Wybór lokalizacji

Wybór lokalizacji

Uchwały postanawia, że „w założeniach należy dokonać wyboru wariantu rozwiązania inwestycji, zapewniającego relatywnie największe korzyści, poprawność i opłacalność, oraz wyboru lokalizacji i wariantu kosztowego inwestycji”, przewiduje, że założenia sporządzone dla inwestycji nieprodukcyjnych powinny zawierać „stosowne charakterystyczne wskaźniki” (program uprawnienia budowlane na komputer).

W świetle powyższych wymagań założenia techniczno-ekonomiczne w rozumieniu Uchwały łączą w sobie to co określono jako projektowanie ekonomiczne oraz wyżej przytoczone dwie fazy projektu technicznego, tj. założenia i projekt wstępny. Danymi wyjściowymi do założeń (które mogą do nich wchodzić lub nie) są wyniki studiów wstępnych (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Dla przyszłego projektanta ważne jest aby założenia precyzowały dostatecznie wymagania eksploatacyjne stawiane danej budowli.

Zestawienie wymagań eksploatacyjnych powinno zawierać następujące dane:
- przeznaczenie projektowanej budowli;
- położenie budowli, które wynika zwykle z projektu portu czy jego części, lub z planu zabudowy;
- charakterystyczne wymiary budowli (długość, ewentualnie szerokość budowli, głębokość wody w jej bezpośrednim sąsiedztwie, rzędna wierzchu itp.) lub rozmiary i charakterystyka statków, mających korzystać z budowli (uprawnienia budowlane);
- rodzaj i układ urządzeń komunikacji lądowej, stykających się z daną budowlą, a więc układ torów kolejowych, dróg kołowych, pasów dla ruchu pieszego itp., z określeniem wartości ich obciążeń;
- rodzaj przeładowywanego towaru, układ i siły wywierane przez urządzenia przeładunkowe, układ budynków i placów składowych, sąsiadujących lub projektowanych w sąsiedztwie danej budowli, z określeniem obciążeń od nich pochodzących (program egzamin ustny);
- rodzaj i układ specjalnych urządzeń obsługi innych urządzeń portowych lub statków, jak np. kanały dla kabli elektrycznych (siły, światła i telekomunikacji), przewody wodociągowe, hydranty zasilające w wodę statki i hydranty przeciwpożarowe, wyloty kanałów, studzienki rewizyjne itp. obiekty, mogące mieć wpływ na szczegóły rozwiązania danej budowli.

Ciężar młotów

Podobnie w fazie założeń powinny być zebrane dane dotyczące stanu i zachowania się istniejących już w sąsiedztwie lub w podobnych warunkach budowli tego samego przeznaczenia (opinie o programie).
Uzyskanie tych danych pozwoli na uniknięcie powtórzenia ewentualnych błędów popełnionych poprzednio przy projektowaniu czy wykonaniu podobnej budowli, zapozna z motywami wyboru zastosowanego poprzednio typu, wreszcie pozwoli ocenić w jakim stopniu założenia projektu, dotyczące właściwości gruntu w danym miejscu i innych okoliczności lokalnych, uzyskały potwierdzenie przez zachowanie się podobnej budowli po jej wykonaniu i oddaniu do użytku.

Ponadto powinny być określone i stwierdzone możliwości wykonawstwa budowli zamierzonego typu (segregator aktów prawnych).
Możliwości wykonawstwa ograniczone są zwykle rodzajem i ilością sprzętu, którym rozporządzają przedsiębiorstwa wykonujące roboty morskie. Przed przystąpieniem do projektowania należy zapoznać się z tym sprzętem i ocenić szanse zastosowania go do danej roboty. Na przykład nośność dźwignic roboczych ogranicza wymiary elementów prefabrykowanych lub zmusza do innego ich ukształtowania, wymiary kafarów i ciężar młotów ograniczają w pewnym stopniu długość pali, brak sprzętu do robót sprężonym powietrzem wyklucza projektowanie fundamentów na kesonach itp.
Swobodę projektowania ogranicza także niemożność uzyskania czasem pewnego rodzaju materiałów (np. importowanych) w dowolnej ilości lub w dowolnych rozmiarach. Na robotach morskich dotyczy to na przykład stalowych ścianek szczelnych, które w kraju wyrabia się w małych ilościach (promocja 3 w 1).

W świetle Uchwały Rady Ministrów w sprawie projektowania inwestycji jest to zbiór dyspozycji wiążących realizatorów inwestycji; ustala on w zwięzłej formie graficznej, modelowej, cyfrowej i opisowej zakres oraz sposoby prawidłowego i zgodnego z dyrektywnymi cyklami wykonania wszystkich robót, dostaw i czynności nim objętych, oraz osiągnięcie efektu gospodarczego stanowiącego cel inwestycji.”

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Wartość nieruchomości

Wartość nieruchomości, zwana także wartością rynkową, to znana cena, za którą dana własność może być sprzedawana lub wynajęta na otwartym…

Utylizacja odpadów

Utylizacja odpadów to proces usuwania lub utylizacja odpadów w sposób, który minimalizuje ich wpływ na środowisko i zdrowie publiczne. Proces…

Roboty rozbiórkowe

Roboty rozbiórkowe do specjalistycznych maszyn i roboty przeznaczone do wykonywania prac związanych z rozbiórką budynków, infrastruktury, obiektów przemysłowych i innych…

Jadalnia w miejscu pracy

Jadalnia w miejscu pracy do miejsca, gdzie pracownicy mogą spożywać posiłki, odpoczywać i relaksować się podczas przerw obiadowych lub innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami