Blog

22.06.2018

Warunki zabudowy a projekt zagospodarowania terenu

W artykule znajdziesz:

Warunki zabudowy a projekt zagospodarowania terenu


Projekt zagospodarowania terenu wykonywany jest do celów projektowych, ponieważ umożliwia adaptację gotowego projektu budynku. Mapę do celów projektowych wykonuje geodeta, a następnie musi być ona przekazana architektowi, który dokonuje adaptacji. Projekt zagospodarowania terenu musi być wykonany przez architekta w taki sposób, aby dobrze widoczna była na nim cała planowana i istniejąca zabudowa działki. Na mapie musi być zaznaczone usytuowanie działki względem stron świata i sąsiednich nieruchomości oraz granice działki. Ponadto należy na niej zaznaczyć obrys planowanego budynku łącznie z istniejącą na działce zabudową, sposobem odprowadzania ścieków, układem zieleni oraz układem komunikacyjnym i lokalizacją wjazdu na działkę. W projekcie należy też zaznaczyć miejsce przeznaczone na składowanie odpadów, ogrodzenie, małą architekturę ogrodową i zbiorniki na nieczystości.
Zapisy miejscowego planu lub decyzji o zabudowie mają duży wpływ na usytuowanie domu na działce oraz rodzaj budynku. Architekt, który dokonuje adaptacji projektu, musu brać pod wagę m.in. minimalne odległości od:
• granicy działki,
• sąsiedniej zabudowy,
• garażu,
• szamba lub przydomowej oczyszczalni ścieków,
• napowietrznych linii wysokiego lub średniego napięcia.
Odległości te znajdują się w rozporządzeniu o warunkach technicznych, jednak każda gmina może w decyzji o warunkach zabudowy pozwolić na nieco bliższe usytuowanie obiektu względem granicy działki. W decyzji o warunkach zabudowy znajdują się również informacje na temat przewidzianego dostępu do drogi publicznej czy sposobu uzbrojenia działki. Dokument ten warunkuje również wybór projektu domu, ponieważ określa m.in. możliwy na danej działce typ zabudowy, maksymalne gabaryty i powierzchnię zabudowy oraz minimalny oraz maksymalny kąt nachylenia dachu. Duże znaczenie przy budowie ma obszar oddziaływania budynku. Przy jego określaniu architekt musi wskazać przepisy prawa, zgodnie z którymi dokonano określenia zasięgu oddziaływania budynku.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami