Blog

16.02.2022

Wytrzymałość betonu

W artykule znajdziesz:

Wytrzymałość betonu

Chociaż nie jest jeszcze całkowicie rozpoznany mechanizm zniszczenia betonu, uważa się, że wiąże się on przede wszystkim z pokonaniem spójności międzycząsteczkowej w samym zaczynie i między zaczynem a ziarnami kruszywa (program uprawnienia budowlane na komputer).

Wytrzymałość betonu zależy od wielu czynników, które można pogrupować następująco:

  • cechy materiałowo-wytrzymałościowe składników betonu zwłaszcza aktywność cementu oraz wytrzymałość zaczynu i kruszywa,
  • parametry strukturalno-geometryczne uziarnienie kruszywa, udział zaczynu, szczelność lub porowatość, jednorodność strukturaln (program uprawnienia budowlane na ANDROID)a.
  • czynniki wykonawcze (technologiczne) ilość wody w mieszance (c/to), dodatki i domieszki, sposoby pielęgnacji i cieplno-wilgotnościo- we warunki dojrzewania.

Ponadto, w ilościowej lub porównawczej ocenie wytrzymałości betonu istotne są warunki i sposób badania wytrzymałości kształt, wymiary i sposób przygotowania próbek, wiek betonu w chwili badania, sposób i prędkość przekazania sił na próbkę, wreszcie interpretacja wyników pomiarów (uprawnienia budowlane). Praktycznie, dla betonów konstrukcyjnych, w których materiały spełniają wymagania normowe, a konsystencja technologiczne, przyjmuje się, że wytrzymałość zależy od dwóch zasadniczych czynników:

  • zwartości betonu, czyli objętości pustek między składnikami stałymi, która jest w przybliżeniu wyrażana wskaźnikiem c/w,
  • aktywności cementu w procesie hydratacji, wyrażanej empirycznym współczynnikiem A (program egzamin ustny).

Uproszczone wyrażenia funkcyjne

Uproszczone wyrażenia funkcyjne, wychodzące z liniowego wzoru Bolomeya (1925). Analiza wpływu różnych czynników na wytrzymałość należy do technologii betonu lub do problematyki konstrukcji z betonu. W niniejszej książce przypomina się jedynie te wybrane zagadnienia wytrzymałościowe, które mają szczególny związek z konstrukcjami sprężonymi.

Beton, jako typowy materiał kruchy, wykazuje podstawowe zalety konstrukcyjne przy ściskaniu, a zatem miernikiem jego jakości i technicznej przydatności jest wytrzymałość na ściskanie (opinie o programie). Pozostałe cechy wytrzymałość na rozciąganie, zginanie, przecinanie itp. są z reguły traktowane jako pochodne wytrzymałości na ściskanie, choć doświadczalnie bada się je czasem niezależnie. Wytrzymałość na ściskanie jest pojęciem wymagającym określenia szczegółowego, ważne są bowiem co najmniej cztery wielkości wytrzymałości na ściskanie:

  • statyczna, przy doraźnym obciążeniu,
  • zmęczeniowa (dynamiczna), pod wpływem wielokrotnych obciążeń,
  • trwała, przy obciążeniu długotrwałym,
  • udarowa, przy uderzeniu jednorazowym lub wielokrotnym (segregator aktów prawnych).

Dla praktyki najważniejsza jest statyczna wytrzymałość doraźna betonu na ściskanie, którą określa się w skrócie jako wytrzymałość na ściskanie. Większość współczesnych przepisów normowych uzależnia od niej klasyfikację betonów i wytrzymałości przy innych stanach obciążenia. Jest to również cecha stosunkowo najłatwiejsza do doświadczalnego określenia, przy umownym badaniu ustalonego typu próbek.

Polskie przepisy [N3] przyjęły za miarodajną w klasyfikacji i porównaniach różnych betonów próbkę sześcienną o krawędzi 15 cm, ściskaną w prasie przez stalowe podkładki, ze statycznym przyrostem naprężeń w granicach 0,4-0,6 MPa/s. Średni wynik pomiaru wytrzymałości próbek na ściskanie po 28 dniach dojrzewania R2S oraz odchylenie standardowe wytrzymałości sR są podstawą sprawdzenia wytrzymałości gwarantowanej betonu (promocja 3 w 1).

Wyrażenie to jak wiadomo wynika z założenia normalnego rozkładu wytrzymałości betonu. Wytrzymałość gwarantowana określa wg [NI, N2] klasę betonu, z którą związane są wszystkie wartości brane do obliczeń Ładnienie najsłabszego ogniwa łańcucha hipotetycznych wiązań występuje najwyraźniej przy próbie prostego rozciągania.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami