Zaplanowanie remontów interwencyjnych

Zaplanowanie remontów interwencyjnych
Zaplanowanie remontów interwencyjnych

Konieczność wykonania remontu interwencyjnego może wyłonić się w różnych okresach istnienia budynku, nie mogą więc być one zaplanowane w czasie eksploatacji budynku. Zaplanowanie remontów interwencyjnych i przyjęcie ich do realizacji może mieć miejsce dopiero po zgłoszeniu konieczności interweniowania. Zgłoszenie to powinno być bezwzględnie poparte i uzupełnione inwentaryzacją stanu technicznego budynku w celu określenia miejsc i zakresu występowania zmian oraz analizą kosztów przyszłego remontu. Ta analiza kosztów przyszłego remontu polega na badaniu „opłacalności” remontu i oparta jest na porównaniu określonych kosztów zaplanowanego remontu z kosztami inwestycji (program uprawnienia budowlane na komputer).

Polityka remontowa powinna pozostawać w ścisłych związkach z efektywnością ekonomiczną, tj. powinna być poparta analizą, że planowany koszt robót mieści się w granicach uzasadnień ekonomicznych, popartych rachunkiem nakładów i spodziewanych efektów. Konieczność badania kosztów remontu wynika z obowiązującego Zarządzenia nr 48 Ministra AGTiOŚ z 19.8.1974 r (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Problematyka remontów kapitalnych związanych z budynkami wzniesionymi metodami uprzemysłowionymi różni się od znanej, dotyczącej budynków tradycyjnych. Remont kapitalny starej zabudowy był często znacznie trudniejszy niż przygotowanie i zrealizowanie nowego osiedla (uprawnienia budowlane).

Remonty kapitalne w budownictwie wzniesionym metodami uprzemysłowionymi uzależnione powinny być głównie i przede wszystkim od wielkości koniecznych nakładów, z tym że nakłady te nie powinny w zasadzie przekraczać 70% wartości odtworzeniowej budynku (program egzamin ustny). Wydaje się, że przy remontach kapitalnych decydować będą nie tylko wielkości nakładów finansowych. Przy dzisiejszej szybkiej rozbudowie miast może okazać się, że dokonane analizy kosztu remontu wykażą ekonomiczną celowość jego prowadzenia, lecz względy perspektywicznego rozwoju miasta lub konieczność pozyskania terenów dla nowocześniejszego czy wyższego (w stosunku do liczby kondygnacji) budownictwa itp. będą przemawiały za rozbiórką tych domów. Decyzję w tej sprawie powinien podejmować specjalny koordynator zajmujący się zagadnieniami rozbudowy miast (opinie o programie).

Remont kapitalny

Remont kapitalny jest więc prawidłowy w założeniach i osiąga zamierzone cele wówczas, jeżeli:

  • w wyniku przeprowadzonego remontu kapitalnego osiąga się budynek i mieszkanie w nim zbliżone do standardowych,
  • przewidywana trwałość wyremontowanego budynku będzie nie mniejsza od ustalonych zarządzeniem,
  • usytuowanie jego w aglomeracji miejskiej jest sensowne (segregator aktów prawnych).

Niemożliwość spełnienia wymienionych warunków .powinna być podstawą do podjęcia decyzji o likwidacji budynku, oczywiście z zachowaniem rozsądnych terminów działania, wynikających z faktycznego stanu technicznego budynku.

Regułą w takich przypadkach będzie konieczność przeprowadzenia remontu zabezpieczającego w formie remontu interwencyjnego. Wysokość nakładów na remont zabezpieczający (interwencyjny) powinna być ustalona indywidualnie dla poszczególnych budynków osiedla. Celowe jest, aby analizować wówczas nie wartość nakładów potrzebnych na remonty zabezpieczające poszczególnych budynków, lecz na całość osiedla i założyć, że plan na roboty zabezpieczające może być przyjęty, jeżeli średnia wysokość nakładów potrzebnych na planowany zakres robót nie przekroczy określonego procentu wartości pierwotnej budynku, a trwałość budynku będzie nie mniejsza od założonej, wynikającej na przykład z planów rozbudowy osiedla. Będzie to równocześnie oznaczało, że wydział urbanistyki i architektury zmieni lokalizację budynku na czasową (promocja 3 w 1).

Całości polityki remontowej w dużych miastach powinien opiekować się generalny koordynator ds. remontów w budownictwie wznoszonym metodami uprzemysłowionymi danego miasta, który powinien współdziałać z biurem planowania i rozwoju miasta, odpowiednim wydziałem urbanistyki i architektury, władzami gospodarki komunalnej i mieszkaniowej itp. Poza tym w celu właściwego utrzymywania zasobów budownictwa mieszkaniowego wznoszonego metodami uprzemysłowionymi należy stworzyć system planowo-zapobiegawczego utrzymania zasobów budownictwa mieszkaniowego wznoszonego metodami uprzemysłowionymi.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Instalacja odgromowa

Instalacja odgromowa, zwana także instalacją piorunochronną, do systemu włączającego w celu ochrony budynków i innych struktur przed wyładowaniem awaryjnym, takich…

Hydroizolacja

Hydroizolacja do procesu lub techniki, która ma na celu wyeliminowanie przenikaniu wody do konstrukcji budowlanej lub innego obiektu. Jest to…

Stabilność zboczy

Stabilność zboczy do zdolności zbocza (np. wzniesienia, skarpy, nasypu) do utrzymania się w jednym kawałku i nie leczyć osunięcia, załamaniu…

Inżynieria glebowa

Inżynieria glebowa to dziedzina inżynierii, która dotyczy badań, projektowania i zarządzania glebami oraz gruntem w kontekście ochrony infrastruktury, takich jak…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !