Jakie są zasady nadawania specjalizacji techniczno-budowlanych?

Osoby, które posiadają uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności, w której wyodrębnione są specjalizacje, mogą starać się o jedną ze specjalizacji techniczno-budowlanych (https://uprawnienia-budowlane.pl). Oprócz odpowiednich uprawnień wymagane jest wówczas odbycie pięcioletniej praktyki w zawodzie, obowiązkowo w ramach posiadanych uprawnień oraz w zakresie wybranej przez siebie specjalizacji.

Jakie są zasady nadawania specjalizacji techniczno-budowlanych?

Praktyki muszą odbyć się przy sporządzaniu projektów, jeśli specjalizacja jest do projektowania, lub na budowie, jeśli specjalizacja jest do kierowania robotami budowlanymi (program na komputer). Nadanie specjalizacji opiera się tylko o złożone dokumenty – nie ma obowiązku zdawania egzaminu z praktycznego stosowania wiedzy technicznej danej specjalizacji.

Pierwszym krokiem do uzyskania specjalizacji techniczno-budowlanej jest złożenie wniosku o nadanie wybranej specjalizacji. Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty (program na telefon):
• decyzję potwierdzającą nadanie uprawnień budowlanych,
• oświadczenie, które potwierdza 5-letnią praktykę – w dokumencie muszą być wyszczególnione obiekty budowlane, przy których budowie lub projektowaniu brała udział osoba starająca się o specjalizację.

Komplet dokumentów

Komplet dokumentów o nadanie specjalizacji techniczno-budowlanej musi składać się nie tylko z wniosku oraz decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych i oświadczeniu o odbyciu praktyki, ale również z innych dokumentów (opinie o programie). Do wniosku koniecznie trzeba dołączyć formularz osobowy, które wzór znajduje się na stronie internetowej izby. Ponadto wymagane jest przedstawienie życiorysu zawodowego oraz dowodu wniesienia opłaty za postępowanie kwalifikacyjne (program egzamin ustny). Kandydat musi również przedstawić odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych i wypełnić oświadczenie o zgodności przedłożonych dokumentów z prawdą (promocja 3 w 1).

W przypadku specjalizacji odrębnej do projektowania lub do kierowania robotami budowlanymi opłata za postępowanie kwalifikacyjne wynosi 800 zł. Dla specjalizacji łącznie do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi opłata wynosi 1100 zł (segregator aktów prawnych).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !