Zakład przemysłu portowego

Zakład przemysłu portowego

Rzadko się jednakże zdarza aby doprowadzony do portu od strony lądu czy morza towar był natychmiast w całości z niego wyprowadzony. Najczęściej wymaga on przejściowego (długo- lub krótkoterminowego) przechowywania w porcie, niekiedy przepakowania lub nawet przetworzenia. Obiekty służące do tego celu w postaci magazynów, placów składowych, hal przetwórczych (np. rybnych), zakładów przemysłu portowego znajdują się zwykle w porcie na jego terenach lądowych, w mniejszym lub większym oddaleniu od nabrzeży (program uprawnienia budowlane na komputer).

Ponadto na terenach lądowych znajdują się budynki administracyjne władz portowych i instytucji związanych z portem (przedsiębiorstwa handlowe, spedycyjne i transportowe, przemysł portowy itp.). Osiedla mieszkalne pracowników służb portowych najczęściej znajdują się w sąsiedztwie portu, ale poza jego obszarem.
Na nabrzeżach w odpowiednich punktach znajdują się też znaki nawigacyjne: dzienne i nocne (świetlne), służące jako drogowskazy bądź jako znaki ostrzegawcze lub rozpoznawcze dla żeglugi. Na akwenach, zwłaszcza poza portem, znaki nawigacyjne umieszczane są w wodzie, najczęściej na tzw. pławach (bojach), będących zbiornikami metalowymi unoszącymi się na wodzie i odpowiednio zakotwiczonymi w dnie (t. III) (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Coraz częściej też w portach instaluje się urządzenia radiolokacyjne i radarowe, zapewniające bezpieczeństwo żeglugi w portach i na szlakach żeglugowych.
Bardzo istotne znaczenie mają - szczególnie w portach handlowych - urządzenia przeładunkowe, których zadaniem jest dokonywanie zmechanizowanego przenoszenia towarów ze statków na ląd lub na odwrót.

Należą do nich przede wszystkim dźwignice portowe, nazywane potocznie dźwigami (uprawnienia budowlane).
Można je podzielić na bramowe, półbramowe, mostowe i wieżowe zależnie od konstrukcji podporowej, która poza tym może być stała (nieruchoma) lub przejezdna (przesuwna wzdłuż nabrzeża na szynach) Konstrukcja podporowa dźwignic bramowych (rama o kształcie odwróconej litery U) i półbramowych (rama o kształcie odwróconej litery L, przy czym szyna tylnej podpory leży na estakadzie lub na wzdłużnej ścianie magazynu) ma rozpiętość i wysokość stosunkowo niewielką, taką tylko, aby objęła skrajnie 1-3, maksimum 4, torów kolejowych lub pasów jezdni. Dźwignice takie służą przeważnie do przeładunku drobnicy (czyli towaru opakowanego w skrzyniach, workach itp.) (program egzamin ustny).

Konstrukcje mostowe

Konstrukcje mostowe odznaczają się wielkimi rozpiętościami, dochodzącymi do 200 m; mogą być jedno- lub dwuprzęsłowe, często ze wspornikiem (lub dwoma - z obu stron), z reguły są kratowe. Służą przeważnie do przeładunku towarów masowych (węgiel, ruda) (opinie o programie).
Konstrukcja spotykanych przeważnie tylko w stoczniach dźwignic wieżowych ma małą rozpiętość, ale dużą wysokość, która pozwala na podnoszenie elementów montowanych statków na odpowiednie poziomy.

Każda z omawianych rodzajów dźwignic może być: suwnicą (prócz wieżowych), wywrotnicą (prócz bramowych i pólbramowych) lub żurawiem.
W suwnicach mechanizm podnoszący ciężary wykształcony jest w postaci wciągarek przejezdnych (zwykle z kabiną dla obsługi), przesuwających się wzdłuż mostu lub bramy, prostopadle do nabrzeża i zaopatrzonych w haki lub chwytaki.
Jeżeli wciągarka ma odpowiednią moc, może służyć do podnoszenia całych wagonów, które przesuwa nad luk statku (segregator aktów prawnych).

Przez przechylenie wagonu za pomocą zmiany długości lin wysypuje jego zawartość do luku. Suwnica jest wówczas równocześnie wywrotnicą. Na suwnicy bywa nieraz kilka wciągarek przejezdnych o różnym przeznaczeniu.
Wywrotnice są jednak najczęściej połączone z przenośnikiem taśmowym i mogą być czołowe lub boczne.
Najczęściej spotykane w portach są żurawie, które odznaczają się tym, że lina podnośna z wciągarki przechodzi przez krążek na końcu ruchomego wysięgnika.

Wciągarka z wysięgnikiem i kabiną może być przejezdna i poruszać się po konstrukcji mostowej prostopadle do nabrzeża, bądź też może być względem podpory nieprzesuwna, lecz tylko obrotowa (promocja 3 w 1).
Wysięgniki żurawi najczęściej są wypadowe, czyli mają zmienny promień działania i są wielo, często czteroprzegubowe.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami