Blog

30.05.2018

Warunki ochrony przeciwpożarowej obiektu budowlanego - przykładowy opis

W artykule znajdziesz:

Warunki ochrony przeciwpożarowej obiektu budowlanego - przykładowy opis


Warunki ochrony przeciwpożarowej obiektu budowlanego - przykład opisu
Warunki ochrony przeciwpożarowej obiektu budowlanego - przykład opisu

Warunki ochrony przeciwpożarowej

 

 

Reklama: Na naszej stronie znajdą Państwo kompletne oprogramowanie służące do nauki na uprawnienia budowlane. Program TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2017 w wersji na komputer oraz w wersji na telefon. Dodatkowo każda z wersji posiada tryb Egzaminu Ustnego, który również pozwoli na przygotowanie się do egzaminu ustnego na uprawnienia budowlane. W ofercie posiadamy również promocje 2 w 1 oraz 3 w 1. Jeżeli potrzebujesz i szukasz aktów prawnych idealnym rozwiązaniem jest program JEDNOLITE AKTY PRAWNE UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2017. Wszystkie najświeższe informacje dotyczące uprawnień budowlanych znajdziesz w zakładce Aktualności. Poznaj opinie naszych użytkowników, którzy już są po swoim egzaminie na uprawnienia budowlane w zakładce Opinie.


Powierzchnie, wysokości i liczba kondygnacji. Przebudowywany stadion jest obiektem otwartym z częściowym zadaszeniem trybun. Powierzchnia stadionu wynosi około 26 000 m2. W skład obiektu sportowego obok trybun wchodzi jego zaplecze techniczno – socjalne oraz zespół obiektów handlowo – gastronomicznych uruchamianych i obsługiwanych podczas trwania imprezy sportowej.
Odległości od obiektów sąsiadujących. Rozbudowywany stadion jest obiektem wolnostojącym usytuowanym przy ulicy Wrocławskiej 69. Obiekty kubaturowe znajdujące się na stadionie wchodzą w skład zespołu stadionowego. Najbliższe inne obiekty znajdują się w odległosci powyżej 50 m od stadionu. Obiekt spełnia wymagania przeciwpożarowe w zakresie jego lokalizacji.


Parametry pożarowe występujących substancji palnych.
Z uwagi na funkcje obiektu sportowego oraz obiektów towarzyszących mogą w nich występowac materiały palne w postaci podatnej na zapalenie. W części parku maszyn mogą występować zbiorniki z paliwem do motocykli. Pomieszczenia magazynowe paliw wyposażono w stosowne zabezpieczenia przeciwwybuchowe.


Przewidywana wielkość gęstosci obciążenia ogniowego.
Zgodnie z zasadami przyjętymi dla obiektów o kwalifikacji do kategorii zagrożenia ludzi nie wylicza się gęstosci obciążenia ogniowego natomiast dla pomieszczeń technicznych i magazynowych faktyczna gęstość obciażenia ogniowego nie powinna przekraczać 500 MJ/m2. Kategoria zagrożenia ludzi, przewidywana liczba osób na każdej kondygnacji w poszczególnych pomieszczeniach.


Funkcje obiektu oraz ilość przebywających w nim ludzi – nie będących jej stałymi użytkownikami kwalifikują go do kategorii ZL I.
Zakłada się występowanie łącznie na stadionie 16 671 osób.
Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych.
Ocene zagrożenia wybuchem przeprowadzono dla parku maszyn i magazynu paliw oraz przyjętej technologii tankowania motocykli. W innych pomieszczeniach technicznosocjalnych oraz strefach przyległych nie będą występowały przestrzenie zagrożone wybuchem.


Podział obiektu na strefy pożarowe.
Cały stadion z obiektami towarzyszacymi znajduje się w jednej strefie pożarowej.
Dla obiektów stadionów sportowych brak jest regulacji prawnych w zakresie wielkosci stref pożarowych.
Klasa odporności pożarowej budynku oraz klasy odporności ogniowej i stopień
rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych.
Dla obiektu stadionu otwartego przyjmuje się, że wszystkie jego elementy konstrukcyjne powinny być wykonane z materiałów nierozprzestrzeniających ognia (NRO) w tym :
- dachy i zadaszenia stadionu – euroklasa A1 lub A2,
- sświetlki – szkło bezpieczne,
- fotele – euroklasa B ( niezapalne, nietoksyczne i niedymiace).
- materiały wykonczeniowe – euroklasa A1 lub A2.


Dla obiektów kubaturowych z kategorii ZL III (do II kondygnacji ( niskich) i PM
o Qd < 1000 MJ/m2 należy zachować klase odporności pożarowej budynku min. D.
Przyjęte elementy konstrukcyjne stadionu i budynków spełniają ww wymagania.
Wszystkie elementy budowlane posiadać będą stopień nie rozprzestrzeniania ognia - NRO. Dla elementów nośnych konstrukcji zadaszenia elementy z drewna klejonego mają szerokości powyżej 14 cm i spełniają wymagania R 30 i stopnia NRO – zgodnie z wytycznymi ITB.


Jednocześnie z uwagi na wymagania Inwestora, przyjmuje się odporność ogniowa dla elementów konstrukcji trybun R=90 min. oraz konstrukcji dachu nad trybunami R=30 min.
Warunki ewakuacji, oświetlenie awaryjne (ewakuacyjne i zapasowe)
oraz przeszkodowe.


Zgodnie z dla stadionu przyjęto generalnie następujące założenia:
- ilość miejsc w rzędzie do 40,
- wymiar przejścia w rzędzie (prześwit) min 45 cm,
- wymiar stopnicy w rzędzie min. 80 cm,
- maksymalna długość dojścia od siedziska do strefy bezpiecznej ( poza trybuny ) do 60 m,
- minimalna szerokość przejścia ewakuacyjnego pomiędzy sektorami i wyjścia
ewakuacyjnego powyżej 120 cm,
- czas wyjścia do strefy bezpieczeństwa z zachowaniem przepustowości 100 osób/ min dla drogi poziomej i 79 osób/ min dla drogi ze stopniami wynosi poniżej 8 minut,
- każdy sektor posiada co najmniej 2 niezależne drogi ewakuacyjne,
- miejsca bezpieczne dla ewakuowanych znajdują za bramami stadionu – parkingi.


Dla dróg ewakuacji zostały oświetlone światłem o średnim natężeniu min 1 lx. Drogi ewakuacyjne o szerokości powyżej 2 m sa traktowane jako strefy otwarte.
Dla stref otwartych ( BD3 – duże zagęszczenie ludźmi, łatwe warunki ewakuacji lub BD4 – duże zagęszczenie ludźmi (trudne warunki ewakuacji) zastosowano oświetlenie zapobiegające panice.
Natężenie tego oświetlenia zaprojektowano jako nie mniejsze niż 0,5 lx na poziomie podłogi – terenu. Zaleca sie zastosowanie dla wszystkich stref natężenia min 1 lx. Minimalny czas stosowania oświetlenia dla celów ewakuacji powinien wynosic min. 60 min. Na drodze ewakuacyjnej oraz w strefie otwartej 50% wymaganego natężenia oświetlenia powinno być wytworzone w ciągu 5 s, a pełny poziom natężenia oświetlenia w ciągu 60 s.


Rozmieszczenie opraw oświetleniowych.
Wskazane jest umieszczanie opraw na wysokości min. 2m nad podłoga – poziomem
terenu. Oprawy umieszczono :
- przy każdych drzwiach (otworach) wyjściowych przeznaczonych do wyjścia ewakuacyjnego,
- w pobliżu schodów i na schodach, tak aby każdy stopień był oświetlony bezpośrednio,
- w pobliżu każdej zmiany poziomu,
- przy znakach bezpieczeństwa,
- przy każdej zmianie kierunku, na zewnątrz i w pobliżu każdego wyjścia końcowego,
- w pobliżu każdego punktu pierwszej pomocy,
- w pobliżu każdego urządzenia przeciwpożarowego i przycisku alarmowego.[5 lx].


Znaki przy wszystkich wyjściach awaryjnych wzdłuż dróg ewakuacyjnych oświetlono w taki sposób aby jednoznacznie wskazywały droge ewakuacji do bezpiecznego miejsca. W sytuacji gdy bezpośredni widok wyjścia nie jest możliwy lub wątpliwy, to zastosowano znak kierunkowy (lub kilka takich znaków) umieszczony w ten sposób, aby były kierowane do wyjścia awaryjnego.

 

Najnowsze wpisy

29.05.2024
Projektant budowlany

Projektant budowlany to profesjonalista odpowiedzialny za tworzenie planów budowy budynków i obiektów inżynierskich. Jego praca jest istotna w całym procesie…

28.05.2024
Książka obiektu budowlanego

Książka obiektu budowlanego to dokument służący do systematycznego rejestrowania i archiwizowania wszelkich istotnych informacji dotyczących eksploatacji, konserwacji i remontów budynku.…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami