Blog

07.01.2021

Zarysowane elementy

Zarysowane elementy

Zarysowane elementy

Spotyka się uszkodzenia nośnej konstrukcji budowli, spowodowane przypadkowo lub celowo przy montażu urządzeń i zakładaniu instalacji, np. podczas kucia bruzd i otworów w betonie konstrukcji, przy czym nieraz zdarzają się nawet wypadki przecinania wkładek zbrojeniowych (program uprawnienia budowlane na komputer).
Oddzielny problem stanowią rozmaite pęknięcia elementów budowli w miejscach rys spowodowanych skurczem betonu lub nieprawidłowościami w zbrojeniu, powstające wówczas, gdy przez dłuższy czas zarysowane elementy znajdują się w zasięgu oddziaływań dynamicznych.

Pęknięcia te są na ogół nieszkodliwe dla konstrukcji obciążonych statycznie (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Również nadmierne odkształcenia elementów konstrukcyjnych mogą być powodem pęknięć i znaczniejszych uszkodzeń konstrukcji, aż do deformacji i utraty stateczności całej budowli włącznie.
Użytkowanie budowli. Odmienne od przewidzianego w projekcie użytkowanie budowli może mieć miejsce np. przy zmianie przeznaczenia obiektu, przy zmianach procesu technologicznego, a także przy wykorzystaniu projektów typowych lub powtarzalnych do nowych specjalnych potrzeb, bez ich pełnej adaptacji do odmiennych warunków.

W pewnych przypadkach prace badawcze wymagają przeprowadzenia dłuższych obserwacji, np. zmienności poziomu wody gruntowej i jej składu chemicznego w różnych okresach czasu, pojawiania się oraz zmian szerokości i długości rys lub pęknięć, narastania wpływów dynamicznych w pewnych terminach itp. Szczególne na ogół znaczenie ma obserwacja rys i pęknięć, gdyż pozwala wyciągnąć wnioski o ruchach poszczególnych części budowli (uprawnienia budowlane). Do tego celu stosuje się zwykle tzw. plomby gipsowe lub szklane, nakładane na powierzchni widocznych spękań. Często w nadziemnych partiach budowli obserwowane spękania są spowodowane nierównomiernym osiadaniem fundamentów.

Podłoże gruntowe

Przy obciążeniach statycznych zwykle już w okresie kilku miesięcy do jednego roku następuje stabilizacja odkształceń, co łatwo jest stwierdzić na podstawie nie uszkodzonych plomb. W takich przypadkach wzmacnianie fundamentów jest najczęściej niepotrzebne, gdyż wystarczą wtedy odpowiednie zabezpieczenia, nieraz tylko powierzchniowe, w nadziemnych częściach budowli (program egzamin ustny).

Jednakże wyciąganie takich optymistycznych wniosków tylko w oparciu o kilkumiesięczne obserwacje nie naruszonych plomb może być błędne, gdyż zauważone pęknięcia mogło spowodować podniesienie się części budowli pod wpływem zamarzania nawodnionego gruntu w poziomie posadowienia fundamentów, a nie nierównomierne osiadanie budowli. Należy zatem dodatkowo Wziąć pod uwagę takie czynniki, jak okresy powstawania i narastania pęknięć, głębokość posadowienia fundamentu i rodzaj gruntu pod jego podstawą, poziom wody gruntowej oraz wyniki kontrolnej niwelacji reperów założonych na budowli (opinie o programie).

W przypadku stwierdzonych wysadzin fundamentów, spowodowanych przemarzaniem gruntu, może się okazać konieczne pogłębienie fundamentów, a co najmniej odwodnienie i zabezpieczenie ich podłoża od zawilgocenia. Jak wynika z tego przykładu, niezbędne jest dokładne i pełne ustalenie przyczyn uzasadniających potrzebę, zakres i sposób robót wzmacniających fundamenty budowli, tak aby te prace były celowe, realne, skuteczne i w skali zagadnienia ekonomiczne (segregator aktów prawnych).

Sposoby wzmacniania fundamentów7. Sposoby wzmacniania fundamentów mogą być różne, w zależności od przyczyn i celu tych wzmocnień, a także od rodzaju fundamentów i warunków ich pracy. Pozorne zagrożenie fundamentów. Spotyka się przypadki jedynie pozornego zagrożenia fundamentów, kiedy to ich wzmacnianie w ogóle nie jest potrzebne, albo sprowadza się tylko do ich powierzchniowych zabezpieczeń.

Przykładem mogą tu być lokalne spękania fundamentów, spowodowane odkształceniami podłoża gruntowego, które po pewnym czasie się ustabilizowały; istniejący fundament może wówczas w dalszym ciągu bezpiecznie przekazywać obciążenia na grunt (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

10.01.2024
Trwałość konstrukcji

Trwałość konstrukcji jest kluczowym aspektem projektowania i budowy budynków oraz innych struktur. Oznacza to zdolność konstrukcji do zachowania swojej funkcji…

10.01.2024
Prace spawalnicze

Prace spawalnicze to proces łączenia materiałów, takich jak metal, za pomocą ciepła i/lub ciśnienia. Spawanie jest powszechnie stosowane w różnych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami