Blog

15.01.2021

Wyniki pracy poszczególnych brygad

W artykule znajdziesz:

Wyniki pracy poszczególnych brygad

Wyniki pracy poszczególnych brygad

Obecnie przedmiotem badań są nie tylko wyniki pracy poszczególnych brygad czy maszyn, ale także, a może przede wszystkim, efektywne wykorzystanie wszystkich czynników produkcji, a szczególnie bardzo kosztownych technicznych środków produkcji, materiałów i półfabrykatów, czynników energetycznych i informacji. Niska produktywność powoduje wysokie ceny. Wyższa produktywność obniża koszty wytwarzania, a zatem zwiększa wyniki produkcyjne i zysk. Wydajność jest miarą cząstkowej produktywności (program uprawnienia budowlane na komputer).

Złożoność warunków, w jakich przebiegają procesy robót monolitycznych - indywidualny charakter realizacji każdej budowy, coraz krótsze terminy tej realizacji, duża liczba podwykonawców, wpływ środowiska na parametry ilościowe i jakościowe prawie wszystkich procesów - wymusza konieczność systemowego podejścia do organizacji prac związanych z realizacją obiektów. Problem efektywnego i niezawodnego zapewnienia realizacji budowy może być rozwiązany tylko przez kompleksową analizę całego procesu robót monolitycznych, traktowania go jako złożonego systemu ze specyficznymi cechami, wymagającego specjalnych zabiegów produkcyjno-logistycznych.

Ogólne wymagania dotyczące deskowania konstrukcji (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Według normy PN-90/M-47850 deskowaniem nazywamy „konstrukcję składającą się z poszycia, elementów nośnych i podpierających oraz łączników, używaną przy wykonywaniu budowli betonowych lub żelbetowych, służącą do nadania odpowiednich kształtów mieszance betonowej, podtrzymania zbrojenia w czasie betonowania oraz utrzymania mieszanki betonowej do czasu stwardnienia i uzyskania przez beton odpowiedniej wytrzymałości” (uprawnienia budowlane).

Używając mniej sformalizowanego języka, mówimy, że deskowaniem są tymczasowe konstrukcje nadające kształt elementom betonowym i żelbetowym, zgodny z zaprojektowanymi rozwiązaniami architektonicznymi i konstrukcyjnymi. Deskowania przenoszą, oprócz ciężaru własnego oraz formowanych elementów żelbetowych, tzw. obciążenie technologiczne, na które składają się ciężar pracowników i urządzeń stosowanych w procesie betonowania. Obciążenia te oddziałują na konstrukcję deskowania do czasu uzyskania przez ukształtowany w nich element konstrukcyjny takiej wytrzymałości, która pozwoliłaby mu samodzielnie utrzymać masę własną i przyjąć obciążenia oddziałujące w czasie budowy (program egzamin ustny).

Deskowanie

Deskowanie umożliwia nadanie obiektowi złożonych form architektonicznych z jednoczesnym zapewnieniem pracy statycznej budynku według złożonych układów statycznych.
W prenormie ENV 13670-1:2000 podano ogólne wymagania dotyczące wykonywania konstrukcji betonowych. W zakresie procesu deskowania podano: wymagania podstawowe, wymagania dotyczące materiałów, procesów stemplowania i deskowania, wykończenia powierzchni oraz demontażu deskowania i stemplowania.
Wymagania podstawowe dotyczące deskowania i stemplowania (opinie o programie).

Deskowanie i stemplowanie, łącznie z ich podporami i fundamentami, należy projektować i budować tak, by mogły:
a) przenosić wszelkie oddziaływania, którym są poddane podczas procesu budowy,
b) być wystarczająco sztywne, tak aby były zachowane tolerancje określone dla danej konstrukcji oraz żeby nie była zagrożona integralność elementu konstrukcyjnego.
Kształt, funkcja, wygląd i trwałość konstrukcji nie będą zniekształcone lub zagrożone w trakcie pracy stemplowania i deskowania lub w wyniku ich demontażu.
Deskowania i stemplowania powinny spełniać odpowiednie normy europejskie (segregator aktów prawnych).
Można stosować dowolny materiał, który gwarantuje spełnienie wymagań, jakim muszą odpowiadać konstrukcje podane w wymienionych wymaganiach podstawowych i niżej podanych wymaganiach wykończenia powierzchni.
Środki antyadhezyjne należy dobierać i stosować w taki sposób, aby nie miały szkodliwego wpływu na beton, stal zbrojeniową czy deskowanie oraz na środowisko naturalne. Nie powinny mieć szkodliwego wpływu na jakość powierzchni, jej barwę ani na kolejne, poszczególne warstwy wykończeniowe (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

09.05.2024
Architekt - po co mu uprawnienia budowlane?

Jeśli chcesz zostać architektem, potrzebne będą Ci specjalne uprawnienia budowlane. Uzyskanie tych uprawnień nie jest proste. Kandydat na architekta musi…

07.05.2024
Praktyki budowlane. Wszytko, co musisz o nich wiedzieć

Znaczenie praktyki zawodowej w zdobywaniu uprawnień budowlanych Praktyka zawodowa odgrywa kluczową rolę w zdobywaniu uprawnień budowlanych dla architektów oraz innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami