Blog

Fileciarka zdjęcie nr 10
21.07.2020

Widok ściany monolitycznej

W artykule znajdziesz:

Widok ściany monolitycznej

Fileciarka zdjęcie nr 11
Widok ściany monolitycznej

Obecnie problem wykorzystania gruzu ceglanego należy już do przeszłości, aktualne pozostaje natomiast wykorzystanie kruszywa z miejscowych skał wapiennych i cięższych odmian żużla wielkopiecowego (program uprawnienia budowlane na komputer).
Widok ściany monolitycznej z betonu jamistego z kruszywa wapieniowego. Ciężar objętościowy betonu wynosi ok. 1500 kG/m2, wytrzymałość - 30-50 kG/cm2. Ściana wykonana została przy użyciu analogicznych deskowań.

Podobne budynki ze ścianami z betonu jamistego z żużla kawałkowego wznoszone są na Śląsku. Ciężar objętościowy tego betonu wynosi ok. 1700-1800 kG/m3, wytrzymałość - 30-50 kG/m2 (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Pierwszy w Europie most sprężony z keramzytobetonu został zbudowany w Związku Radzieckim na rzece Achtubie. Pięcioprzęsłowy most ma całkowitą długość 101,2 m i szerokość 11 m. Wytrzymałość betonu po 60 dniach wynosiła 350-370 kG/cm2, przy założonej R2a = 300 kG/cm-’. Ciężar objętościowy wynosił 1350 kG/m’. Uzyskano zmniejszenie o 31% ciężaru własnego konstrukcji mostu. Największy w Związku Radzieckim most z keramzytobetonu o długości ok. 200 m przez rzekę Mołogę zbudowany w 1963-1964 r. składa się z sześciu- przęseł brzegowych sprężonych o długości 21,6 m. Środkowe przęsło o rozpiętości 64 m wykonano jako konstrukcję stalową z płytą jezdną z keramzytobetonu. Pierwsze realizacje konstrukcji sprężonych podjęto w USA we wczesnych latach pięćdziesiątych, a wkrótce potem w Związku Radzieckim i w Anglii.

W Ameryce były to początkowo strunobetonowe elementy dachowe, a później także kablobetonowe konstrukcje stropów podnoszonych, powłok i mostów. Przeważające zastosowanie znalazł tu beton na kruszywie z łupków lub iłołupków ekspandowanych w piecach obrotowych (uprawnienia budowlane). W Anglii produkowane są strunobetonowe płyty dachowe i stropowe z betonu lekkiego na kruszywie z glin spiekanych. Podobne zastosowanie znalazł lekki beton sprężony w Rosji, gdzie w ostatnich latach rozszerzono jego zakres na konstrukcje mostowe. Do betonu stosowane jest tu głównie kruszywo keramzytowe.
W Polsce również stosuje się lekki beton sprężony chociaż jeszcze w małym zakresie, głównie w postaci elementów zespolonych, w których cięgna sprężające prowadzone są w warstwie betonu zwykłego (program egzamin ustny).

Płyty stropowe

Z przykładów zastosowania konstrukcji sprężonych w budownictwie powszechnym w USA można wymienić następujące:
16-piętrowy budynek mieszkalny w Dallas o wysokości 60 m, w którym mieści się 120 mieszkań. Konstrukcja budynku bezszkieletowa, ze stropami płytowo-żebrowymi, wykonanymi z betonu lekkiego i sprężonymi kablami systemu Prescon. Wysokość żeber wynosi 47 cm, przy rozstawie 92 cm, rozpiętości 14 m i obciążeniu użytkowym 350-H500 kG ml
13-piętrowy budynek mieszkalny o stropach podnoszonych („lift-slab”) w San Francisco (opinie o programie).

Płyty stropowe o grubości 20 cm były wykonane w stosie i sprężone dwukierunkowo w poziomie terenu, a następnie podniesione za pomocą systemu podnośników hydraulicznych, umieszczonych na szczycie stalowych słupów. Zastosowano kable systemu Prescon o 6-M4 drutach 0 6 mm. Płyty stropowe wykonano z betonu lekkiego o wytrzymałości R2a =280 kG/cm2 i ciężarze objętościowym y = 1760 kG/ms. Budynek biurowo-magazynowy firmy Parke-Davis and Co. w Menlo Park, Kalifornia, gdzie zastosowano 84 ścienne płyty panwiowe z betonu lekkiego na kruszywie z łupków spiekanych. Każda płyta była sprężona 13 splotami 7-strunowymi o średnicy 9,5 mm. Wytrzymałość betonu wynosiła 280 kG/cm2 (210 kG/cm2 w chwili sprężania) (segregator aktów prawnych). Poszczególne sekcje o wymiarach 12X12 m przekryto powłokami w kształcie sklepienia krzyżowego, złożonego z 4 prefabrykatów’, wykonanych również z betonu lekkiego.

Niski ciężar objętościowy lekkiego betonu w porównaniu z betonem zwykłym znajduje swój wyraz w coraz częstszym jego stosowaniu w przekry- ciach o dużych rozpiętościach. Przykładem takiej konstrukcji jest przekrycie pawilonu w Colorado Springs. Konstrukcja dachu o kształcie paraboloidy hiperbolicznej, o rozpiętości 56 m X 58 m, ma grubość 7,5 cm. Wytrzymałość betonu na ściskanie wynosi R28 = 260 kG/cm2 przy ciężarze objętościowym Y = 1520 kG/cm2 (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

21.06.2024
Fileciarka zdjęcie nr 12
Obowiązkowe ubezpieczenie inżynierów budownictwa

Obowiązkowe ubezpieczenie inżynierów, zwane także obowiązkowym ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej (ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej), jest wymagane w wielu krajach w…

21.06.2024
Fileciarka zdjęcie nr 13
Utrata uprawnień budowlanych

Utrata uprawnień budowlanych w Polsce jest regulowana przez przepisy prawa, a proces ten może mieć miejsce w określonych sytuacjach. Przyczyny…

Fileciarka zdjęcie nr 16 Fileciarka zdjęcie nr 17 Fileciarka zdjęcie nr 18
Fileciarka zdjęcie nr 19
Fileciarka zdjęcie nr 20 Fileciarka zdjęcie nr 21 Fileciarka zdjęcie nr 22
Fileciarka zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Fileciarka zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Fileciarka zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Fileciarka zdjęcie nr 32 Fileciarka zdjęcie nr 33 Fileciarka zdjęcie nr 34
Fileciarka zdjęcie nr 35
Fileciarka zdjęcie nr 36 Fileciarka zdjęcie nr 37 Fileciarka zdjęcie nr 38
Fileciarka zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Fileciarka zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Fileciarka zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami