Blog

Osuszacz powietrza urządzenie budowlane zdjęcie nr 10
21.06.2021

Wolne wapno

W artykule znajdziesz:

Wolne wapno

Osuszacz powietrza urządzenie budowlane zdjęcie nr 11
Wolne wapno

Ilość wolnego wapna w spiekach oznaczano na podstawie próbek pobieranych co 100°C przy temperaturze prażenia 500-i-900oC oraz próbek pobieranych co 50°C przy temperaturze 900-M300°C (program uprawnienia budowlane na komputer).
Maksymalne zawartości wolnego wapna w spiekach, jak również wartości temperatury odpowiadające temu maksimum, są różne dla różnych zestawów jednej serii i zmieniają się ze zmianą wartości modułu nasycenia.

Dla zestawów zawierających czerwony szlam maksymalna zawartość nie związanego tlenku wapniowego obniża się wraz ze zmniejszaniem modułu nasycenia, przy czym maksimum temperaturowe przesuwa się do zakresu niższych wartości temperatury.
Na podstawie uzyskanych wyników można stwierdzić, że mieszaniny zawierające czerwony szlam wyróżniają się wyższym stopniem dysocjacji węglanu w niższej temperaturze, o czym świadczy znacznie szybsze zwiększanie się w nich zawartości wolnego wapna (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Jeśli w temperaturze 1000CC zawartość wolnego wapna w spiekach serii II osiąga mniej więcej połowę maksymalnej wielkości, to spieki serii I osiągają w tej temperaturze maksimum (Mn = 0,75) lub zbliżają się do niego {Mn = 0,85, 0,90 i 0,95) (uprawnienia budowlane).
Dla mieszanin z klasycznych składników surowcowych przesunięcie maksimum do zakresu wyższych wartości temperatury, z podwyższeniem wartości modułu nasycenia, związane jest, prawdopodobnie, ze zwiększeniem udziału składnika węglanowego w zestawie, co zwiększa temperaturę odpowiadającą całkowitej dysocjacji CaC03. Z drugiej strony, zmniejszenie prędkości rozkładu zapewnia możliwość pełniejszego przebiegu reakcji wiązania już wydzielonego tlenku wapniowego, co wpływa na zmniejszenie zawartości wolnego wapna w spieku (program egzamin ustny). W przypadku nagrzewania zestawów serii I duża ich reaktywność może przyczynić się do powstawania fazy (i QS, *, stabilizowanego tlenkiem wapniowym.

Duża prędkość procesu wiązania

Tworzenie się fazy/5 potwierdzono rentgenograficznie. W tym przypadku zahamowanie procesu wiązania wolnego wapna, przy dalszym ogrzewaniu mieszanin o dużej zasadowości, może być uwarunkowane trudnością dyfuzji cząsteczek CaO do zagęszczonej sieci krzemianu dwuwapniowego, co z kolei powoduje zwiększenie zawartości wolnego tlenku wapniowego. Tym niemniej przy dalszym wzroście temperatury prędkość wiązania wolnego wapna jest znaczna i wiązanie przebiega w zakresie niższych wartości temperatury niż w przypadku zestawów porównawczych (opinie o programie).

Na ogół, maksima temperaturowe w zestawach serii I przesunięte są w stronę niższych wartości temperatury o 100-fT25°C w stosunku do wartości temperatury, jakie charakteryzują zestawy serii II.
W celu zbadania procesu wiązania wolnego wapna określano jego zawartość i straty prażenia w próbkach wygrzewanych w pośrednich wartościach temperatury. Ilość wapna związanego określono jako różnicę między ogólną ilością tlenku wapniowego
(CaOcAera) a sumą wolnego tlenku wapniowego (CaOwolne) i tlenku wapniowego związanego w węglan (CaOCaCo3) (segregator aktów prawnych).

W zestawach zawierających czerwony szlam w procesie prażenia zachodzi szybkie wiązanie wapna w wyniku reakcji w stanie stałym; 70-^80% ogólnej ilości wapna zostaje związane w temperaturze niższej od 1000°C, a 90% w niższej od 1200°C.
W próbkach serii porównawczej w temperaturze niższej od 1000CC ilość związanego wapna jest znacznie niższa. Różnica ta jest szczególnie widoczna w zakresie wartości temperatury leżących przed całkowitym rozkładem węglanu. Przy ogrzewaniu do temperatury 1000°C w zestawach o module nasycenia 0,75 obserwuje się mniej więcej taką samą prędkość procesu wiązania wapna.

Duża prędkość procesu wiązania tlenku wapniowego przy prażeniu w temperaturze niższej od 1000°C spowodowana jest obecnością w mieszaninie dużej ilości wolnych tlenków zdolnych do reakcji. To, że prędkość przebiegu procesu jest większa w zestawach serii I, można wyjaśnić powstawaniem tlenków zdolnych do reakcji w niższej temperaturze przy zastosowaniu czerwonego szlamu. Dalsze podwyższenie temperatury, aż do pojawienia się fazy ciekłej, nie przyspiesza w sposób widoczny przebiegu procesu (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

15.07.2024
Osuszacz powietrza urządzenie budowlane zdjęcie nr 12
Specjalność wyburzeniowa - uprawnienia budowlane

Pozwolenie na rozbiórkę jest rodzajem pozwolenia, które daje prawo do wykonywania prac związanych z rozbiórką budynków. W Polsce, aby uzyskać…

15.07.2024
Osuszacz powietrza urządzenie budowlane zdjęcie nr 13
Konstruktor uprawnienia budowlane

W dziedzinie budownictwa kluczową rolę odgrywa projektant konstrukcji, który odpowiada za projektowanie budynków z uwzględnieniem ich wytrzymałości, stabilności i bezpieczeństwa.…

Osuszacz powietrza urządzenie budowlane zdjęcie nr 16 Osuszacz powietrza urządzenie budowlane zdjęcie nr 17 Osuszacz powietrza urządzenie budowlane zdjęcie nr 18
Osuszacz powietrza urządzenie budowlane zdjęcie nr 19
Osuszacz powietrza urządzenie budowlane zdjęcie nr 20 Osuszacz powietrza urządzenie budowlane zdjęcie nr 21 Osuszacz powietrza urządzenie budowlane zdjęcie nr 22
Osuszacz powietrza urządzenie budowlane zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Osuszacz powietrza urządzenie budowlane zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Osuszacz powietrza urządzenie budowlane zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Osuszacz powietrza urządzenie budowlane zdjęcie nr 32 Osuszacz powietrza urządzenie budowlane zdjęcie nr 33 Osuszacz powietrza urządzenie budowlane zdjęcie nr 34
Osuszacz powietrza urządzenie budowlane zdjęcie nr 35
Osuszacz powietrza urządzenie budowlane zdjęcie nr 36 Osuszacz powietrza urządzenie budowlane zdjęcie nr 37 Osuszacz powietrza urządzenie budowlane zdjęcie nr 38
Osuszacz powietrza urządzenie budowlane zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Osuszacz powietrza urządzenie budowlane zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Osuszacz powietrza urządzenie budowlane zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami