Wielki bloki uprawnienia budowlane

Wielki bloki uprawnienia budowlane

Ze względu na brak możliwości, często z przyczyn technicznych w miejsce usuwanych w istniejącym już budynku wielkich bloków wmontowuje się elementy drobnowymiarowe, jak różnego rodzaju bloczki, cegły, bloczki z betonu komórkowego itp. (program uprawnienia budowlane na komputer).

Rodzaj zastosowanych elementów drobnowymiarowych jest ściśle zależny od wielkości obciążeń w ścianach, a w przypadku ścian zewnętrznych - również od ich izolacyjności termicznej. Z tych też powodów należy w nich stosować cegłę kratówkę, dziurawkę lub bloczki z betonu komórkowego, przy czym często zachodzi konieczność zastosowania (ze względu na grubość ścian) dodatkowej warstwy termicznej w postaci płyt styropianu, utwardzonej wełny żużlowej itp.

Dodatkowa warstwa izolacji termicznej będzie niezbędna w przypadku zastosowania w ścianach zewnętrznych cegły pełnej, a to ze względu na znaczne wartości obciążeń, jakie mogą wystąpić na dolnych kondygnacjach budynku. We wszystkich ścianach wewnętrznych budynku można stosować cegłę pełną (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Usuwanie całych ścian. W przypadku konieczności usuwania całych ścian należy, zgodnie z dokumentacją projektową, wykonać stemplowani stropów odciążające rozbieraną ścianę.

Rozbiórkę uszkodzonych bloków należy rozpocząć od dolnej kondygnacji przy czym jednocześnie można na jednej kondygnacji usuwać maksymalnie trzy bloki pod warunkiem, że odległości między nimi będą nie mniejsze niż 1,5 wysokości kondygnacji.

Po usunięciu ze ściany uszkodzonego bloku i dokładnym oczyszczeniu (za pomocą sprężonego powietrza) z resztek starej zaprawy stropu, spodniej powierzchni elementu nadprożowego oraz bocznych powierzchni sąsiednich elementów (jeśli nie będą one usuwane) i po dokładnym zwilżeniu wodą należy zamurować wolną przestrzeń między blokami (uprawnienia budowlane). Do usuwania następnych bloków można przystąpić po uzyskaniu przez wymurowany fragment ściany wytrzymałości nie mniejszej niż 0,7 końcowej wytrzymałości (określonej w projekcie).

Przy konieczności ocieplenia murowanej ściany warstwę izolacji termicznej można wykonać od zewnątrz ściany lub umieścić ją wewnątrz części murowanej.
W przypadku ocieplenia ściany od zewnątrz po usunięciu wszystkich uszkodzonych bloków ze ściany budynku powierzchnię wymurowanej ściany należy najpierw dokładnie wyrównać warstwą zaprawy cementowej marki 80. Po związaniu i wyschnięciu zaprawy ścianę ociepla się styropianem wg jednego z niżej opisanych sposobów (program egzamin ustny).

Płyty

Sposób 1. Płyty styropianu odpowiedniej grubości przykleja się przy użyciu lepiku asfaltowego na gorąco (temperatura mięknienia 60°C). Lepik powinien wykazywać dobrą przyczepność do betonu i być bezwonny. Gorącym lepikiem smaruje się powierzchnie ściany, a płyty styropianu układa się na styk, dokładnie dociskając je do ściany, przy czym temperatura lepiku nie powinna przekraczać 80°C (opinie o programie).
Po przyklejeniu styropianu mocuje się na ścianie siatkę cięto-ciągnioną za pomocą wstrzelenia stalowych gwoździ długości około 5,0 cm, następnie wykonuje się narzut z zaprawy cementowej marki 80, a po związaniu warstwę faktury elewacyjnej.

Sposób 2. Płyty styropianu grubości 2-4 cm przykleja się do wyrównanej powierzchni ściany za pomocą kleju lateksowo-cementowego stanowiącego mieszaninę kleju lateksowego ekstra z cementem portlandzkim 350 o stosunku mas od 1:1 do 1 :2,5, w zależności od gęstości kleju. Masę klejącą równomiernie nanosi się ząbkowaną szpachelką na ścianę i na płytę styropianu i styropian dociska się do ściany.
Po kilku minutach (8-10 min) należy silnie docisnąć go do ściany i przez pewien czas przytrzymać w celu uzyskania dokładnego sklejenia z podłożem. Na przyklejonym styropianie rozprowadza się szpachelką tę samą masę klejącą warstwą grubości 1 mm, w którą wciska się siatkę z włókna szklanego, dokładnie ją naciągając i przyciskając do płyt styropianu tak, aby nie powstały zgrubienia i sfalowania, a siatka była dokładnie pokryta masą klejącą. Poszczególne pasma siatki powinny na siebie zachodzić na szerokość minimum 5 cm (segregator aktów prawnych).

Po związaniu kleju wykonuje się warstwę faktury elewacyjnej z plastycznej masy tynkarskiej PMT, Fibrofobu itp.
Styropian użyty do izolacji termicznej ścian powinien być samogasnący, o jednolitej strukturze, a jego gęstość nie powinna przekraczać 20 kg/m (promocja 3 w 1).

Płyty styropianu muszą mieć równoległe, nie uszkodzone krawędzie, a w narożach wszystkie kąty proste. Powinny być sezonowane przez magazynowanie co najmniej przez trzy miesiące w temperaturze 20-30 C i wilgotności względnej powietrza ok. 65% w celu wyeliminowania odkształceń skurczowych występujących w pierwszym okresie po wyprodukowaniu.

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Stosowanie ochrony anodowej

Zagadnienie skuteczności ochrony anodowej znacznie się komplikuje, kiedy rozpuszczone wskutek lokalnej korozji aniony (np. chlorków) zmniejszają powierzchnię warstwy pasywującej. Występuje…

Anody aluminiowe

Anody aluminiowe są utleniane przy wytrącaniu trudno rozpuszczalnego w wodzie uwodnionego wodorotlenku glinu Al(OH)3, przy czym oprócz anodowego rozpuszczania aluminium…

Zmineralizowany szlam

W wodach o średniej twardości i wodach twardych przy dużej zawartości soli (tj. o dużej konduktywności) również powstają takie same…

Pełne zabezpieczenie instalacji

Na powierzchni ocynkowanej tworzą się warstwy ochronne (wodorotlenki, tlenki i sole zasadowe o bardzo małej rozpuszczalności w wodzie) zapobiegające w…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !