Warunki bezpieczeństwa na terenie budowy


Warunki bezpieczeństwa na terenie budowy

 

Ochrona zdrowia obejmuje wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego. Oznacza to, że miejsce wykonywania prac budowlanych musi spełniać wszystkie warunki bezpieczeństwa. Roboty mają być wykonywany w sposób niezagrażający życiu i zdrowiu pracowników, a także pozostałych osób znajdujących się na terenie inwestycji. Bezpośrednia odpowiedzialność za prawidłową organizację miejsca pracy spada na kierownika budowy, a także kierowników robót. Oczywiście reszta uczestników również jest za to pośrednio odpowiedzialna. Teren budowy niesie za sobą wiele niebezpieczeństw, więc przed rozpoczęciem prac należy zaplanować zasady poruszania się po nic. Pracownicy są zmuszeni relatywnie często zmieniać swoje stanowisko. Zapewnienie odpowiednich warunków bezpieczeństwa to kwestia podstawowa.

 

Niezwykle istotnym elementem na każdym placu budowy są znaki bezpieczeństwa. Są one zamieszczane przez generalnego wykonawcę. Obowiązują one wszystkich, którzy przebywają na terenie inwestycji. Znaki dzielą się na informacyjne, nakazu, zakazu,a także ostrzegawcze.


Ponadto na terenie budowy należy wyznaczyć ciąg ruchu pieszych. To jak będzie on wyglądać zależy w główne mierze od planu zagospodarowania terenu budowy. Pracownicy są zobowiązani poruszać się wyłącznie po wskazanych trasach. Dotyczy to zarówno zmiany stanowiska pracy, jak i drogi, którą przebywa się w celu rozpoczęci, przerwania lub zakończenia pracy. Oznakowanie stref niebezpiecznych także ma duże znaczenie. Przejścia w takich strefach powinny posiadać specjalne zadaszenia. W przypadku stref pracy sprzętu ciężkiego oznaczenia należy wykonać za pomocą taśm bezpieczeństwa.

Warto dodać, że osoby znajdujące się na terenie budowy mają zakaz przemieszczania się pod transportowanym ładunkiem. Niebezpieczeństwo stwarzają m.in. żurawie budowlane, windy, czy też wciągarki. Operator maszyny musi sygnalizować swoją pracę w sposób zrozumiały i zauważalny dla pozostałych pracowników. Jest to forma ostrzeżenia przed zagrożeniem. Najczęściej wykorzystywane są sygnały dźwiękowe.