Warstwa izolacyjna

Warstwa izolacyjna

Warstwa izolacyjna ulega rozciąganiu, a praca spoiny dylatacyjnej sprowadza się do pracy szczelin o ruchach poziomych. Warstwa izolacyjna jest tylko rozciągana i konstrukcja spoiny upraszcza się. Może nastąpić pęknięcie podłoża, co przy zabezpieczeniu ochronnym może jednak zapobiec zniszczeniu izolacji.
Ruchom pionowym powodującym ścinanie izolacji przeciwdziała pierścień żelbetowy (program uprawnienia budowlane na komputer). Praca izolacji sprowadza się do rozciągania, a więc rozerwania jej w dolnej partii przekroju, czemu łatwo zapobiec przez odpowiednie sfałdowanie warstwy izolacyjnej.
Przykłady powyższe służą jako ilustracja projektowania spoin dylatacyjnych przy stosowaniu bezpiecznych środków ochronnych przed zniszczeniem warstwy izolacyjnej od wody (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Budowle wymagające podziału na segmenty, których ruchy mogą mieć charakter trójwymiarowy, w zasadzie nie nadają się do uszczelniania zwykłymi metodami. Warstwa izolacyjna, a nawet spoina wykonana z materiałów trwalszych od pap i jut asfaltowych, jest stale narażana na zniszczenie, ponieważ wzdłuż całej spoiny występują siły ścinające.
Tego rodzaju przypadki spotyka się przy posadawianiu budowli na słabych i o niejednakowej wytrzymałości gruntach, na skarpach, w strefie szkód górniczych oraz w przypadkach szczególnych, jak np. w strefie detonacji itp.

Jeżeli odkształcenia są niewielkie, odpowiednio zgrubiona warstwa izolacyjna dostatecznie zabezpiecza przed uszkodzeniem izolacji wodoszczelnej. Przy większych odkształceniach należy projektować specjalne spoiny dylatacyjne, które czasami muszą stanowić dość złożone ustroje wymagające specjalnie odpornych materiałów, skomplikowanej konstrukcji, w wysokim stopniu fachowego wykonawstwa, a przy tym wszystkim są bardzo kosztowne w realizacji. Pomimo jednak tych kosztów, biorąc w rachubę uzyskiwane korzyści, strona ekonomiczna nie odgrywa decydującej roli (uprawnienia budowlane).
Podobnie jak przy ruchach pionowych, ruchy trójwymiarowe przez odpowiednie projektowanie konstrukcyjne można sprowadzić do najkorzystniejszego układu konstrukcyjnego segmentów, tj. do ruchów poziomych, przy których spoina pracuje wyłącznie na rozciąganie i ściskanie.

Lokalizacja szczelin dylatacyjnych

Wymagania technologiczne przy wykonaniu szczelin i spoin dylatacyjnych (program egzamin ustny).
Wszelki podział budowli na segmenty można traktować obliczeniowo z wystarczającą dokładnością, jeżeli te segmenty przedstawiają sztywne lub możliwie monolityczne człony konstrukcji.
Wszelkie szczeliny i spoiny dylatacyjne wymagają starannego opracowania technologicznego.

O ile zdarzają się przypadki dostosowywania technologii wykonawstwa do projektów konstrukcji wykonanych jakby w oderwaniu od aktualnych procesów technologicznych, o tyle zaprojektowanie spoin dylatacyjnych wymaga w pierwszej fazie ustalenia technologii, tzn. uwzględnienia tylko środków możliwych do wykonania tych spoin.
Wykonanie spoin powinno być ściśle opisane w projekcie organizacji robót (opinie o programie). Spoiny wymagają bardzo wygodnych warunków wykonawstwa i otwarcia szerokiego frontu robót, co przy braku właściwego harmonogramu powoduje niemożliwość prowadzenia robót związanych z uszczelnieniem i zabezpieczeniem spoin. Jakkolwiek sama szczelina zajmuje niewielką przestrzeń, to jednak do wykonania robót izolacyjnych w szczelinie pionowej potrzebna jest przestrzeń około 0,75 m z każdej strony licząc od osi spoiny.

Lokalizacja szczelin dylatacyjnych w niektórych przypadkach decyduje o możliwości prawidłowego ich zaizolowania przez założenie spoin (segregator aktów prawnych).
Przykłady złego i trudnego do opracowania położenia szczeliny i wygodnego dla montażu odsunięcia jej od ściany, ażeby wykonawcy mieli dostęp i ułatwione zadanie.

Przy ustalaniu warunków pracy spoiny, należy brać pod uwagę następujące przypadki:
- istnienie możliwości naprawy i konserwacji spoiny,
- spoina musi pracować bez potrzeby jej reparacji i konserwacji (promocja 3 w 1)..
Takie rozwiązania wymagają szczegółowego opracowania projektu, technologii wykonawstwa i muszą znajdować uzasadnienie ekonomiczne.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Wartość nieruchomości

Wartość nieruchomości, zwana także wartością rynkową, to znana cena, za którą dana własność może być sprzedawana lub wynajęta na otwartym…

Utylizacja odpadów

Utylizacja odpadów to proces usuwania lub utylizacja odpadów w sposób, który minimalizuje ich wpływ na środowisko i zdrowie publiczne. Proces…

Roboty rozbiórkowe

Roboty rozbiórkowe do specjalistycznych maszyn i roboty przeznaczone do wykonywania prac związanych z rozbiórką budynków, infrastruktury, obiektów przemysłowych i innych…

Jadalnia w miejscu pracy

Jadalnia w miejscu pracy do miejsca, gdzie pracownicy mogą spożywać posiłki, odpoczywać i relaksować się podczas przerw obiadowych lub innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami