Warunki bezpieczeństwa na terenie budowy


Warunki bezpieczeństwa na terenie budowy

 

Ochrona zdrowia obejmuje wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego. Oznacza to, że miejsce wykonywania prac budowlanych musi spełniać wszystkie warunki bezpieczeństwa. Roboty mają być wykonywany w sposób niezagrażający życiu i zdrowiu pracowników, a także pozostałych osób znajdujących się na terenie inwestycji. Bezpośrednia odpowiedzialność za prawidłową organizację miejsca pracy spada na kierownika budowy, a także kierowników robót. Oczywiście reszta uczestników również jest za to pośrednio odpowiedzialna. Teren budowy niesie za sobą wiele niebezpieczeństw, więc przed rozpoczęciem prac należy zaplanować zasady poruszania się po nic. Pracownicy są zmuszeni relatywnie często zmieniać swoje stanowisko. Zapewnienie odpowiednich warunków bezpieczeństwa to kwestia podstawowa.

 

Niezwykle istotnym elementem na każdym placu budowy są znaki bezpieczeństwa. Są one zamieszczane przez generalnego wykonawcę. Obowiązują one wszystkich, którzy przebywają na terenie inwestycji. Znaki dzielą się na informacyjne, nakazu, zakazu,a także ostrzegawcze.


Ponadto na terenie budowy należy wyznaczyć ciąg ruchu pieszych. To jak będzie on wyglądać zależy w główne mierze od planu zagospodarowania terenu budowy. Pracownicy są zobowiązani poruszać się wyłącznie po wskazanych trasach. Dotyczy to zarówno zmiany stanowiska pracy, jak i drogi, którą przebywa się w celu rozpoczęci, przerwania lub zakończenia pracy. Oznakowanie stref niebezpiecznych także ma duże znaczenie. Przejścia w takich strefach powinny posiadać specjalne zadaszenia. W przypadku stref pracy sprzętu ciężkiego oznaczenia należy wykonać za pomocą taśm bezpieczeństwa.

Warto dodać, że osoby znajdujące się na terenie budowy mają zakaz przemieszczania się pod transportowanym ładunkiem. Niebezpieczeństwo stwarzają m.in. żurawie budowlane, windy, czy też wciągarki. Operator maszyny musi sygnalizować swoją pracę w sposób zrozumiały i zauważalny dla pozostałych pracowników. Jest to forma ostrzeżenia przed zagrożeniem. Najczęściej wykorzystywane są sygnały dźwiękowe.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami