Zagraniczne placówki

Zagraniczne placówki
Zagraniczne placówki

Na podstawie badań można określić rzeczywistą trwałość poszczególnych materiałów, elementów i detali w budynku. Poza tym istnieje potrzeba badania jakości budynków, tj. ich stanu technicznego, przy ustalaniu czasu i zakresu remontów realizowanych w ramach planowo-zapobiegawczego utrzymania zasobów budownictwa mieszkaniowego (program uprawnienia budowlane na komputer). Sporadycznie zachodzi konieczność specjalnej oceny stanu technicznego budynku przy powstaniu awarii.

W naszym budownictwie opracowano i wdrożono metody kontroli wykonania i oceny jakości ścian zewnętrznych oraz stropodachów. Zagraniczne placówki naukowo-badawcze w CSRS, NRD i ZSRR prowadzą również prace dotyczące metod badań i oceny jakości prefabrykatów, montażu, wykonania budynków i okresu eksploatacji. Metodę tę zaproponowano w Państwowym Komitecie ds. Budownictwa Ogólnego i Architektury Rosji  (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Kontroli podlega gotowa produkcja, przeprowadza się ją w celu sprawdzenia zgodności z wymaganiami normowymi. Jest to system kontroli wyrywkowej, przeprowadzanej przez przedstawicieli jednostek nadrzędnych, a także przez Państwowy Nadzór Architektoniczno-Budowlany. Przedmiotem kontroli są materiały budowlane i prefabrykaty, a także:

 • wyposażenie przedsiębiorstwa w normy i inne niezbędne dokumenty normatywno-techniczne,
 • wyposażenie przedsiębiorstwa w konieczny sprzęt laboratoryjny, instrumenty kontrolno-pomiarowe, przyrządy i ich zgodność z dokumentami normatywnymi (uprawnienia budowlane),
 • dokumentacja techniczna w celu sprawdzenia jej prawidłowości w stosunku do obowiązujących aktów normatywnych,
 • zasady i prawidłowość działania kontroli technicznej i laboratoryjnej,
 • zasady i organizacja systemu materialnego stymulowania jakością produkowanych wyrobów,
 • wewnętrzna organizacja dostaw materiałów oraz sposób ich magazynowania i transportu,
 • regularność i oddziaływanie kontroli,
 • przestrzeganie norm zużycia,
 • reklamacje zgłaszane do dostawców materiałów,
 • straty z tytułu braków i reklamacji odbiorców (program egzamin ustny),
 • wykonanie zaleceń poprzedniej kontroli.

Dyrekcja kontrolowanego przedsiębiorstwa

Na podstawie wyników kontroli spisuje się protokół z wnioskami, który podpisuje sprawdzający i dyrekcja kontrolowanego przedsiębiorstwa. Następnie protokół przesyła się do wiadomości organizacji zlecającej badanie, do jednostki przeprowadzającej kontrolę, do ministerstwa, któremu podlega przedsiębiorstwo, do miejscowych organów państwowych kontroli architektoniczno-budowlanej oraz do głównej organizacji normalizacyjnej budownictwa miejskiego. Jeden egzemplarz protokołu zostaje w kontrolowanym przedsiębiorstwie (opinie o programie).

Sprawdzający w ramach swego pełnomocnictwa lub przez miejscowe organy władzy mają prawo:

 • dawać zalecenie wycofania z użytkowania wyrobów produkowanych z odstępstwami od norm i warunków technicznych,
 • przedstawiać sugestie lub wydawać polecenia o zaprzestaniu całkowicie lub częściowo dostaw do produkcji wyrobów lub konstrukcji nie odpowiadających wymaganiom norm lub warunków technicznych,
 • dawać wytyczne co do poprawy jakości wyrobów i materiałów.

Metodę tę opracowano w Naukowo-Badawczym Instytucie Przemysłu Budowlanego „Gosstroj” w Kijowie i szczegółowo sformułowano w „Instrukcji technicznej dla prowadzenia oceny jakości robót budowlano-montażowych i specjalnych wykonywanych przez brygady w budownictwie przemysłowym, wiejskim, mieszkaniowym i użyteczności publicznej”. W celu udogodnienia w posługiwaniu się tą instrukcją opracowano album pt. „Tolerancje przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i specjalnych” (segregator aktów prawnych).

Nadzór nad realizacją kontroli pooperacyjnej i wyrywkowego sprawdzenia jakości robót budowlano-montażowych wykonują przedstawiciele zjednoczeń. W skład inspekcji technicznej, oprócz kierujących pracowników zjednoczeń, wchodzą przedstawiciele laboratorium budowlanego oraz geodeci. Kontrola pooperacyjna realizowana jest przez kierowników robót oraz majstrów i polega na samokontroli jakości wykonanych przez siebie robót (promocja 3 w 1). W celu materialnego stymulowania jakością przyjęto zróżnicowaną płacę za pracę robotników w zależności od ustalonej oceny jakości.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !