Uszkodzenie elementów

Uszkodzenie elementów

Najbardziej intensywna korozja osłonek występuje na odcinku, gdzie znajduje się zaprawa wypełniająca. W połączeniach prefabrykowanych płyt łupin spotyka się często niestaranne wypełnienie spoin. Przestrzeń pomiędzy żebrami sąsiednich płyt bywa wypełniona tylko od góry i od dołu. Kable pozostają nieotulone. Po pewnym czasie tworzą się rysy i zaprawa wypada ze Spoin. W tych warunkach możliwy jest intensywny rozwój korozji kabli (program uprawnienia budowlane na komputer).
Bardzo często dopuszcza się do wbudowania elementy prefabrykowane posiadające raki i spękania. Elementy te zostały uszkodzone w czasie składowania, transportu lub montażu.
W wielu konstrukcjach po stosunkowo krótkim okresie eksploatacji obserwuje się powstawanie rys na elementach.

Szkodliwość uszkodzeń jest oczywista, gdyż powodują one zmniejszenie szczelności otuliny betonowej, która ma decydujące znaczenie dla ochrony zbrojenia.
Na temat rys w konstrukcjach żelbetowych panuje w literaturze pogląd, że rysy o rozwartości do 0,3 mm nie wpływają na rozwój korozji zbrojenia, jeżeli stosuje się stal o większych przekrojach. Według danych radzieckich w konstrukcjach kablobetonowych przy stosowaniu cienkich drutów ciągnionych na zimno nie wolno dopuszczać do powstawania rys większych jak w granicach 0,l-^-0,05 mm. Rysy te mogą też być niebezpieczne, gdyż należy się liczyć z możliwością powiększenia się ich rozwarcia w czasie.

Zawilgocenie konstrukcji. Beton jako ciało porowate może być w różnym stopniu nasycony wodą w zależności od wilgotności otaczającej atmosfery (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Wobec tego zbrojenie pogrążone jest w alkalicznym roztworze, dopływ powietrza do powierzchni zbrojenia jest utrudniony. W tych warunkach w szczelnych betonach zbrojenie nie koroduje.
Dla rozwoju korozji konieczny jest elektrolit, który powstaje wskutek rozpuszczenia się w wodzie agresywnych chemicznie substancji (np. gazów). Przy założeniu, że przegroda jest należycie ocieplona i stal znajduje się w warunkach powietrzno-suchych, można spodziewać się zawilgocenia szkodliwego dopiero przy wilgotności względnej powietrza 75-f-80% (uprawnienia budowlane).
Jeżeli natomiast przegroda nie jest odpowiednio ocieplona, ryzyko kondensacji występuje nawet przy 50% wilgotności względnej.

Zawilgocenie konstrukcji

Zjawiska opisane wyżej zachodzą w prawidłowo wykonanym betonie. Przy występowaniu nieszczelności betonu, dużych porów lub niedokładnym otuleniu stali zwiększona wilgotność powietrza przyśpiesza korozję (program egzamin ustny).
Najbardziej niebezpieczne jest okresowe zwilżanie i suszenie betonu.

Praktyka wykazuje, że kablobetonowe konstrukcje dachowe mogą być z różnych powodów zawilgacane. Przyczyny zawilgocenia są inne dla łupin sprężonych i inne dla dźwigarów, w których pas dolny znajdujący się wewnątrz pomieszczeń jest otoczony ze wszystkich stron powietrzem wewnętrznym (opinie o programie).
Zawilgocenie konstrukcji łupin sprężonych spowodowane jest najczęściej brakiem zabezpieczenia materiałów izolacji termicznej w okresie wykonywania robót, kondensującą się wewnątrz stropodachu parą wodną oraz nieszczelnym pokryciem dachowym. Podczas wykonywania stropodachów konstrukcja jest zawilgacana już w okresie realizacji.
Z reguły materiały stanowiące izolację termiczną pozostają wystawione przez dłuższy okres na działanie czynników atmosferycznych, zanim zostanie ułożona izolacja wodochronna.

W większości przypadków materiały izolacji termicznej są nasiąkliwe (segregator aktów prawnych). Często izolacja termiczna układana jest na wilgotnych elementach, lub nawet w wodzie lub śniegu.
Materiały takie jak pianobeton bardzo trudno wysychają.

Po pokryciu dachu izolacją wodoszczelną wysychanie jest utrudnione, natomiast zawilgocone materiały powodują zawilgocenie elementów konstrukcyjnych oraz obniżenie wartości izolacyjnej stropodachu.
W okresie eksploatacji obiektu, zwłaszcza przy dużych wilgotnościach powietrza wewnątrz pomieszczeń, stropodachy ulegają dalszemu zawilgoceniu wskutek kondensacji pary wodnej wewnątrz przegrody (promocja 3 w 1).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !