Wniosek o nadanie uprawnień – co zawiera?


Wniosek o nadanie uprawnień budowlanych składa się we właściwej dla swojego miejsce zamieszkania Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa (program na komputer). Należy przy tym pamiętać, że mowa tu o miejscu zamieszkania, a nie zameldowania. Przynależność do konkretnej izby okręgowej zależy więc od aktualnego miejsca zamieszkania, dlatego niekiedy izby proszą o przedstawienie dokumentu potwierdzającego meldunek tymczasowy (program na telefon).

Wniosek o nadanie uprawnień – co zawiera?

Warto pamiętać, że każda Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna może w nieco odmienny sposób interpretować przepisy Kodeksu Postępowania Administracyjnego, dlatego trzeba wcześniej postarać się o odpowiednie informacje (program egzamin ustny). Jeśli chodzi o termin przyjmowania wniosków na uprawnienia budowlane, to jest on zawsze ustalany indywidualnie przez każdą okręgową izbę inżynierów budownictwa, jednak termin ten nie powinien ubiegać przed upływem 3 miesięcy do egzaminu pisemnego.

Każda izba ma swój wzór wniosku nadanie uprawnień budowlanych (opinie o programie). Zgodnie z przepisami dotyczącymi samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do takiego wniosku należy dołączyć odpowiednie dokumenty. Jednym z nich jest odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub innego dokument, który stanowi potwierdzenie posiadania tytułu zawodowego mistrza bądź technika, lub dyplomu będącego potwierdzeniem kwalifikacji zawodowych w zawodzie nauczanym na poziomie technika (segregator aktów prawnych).

Karta osobowa


Ważnym załącznikiem jest również suplement do dyplomu lub wypis z przebiegu studiów. Dokument ten musi być potwierdzony przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni i jest wymagany wtedy, gdy ukończony przez kandydata kierunek studiów nie pokrywa się z nazewnictwem z kierunkami, które określone zostały jako odpowiednie lub pokrewne dla danej specjalności. Do wniosku dołącza się też prace projektowe wykonane w ramach praktyki zawodowej i oświadczenie o odbyciu praktyki zawodowej. Wraz z oświadczeniem składa się zbiorcze zestawienie praktyki zawodowej (promocja 3  w 1). Dodatkowo wymagana jest karta osobowa i potwierdzenie wniesienia opłaty za postępowanie kwalifikacyjne.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !