Blog

26.02.2022

Zaprojektowanie przejść jednopoziomowych

Zaprojektowanie przejść jednopoziomowych

W zależności od przewidywanego natężenia i kierunków ruchu pieszego możemy zaprojektować jedno z następujących rozwiązań:

I przejście proste usytuowane prostopadle lub pod kątem do osi ulicy; wejścia (schody) projektujemy w tym przypadku po obu końcach tunelu pod dowolnym kątem do jego osi (program uprawnienia budowlane na komputer);

II tunele z dodatkowymi dojściami (ewentualnie krótkimi tunelami) do przystanków linii tramwajowych na wydzielonym torowisku, do stacji metra lub do dowolnej kondygnacji hotelu, domu towarowego itp.

Przejścia typu I lub II projektujemy na odcinkach międzywęzłowych oraz na skrzyżowaniach, gdzie mamy duże różnice w natężeniu ruchu na poszczególnych wlotach, pozwalające na częściowe zaprojektowanie przejść jednopoziomowych (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Całkowite wyeliminowanie punktów kolizji ruchu pieszego z kołowym, wymaga stosowania rozwiązań typu: .

  • pierścień,
  • gwiazda.

Jeżeli przyjmiemy, że szerokość przejścia tunelowego jest proporcjonalna do natężenia ruchu, to z wyprowadzonego kryterium wynika również minimum zabudowy powierzchni, a więc poniekąd i minimum kosztów budowy tunelu (uprawnienia budowlane).

Należy zaznaczyć, że koszty budowy samego tylko tunelu nie są na ogół miarodajne, gdyż na przykładzie robót wykonanych stwierdzono, że koszt robót towarzyszących (przełożenie instalacji itp.) wynosi 30-50% całkowitego kosztorysu inwestycji. Minimalny czas przejścia przez tunel decyduje również o wygodzie podróżnych, a zatem przy przeważających potokach ruchu pieszego wzdłuż krzyżujących się ulic wybieramy układ typu „Pierścień" (program egzamin ustny).

Wysokość przejść podziemnych

Najwygodniejsze jest rozwiązanie z holem centralnym, gdyż daje pieszym możność wyboru najkrótszej drogi, jednak jest to rozwiązanie znacznie kosztowniejsze, stosowane zazwyczaj ze względów reprezentacyjnych. Schody prowadzące do przejść podziemnych projektujemy przeważnie nie kryte, bo nadbudówki na ogół szpecą plac (opinie o programie).

Przy zwartej zabudowie i małej odległości linii regulacyjnej od osi ulicy korzystne jest wkomponowanie schodów w kontur przyległego budynku. Daje to dobrą osłonę przed deszczem i śniegiem. Wymiarowanie szerokości przejść dla pieszych przy znanym natężeniu potoku ruchu pieszego nie jest trudne.

Nie znamy natomiast metod określenia prognozy ruchu pieszego (segregator aktów prawnych). Wskutek wzrostu motoryzacji część dotychczasowych przechodniów będzie niewątpliwie korzystać ze środków komunikacji kołowej, ale jednocześnie konieczność zamknięcia niektórych dzielnic śródmieścia dla ruchu kołowego wywoła na pewnych ciągach zwiększenie potoków pieszych. Wydaje się, że prognozę ruchu pieszego należałoby opracować wychodząc z atrakcyjności punktów docelowych ruchu pieszego, problem ten wymaga jednak dokładniejszej analizy.

W projektach opracowanych dla śródmieścia Katowic (Rynek) przyjęto, że natężenie ruchu pieszego na Rynku w 1985 roku nie będzie zasadniczo różnić się od natężenia pomierzonego obecnie. Wysokość przejść podziemnych powinna wynosić co najmniej 2,30 m; w miarę możności należy dążyć do wysokości 3,00 m, zwłaszcza przy rozwiązaniach z holem centralnym. Zbyt mała wysokość -przy dużych wymiarach w planie działa przygnębiająco na przechodniów (promocja 3 w 1).

Przy rozgałęzieniach przejść suma szerokości rozgałęzień powinna być co najmniej o 50% większa od szerokości przejścia głównego. Szerokość schodów stałych powinna być równa co najmniej szerokości przejścia. Liczbę pasm schodów ruchomych określa się przyjmując dla jednego pasma o szerokości 0,65 m przepustowość 3600 osób/h. Jeżeli przejścia podziemne prowadzą do przystanków tramwajowych, to miarodajne dla wymiarowania tunelu są dojścia na perony przystanków.

Szerokość schodów z peronu do tunelu wymiarujemy, wychodząc z założenia, że rozładowanie 2 nadjeżdżających równocześnie pociągów tramwajowych w godzinie szczytu pasażerskiego powinno nastąpić w ciągu minut. Całkowitą szerokość dla ruchu dwukierunkowego (w górę i na dół) przyjmujemy 2 razy większą.

Najnowsze wpisy

10.01.2024
Trwałość konstrukcji

Trwałość konstrukcji jest kluczowym aspektem projektowania i budowy budynków oraz innych struktur. Oznacza to zdolność konstrukcji do zachowania swojej funkcji…

10.01.2024
Prace spawalnicze

Prace spawalnicze to proces łączenia materiałów, takich jak metal, za pomocą ciepła i/lub ciśnienia. Spawanie jest powszechnie stosowane w różnych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami