytwórni i z wytwórni na budowę (segregator aktów prawnych)..

Oprócz tej ogólnej zasady uwzględniać należy jeszcze i inne okoliczności, jak np. aby transport odbywał się bez pośrednich przeładunków, aby drogi, którymi dostarcza się surowce oraz drogi, którymi przewozi się gotowe wyroby były jak najkrótsze. Nie jest również bez znaczenia taki wybór miejsca wytwórni, aby drogi, którymi dostarcza się półfabrykaty, prefabrykaty itp. znajdowały się na spadku (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

15.07.2024
Formy bateryjne zdjęcie nr 12
Specjalność wyburzeniowa - uprawnienia budowlane

Pozwolenie na rozbiórkę jest rodzajem pozwolenia, które daje prawo do wykonywania prac związanych z rozbiórką budynków. W Polsce, aby uzyskać…

15.07.2024
Formy bateryjne zdjęcie nr 13
Konstruktor uprawnienia budowlane

W dziedzinie budownictwa kluczową rolę odgrywa projektant konstrukcji, który odpowiada za projektowanie budynków z uwzględnieniem ich wytrzymałości, stabilności i bezpieczeństwa.…

Formy bateryjne zdjęcie nr 16 Formy bateryjne zdjęcie nr 17 Formy bateryjne zdjęcie nr 18
Formy bateryjne zdjęcie nr 19
Formy bateryjne zdjęcie nr 20 Formy bateryjne zdjęcie nr 21 Formy bateryjne zdjęcie nr 22
Formy bateryjne zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Formy bateryjne zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Formy bateryjne zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Formy bateryjne zdjęcie nr 32 Formy bateryjne zdjęcie nr 33 Formy bateryjne zdjęcie nr 34
Formy bateryjne zdjęcie nr 35
Formy bateryjne zdjęcie nr 36 Formy bateryjne zdjęcie nr 37 Formy bateryjne zdjęcie nr 38
Formy bateryjne zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Formy bateryjne zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Formy bateryjne zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami