Blog

31.08.2021

Wartki prąd

Wartki prąd

Wartki prąd

Nieraz wartki prąd działa jak inżektor, porywając ze sobą wodę z płytkich zatok, wzdłuż których (między ograniczającymi je przylądkami) przepływa. Stwarza to z kolei prądy wsteczne (ku morzu) w wodach przy samych brzegach zatoki.
Poniżej omówimy niektóre cechy charakterystyczne poszczególnych rodzajów prądów (program uprawnienia budowlane na komputer).
Prądy dryfowe (napędowe) powstają wskutek napędu przez wiatr mas wodnych w określonym kierunku.

Szczególnie wiatry wiejące regularnie (pasaty, monsuny) i przez dłuższy czas są powodem długotrwałych prądów. Prądy dryfowe występują w zasadzie na powierzchni mórz, a zasięg ich w głąb wody może być różny, zależnie od własności fizycznych środowiska. Prędkość prądów dryfowych jest wprost proporcjonalna do prędkości generujących je wiatrów (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Gdy długotrwałe wiatry wieją ku wybrzeżom, wskutek prądów dryfowych występuje u wybrzeży podniesienie się poziomu wody (wezbrania sztormowe), które z kolei po ustaniu wiatrów staje się przyczyną prądów skierowanych odwrotnie, tj. ku morzu i przeciwległym brzegom, gdzie znów powstaje wezbranie wód. Niekiedy przybiera to zjawisko charakter sejszy. Określanie prądów napędowych możliwe jest na podstawie analizy wezbrań sztormowych dokonywanej metodami (uprawnienia budowlane).

Wspomniane prądy sejszowe mają już charakter prądów gradientowych, do których należą także prądy haryczne wzmagające intensywność prądów napędowych - woda bowiem (podobnie jak powietrze, czyli wiatr) płynie od obszarów wyższego ciśnienia ku obszarom niższego ciśnienia atmosferycznego. Przejście nad morzem tzw. układu barycznego (niżowego) wywołuje zmiany poziomu morza, co równocześnie z działaniem towarzyszących temu przejściu sztormów powoduje powstanie masowego ruchu wody, czyli prądu.
Do prądów gradientowych zaliczyć należy także prądy pływowe, które na pełnym morzu są zjawiskiem towarzyszącym fali pływowej. Obejmują one całą masę wody aż do dna, z tym że intensywność ich u dna maleje (program egzamin ustny).

Prądy pływowe

Prądy pływowe mogą być zmienne, gdy w ciągu cyklu pływowego zmianie o 180° ulega kierunek prądów, a linia ich działania nie zmienia się (prawie), lub kołowe (okrężne), gdy jest inaczej, tzn. gdy prąd wraca inną drogą ku morzu, niż ta, którą szedł ku brzegowi. Przypływowi i kierunkowi prądu ku brzegowi odpowiada prąd przypływowy, odpływowo i kierunkowi prądu ku morzu - prąd odpływowy (opinie o programie).
O ile z dala od brzegów cykliczność zmian kierunku prądu zgodna jest w przybliżeniu z cyklicznością pływów, o tyle przy brzegu na wodzie płytkiej prąd zwykle jest powolniejszy niż fala pływowa - zmienia się często z pierwiastkiem kwadratowym amplitudy tej fali. Różnica faz fali i prądu ma duże znaczenie, gdy chodzi o wykorzystanie energii falowania. Im większa różnica fazy, tym większe są straty energii.

W ujściach rzek prąd przypływowy powoduje spiętrzanie i cofanie się wody rzecznej, które daje się zaobserwować nieraz na wiele kilometrów w górę rzeki.
Prądy sejszowe (od sejsz w dużej skali) mają analogiczny charakter jak pływowe, z tym że są zwykle o wiele słabsze. Sejsze w małej skali mogą powodować bardzo intensywne przepływy wody (segregator aktów prawnych).
Prądy gęstościowe powstają w wyniku różnicy gęstości wody i powstałej wskutek tego różnicy ciśnień. Za szczególną postać prądów gęstościowych uważać można na przykład prądy dopływowe, ze względu na różnicę gęstości między wodą słodką a słoną.

Podobne zjawisko występuje, gdy powierzchniowe warstwy wody ulegają nagrzaniu wskutek działania Słońca i rozlewają się po zimniejszych, głębiej leżących warstwach wody. Prąd Zatokowy (Golfsztrom) jest w pewnej mierze takim prądem gęstościowym o ogromnym zasięgu.
Odwrotne zjawisko powstaje, gdy działanie Słońca prowadzi do przegrzania i wyparowywania wody z warstw powierzchniowych, które wskutek tego zagęszczają się, przejmując sole pozostałe po wodzie odparowanej (promocja 3 w 1).

Jako cięższe od warstw głębszych o średnim zasoleniu, wody powierzchniowe w tym wypadku opadają ku dnu i cieśninami dołem wylewają się z mórz ku oceanom, skąd na ich miejsce górą napływa chłodniejsza woda, nieraz z dużą prędkością. Wymiana taka daje się zaobserwować szczególnie między Morzem Czerwonym, należącym do mórz o najwyższej temperaturze, a Oceanem Indyjskim.

Najnowsze wpisy

10.01.2024
Trwałość konstrukcji

Trwałość konstrukcji jest kluczowym aspektem projektowania i budowy budynków oraz innych struktur. Oznacza to zdolność konstrukcji do zachowania swojej funkcji…

10.01.2024
Prace spawalnicze

Prace spawalnicze to proces łączenia materiałów, takich jak metal, za pomocą ciepła i/lub ciśnienia. Spawanie jest powszechnie stosowane w różnych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami