Blog

11.02.2019

Wygaśnięcie pozwolenia na budowę – co robić?

W artykule znajdziesz:

Wygaśnięcie pozwolenia na budowę – co robić?

Pozwolenie na budowę wygasa, jeśli w ciągu 3 lat od jego uzyskania inwestor nie rozpoczął budowę lub, gdy roboty zostały wznowione po upływie 3 lat. Są to terminy, których w żadnej sposób nie można przywrócić ani przedłużyć (program na komputer). Nie mają przy tym znaczenie przyczyny, które spowodowały opóźnienie w pracach lub zawieszenie budowy. Dowodem na to, że roboty budowlane nie zostały rozpoczęte lub zostały przerwane, są wpisy w dzienniku budowy (program na telefon). W przypadku, gdy inwestor będzie przeprowadzał dowolne prace w odstępie 2,5 roku i w tym czasie dokonywał wpisów w dzienniku, to pozwolenie na budowę nie wygaśnie, nawet jeśli będzie ona ciągnęła się przez wiele lat. Decyzję potwierdzającą wygaśnięcie pozwolenia na budowę podejmuje prezydent miasta lub starosta – można się od niej odwołać do wojewody w terminie 14 dni od doręczenia (program na egzamin ustny).

Uzyskanie nowego pozwolenia na budowę

Wygaśnięcie pozwolenia na budowę

Jeśli pozwolenie na budowę wygasło, to konieczne jest uzyskanie nowego pozwolenia na budowę (promocja 3 w 1). Wówczas trzeba ponownie złożyć wniosek o wydanie pozwolenia na budowę na aktualnym wzorze urzędowym. Wymagane załączniki to:
• projekt budowlany w 4 egzemplarzach,
• oświadczenie o posiadanym prawie do nieruchomości,
• decyzja o warunkach zabudowy, jeśli nie istnieje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,
• aktualne zaświadczenie potwierdzające przynależność projektanta do izby samorządu zawodowego (segregator).
Wraz z dokumentacją można przedstawić ten sam projekt budowlany, na podstawie którego wydano poprzednią decyzję o pozwoleniu na budowę (opinie). W przypadku, gdy inwestor planuje podjęcie przerwanych prac, projekt musi zostać uzupełniony od inwentaryzację wskazującą, jaka część inwestycji została już wykonana i jakie są dalsze zamiary inwestora. Projekt, który został dołączony do wniosku o kolejne pozwolenie na budowę, może wymagać aktualizacji, jeśli zmieniły się przepisy, np. dla terenu, na którym znajduje się inwestycja uchwalono nowy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub zmieniły się przepisy techniczno-budowlane dotyczące inwestycji.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami