Wpływ substancji

Wpływ substancji

Wpływ substancji powierzchniowo czynnych na przebieg procesu rozdrabniania mieszaniny surowcowej. Jako intensyfikatory przemiału mieszaniny wapienno-bazaltowej stosuje się obecnie w przemyśle cementowym wywar gorzelniany i techniczne adypiniany sodowe. Dodatki tych substancji w ilości 0,05-0,25% w stosunku do masy rozdrabnianego materiału (w przeliczeniu na suchą substancję) wprowadzono do młyna na początku przemiału (program uprawnienia budowlane na komputer).

Badania intensyfikującego działania wywaru gorzelnianego na proces przemiału wapienno-bazaltowej mieszaniny surowcowej wykazały, że po wprowadzeniu minimalnej ilości tego wywaru powierzchnia właściwa materiału zwiększa się o 12,5-25%, zależnie od końcowej jego dyspersji. Najkorzystniejszy jest dodatek wywaru gorzelnianego w ilości 0,15%. Przy dalszym zwiększeniu ilości tego dodatku proces rozdrabniania nie polepsza się (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Przy przemiale materiału do wymaganej powierzchni właściwej efekt intensyfikacji procesu polega na skróceniu czasu dyspergowania. Wprowadzenie optymalnej ilości wywaru gorzelnianego do mieszaniny wapienno-bazaltowej skraca czas przemiału o 19-50%, zależnie od wymaganego stopnia rozdrobnienia materiału (uprawnienia budowlane).

Korzystny wpływ dodatków substancji powierzchniowo czynnych wynika z uziarnienia rozdrabnianego materiału. Autorzy zbadali zmiany uziarnienia mieszaniny wapienno-bazaltowej (Swl = 5500 cm2/g) - w zależności od ilości wprowadzonego dodatku - metodą sedymentacyjną. Badania te wykazały, ze wprowadzenie dodatku wpływa na bardziej równomierne uziarnienie mieszaniny surowcowej - zwiększa się udział ziarn o wielkości 10 um (grube frakcje) kosztem zmniejszenia się udziału ziarn o wielkości 50-15 p.m.

Badanie wpływu technicznego

Wprowadzenie dodatku zapobiega nadmiernemu rozdrobnieniu materiału - ilość najdrobniejszych ziarn zmniejsza się. Zwiększenie ilości dodatku wpływa dodatnio na uziarnienie. Optymalna ilość wprowadzanej substancji powierzchniowo czynnej wynosi 0,15%; zapewnia ona maksymalną ilość drobnych ziarn i minimalną dużych (program egzamin ustny). Porównując te dane z uziarnieniem marglu o takiej samej powierzchni właściwej, można zauważyć,-że uziarnienie wapienno-bazaltowej mieszaniny surowcowej, zawierającej optymalny dodatek substancji powierzchniowo czynnej, jest lepsze - znajduje się w niej mianowicie mniej frakcji grubych, tj. 70-100 pm, i więcej ziarn o wielkości poniżej 40 p.m.

Badanie wpływu technicznego adypinianu sodowego na proces przemiału wapienno- -bazaltowej mieszaniny surowcowej wykazało, że po wprowadzeniu minimalnej ilości tego dodatku (0,05%) zwiększa się znacznie powierzchnia właściwa mieszaniny w ciągu całego okresu rozdrabniania (opinie o programie). Zwiększenie ilości wprowadzanego dodatku nie wywiera dużego wpływu w początkowych stadiach przemiału; efekt intensyfikacji jest widoczny dopiero przy przemiale do większych powierzchni właściwych (powyżej 5000 cm2/g). Wprowadzenie optymalnej ilości dodatku (0,05%) pozwala skrócić czas rozdrabniania mieszaniny wapienno-bazaltowej o 12,5-36% w zależności od wymaganego stopnia jej rozdrobnienia (segregator aktów prawnych).

Analiza sedymentacyjna wykazała, że wprowadzenie technicznego adypinianu sodowego wpływa korzystnie na uziarnienie materiału. Należy podkreślić, że dodatek ten przy przemiale wapienno-bazaltowej mieszaniny przyczynia się do bardziej równomiernego rozkładu uziarnienia: zmniejsza się mianowicie udział ziarn o wymiarze 90-30 pm i poniżej 5 pm, a zwiększa się udział ziarn o wymiarze 30-5 pm. Dane dotyczące zmiany uziarnienia mieszaniny surowcowej potwierdziły trafność wyboru korzystnej ilości dodatku.

Po porównaniu uziarnienia mieszaniny surowcowej z uziarnieniem marglu po 3-godzinnym przemiale okazuje się, że skład frakcyjny mieszaniny z korzystnym dodatkiem substancji ułatwiającej przemiał (0,05%) jest bardziej równomierny (promocja 3 w 1)..

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Stosowanie ochrony anodowej

Zagadnienie skuteczności ochrony anodowej znacznie się komplikuje, kiedy rozpuszczone wskutek lokalnej korozji aniony (np. chlorków) zmniejszają powierzchnię warstwy pasywującej. Występuje…

Anody aluminiowe

Anody aluminiowe są utleniane przy wytrącaniu trudno rozpuszczalnego w wodzie uwodnionego wodorotlenku glinu Al(OH)3, przy czym oprócz anodowego rozpuszczania aluminium…

Zmineralizowany szlam

W wodach o średniej twardości i wodach twardych przy dużej zawartości soli (tj. o dużej konduktywności) również powstają takie same…

Pełne zabezpieczenie instalacji

Na powierzchni ocynkowanej tworzą się warstwy ochronne (wodorotlenki, tlenki i sole zasadowe o bardzo małej rozpuszczalności w wodzie) zapobiegające w…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !