Uziarnienia nieciągłe

Uziarnienia nieciągłe

Jeżeli posługujemy się przy projektowaniu betonu krzywymi granicznyn należy uziarnienie kruszywa zbliżyć więcej do górnej granicy dla betonu pompowanego, a więcej do dolnej granicy dla betonów o wymaganej wysokiej wytrzymałości (program uprawnienia budowlane na komputer).

Poza tym krzywe te wymaga; jeszcze pewnych poprawek w szczególnych przypadkach. Dolna granica powinna przy łamanym kruszywie leżeć co najmniej o 5 jednostek procentowych wyżej.
Prócz wyżej przytoczonych „urzędowych” krzywych istnieje jeszcze cały szereg innych propozycji różnych autorów. Nie mamy potrzeby nimi się bliże zajmować, gdyż różnice są nieistotne, a propozycje bardzo subiektywne. Proc tego istnieją specjalne krzywe graniczne dla określonych obiektów budownic twa (np. drogowego) (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Znaczenie krzywych granicznych zaczyna maleć w miarę jak poznajemy lepiej istotę betonu.

W każdym razie należy krzywe graniczne dziś traktowa raczej jako wytyczne orientacyjne. Przekroczenie zakreślonych granic jest do puszczalne o ile zostaje doświadczalnie stwierdzone, że odmiennie skompono wany beton posiada wszystkie żądane od niego właściwości.
Poprzednie wywody ważne były dla dowolnych uziarnień, a więc ciągłych i nieciągłych. Niemniej należy uczynić kilka uwag odnośnie do uziarnień nieciągłych.
Niewątpliwie tylko za pomocą kruszyw nieciągłych można osiągnąć możliwie największe wytrzymałości przy minimum cementu, szczególnie w laboratoriach (uprawnienia budowlane). Uziarnienia nieciągłe zdarzają się w praktyce dość często przy mieszaniu ze sobą kamieniwa z piaskiem, kiedy z reguły podżwirek lub grysik są słabo reprezentowane ilościowo.

Są to raczej nieciągłości niezamierzone.
Zestawy tabl. 9-9 jako geometrycznie podobne są zupełnie równorzędne i przy jednakowej procentowej budowie mieszanek miałyby jednakową ścisłość (maksymalną). Takie podejście nadaje się już do matematycznego potraktowania całego zagadnienia, o czym będzie mowa. Tu zaznaczamy tylko, że przy zadanej krzywej uziarnienia można nawet matematycznie obliczyć, jakie frakcje mogą być opuszczone z korzyścią dla betonu (program egzamin ustny). Taką matematyczną metodę podaje O. Stern w swej pracy. Ze względu na jej mało praktyczne znaczenie i małą przejrzystość - nie omawiamy jej tu bliżej, odsyłając do źródła.

Zużywanie odsiewek

J. Villey postuluje, aby kategorie ziarn miały wąskie granice wielkości ziarn D/D ^ 2 przy stosunkowo dużej progresji kategorii

Uwagi ogólne. Komponowanie kruszywa specjalnie nieciągłego ma ko sens, jeśli można surowiec otrzymać w postaci gotowych frakcji, co ma miejsce z kruszywem łamanym. Samemu frakcjonować ma kruszywo tylko w betoniarniach, gdzie istnieje poza tym możliwość zużywania odsiewek (opinie o programie). Zwykle będzie chodziło tylko o frakcje 4/78 lub 4//12. Te funkcje uważane są raczej za zbędne i przeszkadzające w uzyskaniu największej ścisłości stosu okruchowego. Ale przy użyciu głównie grubych frakcji kam niwa rzędu D ^ 32 mm mogą te frakcje okazać się również pożyteczne ze wzg du na urabialność, co zresztą wynika też z zaleceń R. Vallette’a (segregator aktów prawnych).

Zwolennikami nieciągłego uziarnienia są głównie Francuzi, jak R. Feret, L clerc du Sablon (1927), A. Caąuot (1935), a ostatnio A. Joisel (1952), F. Cm pus (1951), R. Dutron (1951), Anglik Furnas (1931) i Niemiec Friesecke (193 a z zastrzeżeniami także Szwed V. Bahrner [29] (1951). Wł. Kuczyński poda w swej pracy [297] szereg przykładów kruszyw nieciągłych, uzyskanych w 1 boratorium przez syntezę 3 lub 4 frakcji (promocja 3 w 1). Uzyskane tą drogą betony wykaz, wały wysokie wytrzymałości przy małej zawartości cementu.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Instalacja odgromowa

Instalacja odgromowa, zwana także instalacją piorunochronną, do systemu włączającego w celu ochrony budynków i innych struktur przed wyładowaniem awaryjnym, takich…

Hydroizolacja

Hydroizolacja do procesu lub techniki, która ma na celu wyeliminowanie przenikaniu wody do konstrukcji budowlanej lub innego obiektu. Jest to…

Stabilność zboczy

Stabilność zboczy do zdolności zbocza (np. wzniesienia, skarpy, nasypu) do utrzymania się w jednym kawałku i nie leczyć osunięcia, załamaniu…

Inżynieria glebowa

Inżynieria glebowa to dziedzina inżynierii, która dotyczy badań, projektowania i zarządzania glebami oraz gruntem w kontekście ochrony infrastruktury, takich jak…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !