Zastosowanie mechanizacji kompleksowej

Zastosowanie mechanizacji kompleksowej
Zastosowanie mechanizacji kompleksowej

Zastosowanie mechanizacji kompleksowej do wykonania określonych robót lub budowy wymaga opracowania sposobów mechanizacji szeregu procesów budowlanych składających się na te roboty lub budowę, związanych ze sobą ogólną technologią tych robót lub budowy (program uprawnienia budowlane na komputer).

W związku z tym zachodzi potrzeba powiązania ze sobą wszystkich maszyn uczestniczących w wykonaniu danego rodzaju robót lub budowy.

Przy doborze kompletu (zespołu) maszyn dla robót lub budowy realizowanej przy zastosowaniu mechanizacji kompleksowej należy posiłkować się następującymi zasadami:

  • skład kompletu maszyn i liczbę maszyn w zespole ustala się w oparciu o schemat technologiczny określonej roboty lub budowy, a parametry maszyn dobiera się -w związku z rodzajem robót, ich wielkością (objętością), terminami wykonania oraz konkretnymi warunkami miejscowymi (program uprawnienia budowlane na ANDROID),
  • podstawowy proces roboczy (np. wykop i załadowanie urobku na środki transportowe) wykonywany jest za pomocą maszyny głównej (wiodącej); maszyny wchodzące w skład kompletu powinny być w taki sposób dobrane, aby wydajność każdej z nich odpowiadała najwyższej możliwej wydajności maszyny głównej (lub nieco ją przewyższała, np. dla środków transportowych o 10% lub 15%). Nieprzestrzeganie tego warunku pociąga za sobą obniżenie wydajności maszyny, co może z kolei spowodować, że koszt jednostkowy takiej roboty może być wyższy niż w przypadku, gdyby mechanizacji podlegały tylko poszczególne procesy oddzielnie, a nie cały rodzaj robót (uprawnienia budowlane),
  • sposób pracy kompletu maszyn ustala się przyjmując pełne wykorzystanie ich czasu roboczego zabezpieczające nieprzerwany ciąg roboty, np. przy robotach ziemnych od miejsca urobienia gruntu do miejsca jego wbudowania w nasyp lub odłożenia na odkład,
  • sposób pracy kompletu maszyn ustala się przyjmując pełne wykorzystanie ich czasu roboczego (program egzamin ustny).

Komplet maszyn

Komplet maszyn nie powinien być zbyt duży. Zastosowanie znacznej liczby maszyn różnych rodzajów wykonujących jedną i tę samą robotę lub kilka kompletów składających się z mało wydajnych maszyn może znacznie obniżyć efektywność tak realizowanej mechanizacji kompleksowej. Dlatego minimalna liczba maszyn w komplecie powinna być podstawową zasadą przy doborze kompletu maszyn. W szczególności dotyczy to maszyn głównych, np. przy robotach ziemnych, gdzie liczba maszyn głównych w jednym komplecie maszyn (np. koparek) nie powinna wynosić więcej niż 1 do 2 sztuk, a w szczególnych przypadkach 3 sztuki (opinie o programie).

Takie skompletowanie dotychczasowego parku maszyn budowlanych będzie wymagać uprzednich studiów, a przede wszystkim bliższego niż dotychczas powiązania między użytkownikiem, jakim jest przemysł budowlany, a producentami maszyn budowlanych. Ale i obecny stan posiadania maszyn i urządzeń umożliwia stosowanie mechanizacji kompleksowej w niektórych procesach budowlanych, w szczególności ruchomych, chociaż dobór zharmonizowanych kompletów jest jak wynika z dotychczasowej praktyki - nieraz trudny i nie zawsze całkowicie odpowiada zasadom mechanizacji kompleksowej (segregator aktów prawnych).

Mechanizacja kompleksowa w budownictwie znajduje zastosowanie przede wszystkim w robotach masowych jednorodnych i pracochłonnych, a więc - przykładowo - w robotach ziemnych, montażowych, wykończeniowych. Roboty ziemne odgrywają, jak wiadomo, znaczną rolę w budownictwie, a w licznych jego dziedzinach, jak w budownictwie hydrotechnicznym, drogowym i kolejowym - rolę zasadniczą (promocja 3 w 1). Udział procentowy robót ziemnych (wykopów), przeliczony na ciężar gruntu w stosunku do ciężaru wszystkich materiałów koniecznych np. dla wzniesienia budowli przemysłowych i mieszkalnych, wynosi ok. 50%, a liczba robotników zajętych przy robotach ziemnych na budowach przemysłowych sięga ok. 20% ogółu robotników zatrudnionych na placach budowy, a przy budowie kolei - ok. 50%. Pozorna prostota robót ziemnych bywa często powodem niedoceniania rzeczywistych trudności technologicznych i organizacyjnych przy ich wykonywaniu; roboty te wykonywane są zwykle kompletami maszyn nie zharmonizowanych co do wydajności, miejsca i czasu, a praca nie przebiega w sposób ciągły i równomierny (w oparciu o zasady mechanizacji kompleksowej).

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami