Blog

18.05.2020

Ustrój mostu

Ustrój mostu

Ustrój mostu

Na podstawie porównania wyników pomiarów z wynikami analizy statycznej wyprowadzono następujące wnioski. Ustrój mostu zachowywał się całkowicie sprężyście. Pozwalało to przypuszczać, że wszelkie ustroje właściwie ukształtowane zachowują się sprężyście w granicach naprężeń dozwolonych (program uprawnienia budowlane na komputer).

Dlatego ustroje te mogą być projektowane i budowane na podstawie analizy zakładającej ich całkowitą sprężystość, przy uwzględnieniu niejednorodności betonu wskutek niejednakowych warunków wykonania poszczególnych części ustroju, zmian własności wytrzymałościowych i sprężystych, różnic w wieku betonu, w naprężeniach wstępnych, w naprężeniach wywołanych ciężarem własnym, w przedziałach zmienności naprężeń, różnic w czasie trwania obciążeń i w częstości zmian naprężeń oraz różnic całkowitych odkształceń trwałych i sprężystych (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Chociaż dawniej sądzono, że próbne obciążenia mogą dawać wyniki dopiero wówczas, gdy doprowadzają do zniszczenia konstrukcji, opisane tu doświadczenia wskazują, że wyniki pomiarów odkształceń sprężystych pod działaniem powtarzanych obciążeń statycznych oraz pod działaniem obciążeń dynamicznych o wielkości odpowiadającej rzeczywistym obciążeniom albo też o wielkości nieco większej od obciążeń rzeczywistych wystarczają nie tylko do stwierdzenia własności wytrzymałościowych konstrukcji, ale pozwalają nawet lepiej ocenić właściwy jej charakter (uprawnienia budowlane). Dlatego też można uniknąć kosztownych badań doprowadzających do zniszczenia ustrojów wykonanych w skali rzeczywistej lub też modeli tych ustrojów.

W próbach takich zniszczenie występuje zazwyczaj w miejscach skupienia naprężeń i dlatego pozwala ocenić wytrzymałość tylko tych miejsc, uniemożliwiając ocenę całej konstrukcji.
Badania odkształceń sprężystych ustrojów betonowych nie mogą być ograniczane do pomiarów na budowie, lecz powinny być uzupełniane badaniami laboratoryjnymi, obejmującymi sprawdzenie wytrzymałości materiałów i badaniami kontrolnymi betonu wykonanego na miejscu budowy (program egzamin ustny).

Pomiary odkształceń konstrukcji betonowych

Pomiary odkształceń konstrukcji betonowych wskazują własności tych konstrukcyj oraz poprawność analizy statycznej i założeń i dzięki temu pozwalają na pewniejsze projektowanie następnych budowli.
Badania te dają konstruktorowi i wykonawcy bezpośrednią odpowiedź na najzawilsze zagadnienia, wolną od wszelkich hipotetycznych założeń, bez względu na to. czy zagadnienia te są rozwiązalne i czy zostały już opracowane (opinie o programie).
Badania mostu w Urnasch dowiodły, że istnieje współpraca pomostu i sklepienia, chociaż przedtem powszechnie uważano, że uwzględnianie jej jest zbędne.

Ponadto doświadczenia te wskazały wielkości odkształceń dynamicznych i pozwoliły na wyciągnięcie bardzo istotnych wniosków. Wnioski te były szczególnie cenne ze względu na to, że w przepisach o projektowaniu i budowie mostów nie zwracano dotychczas dostatecznej uwagi na konieczność analizy dynamicznej ustrojów oraz na sprawdzenie zachowania się tych ustrojów pod działaniem obciążeń wielokrotnie powtarzanych, wywołujących zmęczenie materiału (segregator aktów prawnych).
Wyniki pomiarów mostu w Urnasch wykazały też różnice w niejednorodności materiałów: betonu wykonywanego na miejscu budowy i bardziej jednorodnej, wykonywanej fabrycznie stali. Niejednorodność własności wytrzymałościowych betonu, nawet przy bardzo starannym wykonawstwie, dochodzi do 25%, a niejednorodność własności wytrzymałościowych stali - do 10%.

Zestawienie wyników badań laboratoryjnych lub też badań wykonanych na miejscu budowy z wynikami analizy statycznej wskazuje na zgodność skrajnych wartości odkształceń i naprężeń w granicach 20-i-25%. W konstrukcjach właściwie wykonanych różnice między wynikami pomiarów i wynikami analizy statycznej, przekraczające 25%, mogą być spowodowane przez opory tarcia, nieprzewidziane siły występujące w przerwach dylatacyjnych, rysy powstałe wskutek skurczu betonu albo też przyczyny zewnętrzne, a zwłaszcza zmiany temperatury i trwałe odkształcenia betonu (promocja 3 w 1).

Należy zwrócić jak największą uwagę na celowość użycia przyrządów pomiarowych oraz na prawidłowość ich działania i dokładność. Od tych czynników zależy pewność wyników i wniosków. Wykonywanie pomiarów należy powierzać tylko tym inżynierom, którzy są dokładnie obeznani z konstrukcją aparatów i którzy są predysponowani do ich obsługi oraz mają dostateczne doświadczenie w technice pomiarowej.

Najnowsze wpisy

10.01.2024
Trwałość konstrukcji

Trwałość konstrukcji jest kluczowym aspektem projektowania i budowy budynków oraz innych struktur. Oznacza to zdolność konstrukcji do zachowania swojej funkcji…

10.01.2024
Prace spawalnicze

Prace spawalnicze to proces łączenia materiałów, takich jak metal, za pomocą ciepła i/lub ciśnienia. Spawanie jest powszechnie stosowane w różnych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami