Wolne wapno

Wolne wapno

Ilość wolnego wapna w spiekach oznaczano na podstawie próbek pobieranych co 100°C przy temperaturze prażenia 500-i-900oC oraz próbek pobieranych co 50°C przy temperaturze 900-M300°C (program uprawnienia budowlane na komputer).
Maksymalne zawartości wolnego wapna w spiekach, jak również wartości temperatury odpowiadające temu maksimum, są różne dla różnych zestawów jednej serii i zmieniają się ze zmianą wartości modułu nasycenia.

Dla zestawów zawierających czerwony szlam maksymalna zawartość nie związanego tlenku wapniowego obniża się wraz ze zmniejszaniem modułu nasycenia, przy czym maksimum temperaturowe przesuwa się do zakresu niższych wartości temperatury.
Na podstawie uzyskanych wyników można stwierdzić, że mieszaniny zawierające czerwony szlam wyróżniają się wyższym stopniem dysocjacji węglanu w niższej temperaturze, o czym świadczy znacznie szybsze zwiększanie się w nich zawartości wolnego wapna (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Jeśli w temperaturze 1000CC zawartość wolnego wapna w spiekach serii II osiąga mniej więcej połowę maksymalnej wielkości, to spieki serii I osiągają w tej temperaturze maksimum (Mn = 0,75) lub zbliżają się do niego {Mn = 0,85, 0,90 i 0,95) (uprawnienia budowlane).
Dla mieszanin z klasycznych składników surowcowych przesunięcie maksimum do zakresu wyższych wartości temperatury, z podwyższeniem wartości modułu nasycenia, związane jest, prawdopodobnie, ze zwiększeniem udziału składnika węglanowego w zestawie, co zwiększa temperaturę odpowiadającą całkowitej dysocjacji CaC03. Z drugiej strony, zmniejszenie prędkości rozkładu zapewnia możliwość pełniejszego przebiegu reakcji wiązania już wydzielonego tlenku wapniowego, co wpływa na zmniejszenie zawartości wolnego wapna w spieku (program egzamin ustny). W przypadku nagrzewania zestawów serii I duża ich reaktywność może przyczynić się do powstawania fazy (i QS, *, stabilizowanego tlenkiem wapniowym.

Duża prędkość procesu wiązania

Tworzenie się fazy/5 potwierdzono rentgenograficznie. W tym przypadku zahamowanie procesu wiązania wolnego wapna, przy dalszym ogrzewaniu mieszanin o dużej zasadowości, może być uwarunkowane trudnością dyfuzji cząsteczek CaO do zagęszczonej sieci krzemianu dwuwapniowego, co z kolei powoduje zwiększenie zawartości wolnego tlenku wapniowego. Tym niemniej przy dalszym wzroście temperatury prędkość wiązania wolnego wapna jest znaczna i wiązanie przebiega w zakresie niższych wartości temperatury niż w przypadku zestawów porównawczych (opinie o programie).

Na ogół, maksima temperaturowe w zestawach serii I przesunięte są w stronę niższych wartości temperatury o 100-fT25°C w stosunku do wartości temperatury, jakie charakteryzują zestawy serii II.
W celu zbadania procesu wiązania wolnego wapna określano jego zawartość i straty prażenia w próbkach wygrzewanych w pośrednich wartościach temperatury. Ilość wapna związanego określono jako różnicę między ogólną ilością tlenku wapniowego
(CaOcAera) a sumą wolnego tlenku wapniowego (CaOwolne) i tlenku wapniowego związanego w węglan (CaOCaCo3) (segregator aktów prawnych).

W zestawach zawierających czerwony szlam w procesie prażenia zachodzi szybkie wiązanie wapna w wyniku reakcji w stanie stałym; 70-^80% ogólnej ilości wapna zostaje związane w temperaturze niższej od 1000°C, a 90% w niższej od 1200°C.
W próbkach serii porównawczej w temperaturze niższej od 1000CC ilość związanego wapna jest znacznie niższa. Różnica ta jest szczególnie widoczna w zakresie wartości temperatury leżących przed całkowitym rozkładem węglanu. Przy ogrzewaniu do temperatury 1000°C w zestawach o module nasycenia 0,75 obserwuje się mniej więcej taką samą prędkość procesu wiązania wapna.

Duża prędkość procesu wiązania tlenku wapniowego przy prażeniu w temperaturze niższej od 1000°C spowodowana jest obecnością w mieszaninie dużej ilości wolnych tlenków zdolnych do reakcji. To, że prędkość przebiegu procesu jest większa w zestawach serii I, można wyjaśnić powstawaniem tlenków zdolnych do reakcji w niższej temperaturze przy zastosowaniu czerwonego szlamu. Dalsze podwyższenie temperatury, aż do pojawienia się fazy ciekłej, nie przyspiesza w sposób widoczny przebiegu procesu (promocja 3 w 1).

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Wyroby hutnicze

Wyroby hutnicze do produktów usuwanych w procesie hutniczym, czyli przetwarzania substancji metalicznych, takich jak żelazo, stal, aluminium, miedź i inne,…

Pręty stalowe

Pręty stalowe do produktów w postaci walcowanych lub ciągnionych wałków wykonanych ze stali. Są jednym z szeroko dostępnych w różnych…

Punkty geodezyjne

Punkty geodezyjne, także punktami geodezyjnymi, są dokładnie i po wycelowaniu w punkty na powierzchni ziemi, które służą jako punkty odniesienia…

Działka gruntu

Działka gruntu do fragmentu ziemi, który jest oddzielony od innych działek lub terenów na podstawie prawnych lub geograficznych granic. Działka…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami