Blog

Urządzenie telekomunikacyjne zdjęcie nr 10
26.03.2021

Uziarnienia nieciągłe

W artykule znajdziesz:

Uziarnienia nieciągłe

Urządzenie telekomunikacyjne zdjęcie nr 11
Uziarnienia nieciągłe

Jeżeli posługujemy się przy projektowaniu betonu krzywymi granicznyn należy uziarnienie kruszywa zbliżyć więcej do górnej granicy dla betonu pompowanego, a więcej do dolnej granicy dla betonów o wymaganej wysokiej wytrzymałości (program uprawnienia budowlane na komputer).

Poza tym krzywe te wymaga; jeszcze pewnych poprawek w szczególnych przypadkach. Dolna granica powinna przy łamanym kruszywie leżeć co najmniej o 5 jednostek procentowych wyżej.
Prócz wyżej przytoczonych „urzędowych” krzywych istnieje jeszcze cały szereg innych propozycji różnych autorów. Nie mamy potrzeby nimi się bliże zajmować, gdyż różnice są nieistotne, a propozycje bardzo subiektywne. Proc tego istnieją specjalne krzywe graniczne dla określonych obiektów budownic twa (np. drogowego) (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Znaczenie krzywych granicznych zaczyna maleć w miarę jak poznajemy lepiej istotę betonu.

W każdym razie należy krzywe graniczne dziś traktowa raczej jako wytyczne orientacyjne. Przekroczenie zakreślonych granic jest do puszczalne o ile zostaje doświadczalnie stwierdzone, że odmiennie skompono wany beton posiada wszystkie żądane od niego właściwości.
Poprzednie wywody ważne były dla dowolnych uziarnień, a więc ciągłych i nieciągłych. Niemniej należy uczynić kilka uwag odnośnie do uziarnień nieciągłych.
Niewątpliwie tylko za pomocą kruszyw nieciągłych można osiągnąć możliwie największe wytrzymałości przy minimum cementu, szczególnie w laboratoriach (uprawnienia budowlane). Uziarnienia nieciągłe zdarzają się w praktyce dość często przy mieszaniu ze sobą kamieniwa z piaskiem, kiedy z reguły podżwirek lub grysik są słabo reprezentowane ilościowo.

Są to raczej nieciągłości niezamierzone.
Zestawy tabl. 9-9 jako geometrycznie podobne są zupełnie równorzędne i przy jednakowej procentowej budowie mieszanek miałyby jednakową ścisłość (maksymalną). Takie podejście nadaje się już do matematycznego potraktowania całego zagadnienia, o czym będzie mowa. Tu zaznaczamy tylko, że przy zadanej krzywej uziarnienia można nawet matematycznie obliczyć, jakie frakcje mogą być opuszczone z korzyścią dla betonu (program egzamin ustny). Taką matematyczną metodę podaje O. Stern w swej pracy. Ze względu na jej mało praktyczne znaczenie i małą przejrzystość - nie omawiamy jej tu bliżej, odsyłając do źródła.

Zużywanie odsiewek

J. Villey postuluje, aby kategorie ziarn miały wąskie granice wielkości ziarn D/D ^ 2 przy stosunkowo dużej progresji kategorii

Uwagi ogólne. Komponowanie kruszywa specjalnie nieciągłego ma ko sens, jeśli można surowiec otrzymać w postaci gotowych frakcji, co ma miejsce z kruszywem łamanym. Samemu frakcjonować ma kruszywo tylko w betoniarniach, gdzie istnieje poza tym możliwość zużywania odsiewek (opinie o programie). Zwykle będzie chodziło tylko o frakcje 4/78 lub 4//12. Te funkcje uważane są raczej za zbędne i przeszkadzające w uzyskaniu największej ścisłości stosu okruchowego. Ale przy użyciu głównie grubych frakcji kam niwa rzędu D ^ 32 mm mogą te frakcje okazać się również pożyteczne ze wzg du na urabialność, co zresztą wynika też z zaleceń R. Vallette’a (segregator aktów prawnych).

Zwolennikami nieciągłego uziarnienia są głównie Francuzi, jak R. Feret, L clerc du Sablon (1927), A. Caąuot (1935), a ostatnio A. Joisel (1952), F. Cm pus (1951), R. Dutron (1951), Anglik Furnas (1931) i Niemiec Friesecke (193 a z zastrzeżeniami także Szwed V. Bahrner [29] (1951). Wł. Kuczyński poda w swej pracy [297] szereg przykładów kruszyw nieciągłych, uzyskanych w 1 boratorium przez syntezę 3 lub 4 frakcji (promocja 3 w 1). Uzyskane tą drogą betony wykaz, wały wysokie wytrzymałości przy małej zawartości cementu.

Najnowsze wpisy

12.07.2024
Urządzenie telekomunikacyjne zdjęcie nr 12
Jak zdobyć uprawnienia budowlane konserwatorskie?

Uprawnienia budowlane konserwatorskie mają fundamentalne znaczenie w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego. Ich posiadanie umożliwia nadzór oraz prowadzenie prac budowlanych przy…

12.07.2024
Urządzenie telekomunikacyjne zdjęcie nr 13
Czy warto zrobić kurs na uprawnienia budowlane?

Wielu przyszłych inżynierów i architektów zastanawia się, czy warto zainwestować czas i pieniądze w kurs przygotowujący do egzaminu na uprawnienia…

Urządzenie telekomunikacyjne zdjęcie nr 16 Urządzenie telekomunikacyjne zdjęcie nr 17 Urządzenie telekomunikacyjne zdjęcie nr 18
Urządzenie telekomunikacyjne zdjęcie nr 19
Urządzenie telekomunikacyjne zdjęcie nr 20 Urządzenie telekomunikacyjne zdjęcie nr 21 Urządzenie telekomunikacyjne zdjęcie nr 22
Urządzenie telekomunikacyjne zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Urządzenie telekomunikacyjne zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Urządzenie telekomunikacyjne zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Urządzenie telekomunikacyjne zdjęcie nr 32 Urządzenie telekomunikacyjne zdjęcie nr 33 Urządzenie telekomunikacyjne zdjęcie nr 34
Urządzenie telekomunikacyjne zdjęcie nr 35
Urządzenie telekomunikacyjne zdjęcie nr 36 Urządzenie telekomunikacyjne zdjęcie nr 37 Urządzenie telekomunikacyjne zdjęcie nr 38
Urządzenie telekomunikacyjne zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Urządzenie telekomunikacyjne zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Urządzenie telekomunikacyjne zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami