Blog

Przyczepność betonu do zbrojenia zdjęcie nr 10
28.08.2021

Wybór lokalizacji

W artykule znajdziesz:

Wybór lokalizacji

Przyczepność betonu do zbrojenia zdjęcie nr 11
Wybór lokalizacji

Uchwały postanawia, że „w założeniach należy dokonać wyboru wariantu rozwiązania inwestycji, zapewniającego relatywnie największe korzyści, poprawność i opłacalność, oraz wyboru lokalizacji i wariantu kosztowego inwestycji”, przewiduje, że założenia sporządzone dla inwestycji nieprodukcyjnych powinny zawierać „stosowne charakterystyczne wskaźniki” (program uprawnienia budowlane na komputer).

W świetle powyższych wymagań założenia techniczno-ekonomiczne w rozumieniu Uchwały łączą w sobie to co określono jako projektowanie ekonomiczne oraz wyżej przytoczone dwie fazy projektu technicznego, tj. założenia i projekt wstępny. Danymi wyjściowymi do założeń (które mogą do nich wchodzić lub nie) są wyniki studiów wstępnych (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Dla przyszłego projektanta ważne jest aby założenia precyzowały dostatecznie wymagania eksploatacyjne stawiane danej budowli.

Zestawienie wymagań eksploatacyjnych powinno zawierać następujące dane:
- przeznaczenie projektowanej budowli;
- położenie budowli, które wynika zwykle z projektu portu czy jego części, lub z planu zabudowy;
- charakterystyczne wymiary budowli (długość, ewentualnie szerokość budowli, głębokość wody w jej bezpośrednim sąsiedztwie, rzędna wierzchu itp.) lub rozmiary i charakterystyka statków, mających korzystać z budowli (uprawnienia budowlane);
- rodzaj i układ urządzeń komunikacji lądowej, stykających się z daną budowlą, a więc układ torów kolejowych, dróg kołowych, pasów dla ruchu pieszego itp., z określeniem wartości ich obciążeń;
- rodzaj przeładowywanego towaru, układ i siły wywierane przez urządzenia przeładunkowe, układ budynków i placów składowych, sąsiadujących lub projektowanych w sąsiedztwie danej budowli, z określeniem obciążeń od nich pochodzących (program egzamin ustny);
- rodzaj i układ specjalnych urządzeń obsługi innych urządzeń portowych lub statków, jak np. kanały dla kabli elektrycznych (siły, światła i telekomunikacji), przewody wodociągowe, hydranty zasilające w wodę statki i hydranty przeciwpożarowe, wyloty kanałów, studzienki rewizyjne itp. obiekty, mogące mieć wpływ na szczegóły rozwiązania danej budowli.

Ciężar młotów

Podobnie w fazie założeń powinny być zebrane dane dotyczące stanu i zachowania się istniejących już w sąsiedztwie lub w podobnych warunkach budowli tego samego przeznaczenia (opinie o programie).
Uzyskanie tych danych pozwoli na uniknięcie powtórzenia ewentualnych błędów popełnionych poprzednio przy projektowaniu czy wykonaniu podobnej budowli, zapozna z motywami wyboru zastosowanego poprzednio typu, wreszcie pozwoli ocenić w jakim stopniu założenia projektu, dotyczące właściwości gruntu w danym miejscu i innych okoliczności lokalnych, uzyskały potwierdzenie przez zachowanie się podobnej budowli po jej wykonaniu i oddaniu do użytku.

Ponadto powinny być określone i stwierdzone możliwości wykonawstwa budowli zamierzonego typu (segregator aktów prawnych).
Możliwości wykonawstwa ograniczone są zwykle rodzajem i ilością sprzętu, którym rozporządzają przedsiębiorstwa wykonujące roboty morskie. Przed przystąpieniem do projektowania należy zapoznać się z tym sprzętem i ocenić szanse zastosowania go do danej roboty. Na przykład nośność dźwignic roboczych ogranicza wymiary elementów prefabrykowanych lub zmusza do innego ich ukształtowania, wymiary kafarów i ciężar młotów ograniczają w pewnym stopniu długość pali, brak sprzętu do robót sprężonym powietrzem wyklucza projektowanie fundamentów na kesonach itp.
Swobodę projektowania ogranicza także niemożność uzyskania czasem pewnego rodzaju materiałów (np. importowanych) w dowolnej ilości lub w dowolnych rozmiarach. Na robotach morskich dotyczy to na przykład stalowych ścianek szczelnych, które w kraju wyrabia się w małych ilościach (promocja 3 w 1).

W świetle Uchwały Rady Ministrów w sprawie projektowania inwestycji jest to zbiór dyspozycji wiążących realizatorów inwestycji; ustala on w zwięzłej formie graficznej, modelowej, cyfrowej i opisowej zakres oraz sposoby prawidłowego i zgodnego z dyrektywnymi cyklami wykonania wszystkich robót, dostaw i czynności nim objętych, oraz osiągnięcie efektu gospodarczego stanowiącego cel inwestycji.”

Najnowsze wpisy

15.07.2024
Przyczepność betonu do zbrojenia zdjęcie nr 12
Specjalność wyburzeniowa - uprawnienia budowlane

Pozwolenie na rozbiórkę jest rodzajem pozwolenia, które daje prawo do wykonywania prac związanych z rozbiórką budynków. W Polsce, aby uzyskać…

15.07.2024
Przyczepność betonu do zbrojenia zdjęcie nr 13
Konstruktor uprawnienia budowlane

W dziedzinie budownictwa kluczową rolę odgrywa projektant konstrukcji, który odpowiada za projektowanie budynków z uwzględnieniem ich wytrzymałości, stabilności i bezpieczeństwa.…

Przyczepność betonu do zbrojenia zdjęcie nr 16 Przyczepność betonu do zbrojenia zdjęcie nr 17 Przyczepność betonu do zbrojenia zdjęcie nr 18
Przyczepność betonu do zbrojenia zdjęcie nr 19
Przyczepność betonu do zbrojenia zdjęcie nr 20 Przyczepność betonu do zbrojenia zdjęcie nr 21 Przyczepność betonu do zbrojenia zdjęcie nr 22
Przyczepność betonu do zbrojenia zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Przyczepność betonu do zbrojenia zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Przyczepność betonu do zbrojenia zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Przyczepność betonu do zbrojenia zdjęcie nr 32 Przyczepność betonu do zbrojenia zdjęcie nr 33 Przyczepność betonu do zbrojenia zdjęcie nr 34
Przyczepność betonu do zbrojenia zdjęcie nr 35
Przyczepność betonu do zbrojenia zdjęcie nr 36 Przyczepność betonu do zbrojenia zdjęcie nr 37 Przyczepność betonu do zbrojenia zdjęcie nr 38
Przyczepność betonu do zbrojenia zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Przyczepność betonu do zbrojenia zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Przyczepność betonu do zbrojenia zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami