Weryfikacja koncepcyjnych planów

Weryfikacja koncepcyjnych planów

Tego rodzaju wstępna weryfikacja koncepcyjnych planów zagospodarowania portu pozwala na uniknięcie niewłaściwej pod względem warunków fundamentowania lokalizacji już w fazie wstępnej i tym samym daje podstawy do realniejszego planowania w fazie szczegółowej. Równocześnie wskazuje na inne okoliczności ważne z punktu widzenia fundamentowania, które muszą być uwzględnione w projektach poszczególnych obiektów (program uprawnienia budowlane na komputer).

Każda budowla morska musi być dostosowana do istniejących w miejscu jej powstania warunków fizycznych: hydrologicznych, geologicznych, hydrogeologicznych oraz gruntowych. Dostosowanie powinno być bardzo dokładne nie tylko dlatego, że warunki te wpływają na parametry budowli - jej kształt, wymiary, głębokość posadowienia i układ elementów, ale także dlatego, że każda budowla z reguły wprowadza pewne zaburzenia do istniejącego układu warunków, co z kolei nie pozostaje obojętne dla niej samej.
Wynika stąd konieczność poznania omawianych warunków możliwie szczegółowo (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Jeżeli chodzi przy tym o zjawiska zmienne w czasie, jak na przykład zjawiska meteorologiczne czy zależne od nich w dużym stopniu zjawiska hydrologiczne, to dla postawienia prognozy na przyszłość na okres budowy a potem eksploatacji budowli, trzeba się oprzeć na znajomości przebiegu odnośnych zjawisk w możliwie jak najdłuższym czasie, tak aby uzyskać zbiór informacji wystarczająco liczny, nadający się do zastosowania doń rachunku prawdopodobieństwa (uprawnienia budowlane).
Zbieranie i analiza tych materiałów, oto zakres pierwszego etapu realizacji - etapu studiów wstępnych, które w odniesieniu do portów noszą nazwę studiów portowych.

Dane topograficzne miejsca, w którym dana budowla ma stanąć, a które mają zorientować projektanta w urzeźbieniu powierzchni terenu i w morfologicznym ukształtowaniu otoczenia.
Dane geologiczno-inżynierskie i gruntoznawcze są niezbędne dla należytego opracowania projektu fundamentów budowli, bez nich bowiem nie jest możliwe ani obliczenie stateczności fundamentu i całej budowli, ani też zwymiarowanie tych elementów fundamentów, które przenoszą obciążenia na grunt. Są one również konieczne do wyznaczenia wartości ewentualnych sił wywieranych na budowlę przez grunt (program egzamin ustny).

Znajomość warunków geologicznych

Dobra znajomość warunków geologicznych i gruntoznawczych pozwala na wybór najwłaściwszego w danym wypadku pod względem fundamentowania rozwiązania oraz zapobiega niemiłym niespodziankom mogącym nieraz występować w czasie budowy i po jej ukończeniu. Ze względu na bezpieczeństwo budowli mniej niebezpieczne są najtrudniejsze nawet, ale dobrze poznane i trafnie ocenione warunki geologiczne i gruntowe, niż warunki korzystne, ale niedokładnie poznane i niewłaściwie wskutek tego ocenione (opinie o programie).

Dzisiejsza technika fundamentowania dysponuje środkami, które mogą pokonać największe trudności, ale pod warunkiem, że trudności te będą wyczerpująco poznane.
Badania gruntów dokonywane są zwykle za pomocą wierceń, które muszą być rozstawione nie rzadziej niż co 30 m, a w miejscach, gdzie zachodzi możliwość nieregularnego występowania gruntu (np. starorzecza, zasypane stawy itp.), także i gęściej (segregator aktów prawnych).
Ponadto otwory wiertnicze muszą być tak usytuowane, aby dały przestrzenny, a nie tylko płaski obraz układu warstw gruntu, ich spadki w różnych kierunkach itp.

Przy budowlach długich a wąskich, jak nabrzeża czy falochrony, wystarczą najczęściej dwa do czterech równoległych do osi budowli rzędów wierceń, odległych od siebie o około 10 do 20 m.
Głębokość wiercenia powinna być co najmniej równa dwu- i pólkrotnej głębokości basenu, mierząc od poziomu wody. Dla normalnie spotykanych głębokości posadowienia odpowiada to głębokości wierceń 20 do 30 m. Niektóre wiercenia, w odstępach co 100 do 150 m, należy robić głębsze, do 50 m i więcej, w celu zorientowania się w układzie warstw głębiej położonych, które również mogą wywrzeć poważny wpływ na zachowanie się budowli po jej wykonaniu (promocja 3 w 1).

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Stosowanie ochrony anodowej

Zagadnienie skuteczności ochrony anodowej znacznie się komplikuje, kiedy rozpuszczone wskutek lokalnej korozji aniony (np. chlorków) zmniejszają powierzchnię warstwy pasywującej. Występuje…

Anody aluminiowe

Anody aluminiowe są utleniane przy wytrącaniu trudno rozpuszczalnego w wodzie uwodnionego wodorotlenku glinu Al(OH)3, przy czym oprócz anodowego rozpuszczania aluminium…

Zmineralizowany szlam

W wodach o średniej twardości i wodach twardych przy dużej zawartości soli (tj. o dużej konduktywności) również powstają takie same…

Pełne zabezpieczenie instalacji

Na powierzchni ocynkowanej tworzą się warstwy ochronne (wodorotlenki, tlenki i sole zasadowe o bardzo małej rozpuszczalności w wodzie) zapobiegające w…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !