Blog

30.05.2018

Wymagania na uprawnienia budowlane elektryczne

W artykule znajdziesz:

Wymagania na uprawnienia budowlane elektryczne


Uprawnienia budowlane elektryczne

W XXI wieku brakuje na rynku pracy dobrych, rzetelnych i świetnie wykwalifikowanych fachowców. Głównie na rynku brakuje ludzi do pracy z zakresu budowlanki, elektryki, inżynierii. Nie chodzi o pracowników niższego rzędu typu malarz, murarz, tynkach. Brakuje świetnie wykwalifikowanej kadry specjalistów w swojej dziedzinie z uprawnieniami. Zatem wiele osób zastanawia się nad zrobieniem uprawnień budowlanych w zakresie elektryki.

Osoba, która chciałaby uzyskać uprawnienia budowlane elektryczne poza kursem, musi spełniać określone wymagania. Kandydat musi mieć skończone studia wyższe na kierunku inżynierii. Musi odbyć niezwłocznie po zakończeniu studiów praktykę pod kierownictwem osoby z uprawnieniami budowlanymi. Dopuszcza się zaliczenie do praktyki zawodowej, praktyki, która została odbyta po trzecim roku studiów wyższych. Jednak nie może ona być objęta programem nauczania na danym kierunku. Kluczowym i ostatnim już warunkiem jest pozytywne przejście dwuetapowego postępowania kwalifikacyjnego. Pierwszy etap to weryfikacja posiadanego wykształcenia oraz odbytej praktyki. Drugi etap to egzamin zawodowy ze znajomości procesu budowlanego oraz umiejętności zastosowania wiedzy technicznej w praktyce. Po pozytywnym przejściu postępowania kwalifikacyjnego uzyskuje się uprawnienia budowlane. Moc urzędową uprawnienia otrzymują po wpisaniu do rejestru centralnego oraz na listę członków Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Uprawnienia budowlane z zakresu elektryki można uzyskać w dwóch specjalnościach. Uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji oraz urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, które upoważniają do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami związanymi z takim obiektem. Uprawnienia w specjalności telekomunikacyjnej, które upoważniają do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami związanymi z takowym obiektem w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną oraz telekomunikacji radiowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Uprawnienia budowlane - jak je zdobyć?

W karierze każdego inżyniera przychodzi moment na zdobycie uprawnień budowlanych. Samo skończenie studiów nie wystarczy - trzeba jeszcze odbyć praktykę zawodową i zdać egzamin przed komisją. Jak zdobyć uprawnienia budowlane i stać się pełnoprawnym członkiem Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa?

Co daje posiadanie uprawnień budowlanych?

Uprawnienia budowlane dają ich posiadaczowi możliwość pełnienia samodzielnych funkcji podczas pracy w sektorze budowlanym. Oznacza to, że taka osoba może samodzielnie podejmować się rozwiązywania problemów technicznych i architektonicznych. Zadania tego typu są zazwyczaj bardzo odpowiedzialne - nie można więc powierzać ich osobie nieposiadającej niezbędnych uprawnień.

Jak zdobyć uprawnienia budowlane?

Uprawnienia budowlane są wydawane przez Okręgowe Izby Inżynierów Budownictwa w różnych, konkretnych dziedzinach. Aby je uzyskać, należy przede wszystkim ukończyć studia w wybranej przez siebie dziedzinie - muszą to być studia inżynierskie lub magisterskie. Kolejnym krokiem jest odbycie praktyk - trwają one rok, dotyczą sporządzania projektów budowlanych oraz praktycznej pracy na budowie. To, jakie konkretnie wymagania są stawiane przed kandydatem chcącym uzyskać uprawnienia budowlane, zależy od konkretnej specjalizacji, którą jest on zainteresowany. W niektórych przypadkach ograniczone uprawnienia można uzyskać po odbyciu trwającej jeden i pół roku praktyce na budowie.

Dokumentowanie praktyki zawodowej

Opiekun praktyk musi wystawić osobie odbywającej praktyki specjalny dokument - oświadczenie potwierdzające, iż dana osoba rzeczywiście odbyła praktyki. Do oświadczenia dołączone są zestawienia poszczególnych, wykonywanych przez praktykanta zadań. To właśnie na podstawie tych dokumentów praktyka może zostać w ogóle zaliczona - dlatego tak ważne jest ich posiadanie. Istotne jest to, iż każdy wpis w tego typu dokumentach musi być przez opiekuna praktyk potwierdzony podpisem - w przeciwnym wypadku staje się nieważny. Postępowanie kwalifikacyjne przed wydaniem uprawnień budowlanych opiera się na weryfikacji wykształcenia i praktyki zawodowej kandydata.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami