Zasypanie ziemią

Zasypanie ziemią

Jak wynika z tablicy, silne nasłonecznienie świeżego betonu powoduje w ciągu pierwszych 6 godzin po zaformowaniu 5-HO razy większe straty wilgoci niż w przypadku tężenia w warunkach powietrzno-suchych, ale bez nasłonecznienia. O ile w elementach o większej grubości (h ^ 8 cm) ta strata wody nie powoduje nadmiernego obniżenia wskaźnika W/C, to w elementach cienkich beton może stracić prawie całą wodę zarobową (program uprawnienia budowlane na komputer).

Na przykład przy grubości 2 cm próbki z zaprawy cementowej obniżyły wskaźnik W/C z wartości 0,600 do 0,054 i z 0,400 do 0,046. Przy tak niskim W/C niemożliwa jest normalna hydratacja cementu, toteż próbki te wykazały po następnych 27 dniach tężenia w warunkach powietrzno-suchych bez nasłonecznienia spadek wytrzymałości Rr odpowiednio 75,7 i 72,8% (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
7-dniowa pielęgnacja wodna próbek betonu, które przez 6 godzin po zaformowaniu podlegały silnemu nasłonecznieniu, jest w stanie przywrócić betonowi znaczny procent wytrzymałości. Charakterystyczne przy tym jest to, że nasłonecznione próbki o mniejszej grubości wykazały po pielęgnacji kombinowanej mniejszy trwały spadek wytrzymałości niż próbki o grubości większej. Jest to prawdopodobnie spowodowane naprężeniami skurczowymi, które w próbkach grubszych osiągnęły większe wartości na skutek większych gradientów wilgotności wewnątrz betonu (uprawnienia budowlane).

W tym bowiem przypadku, tzn. przy nasłonecznieniu, straty wody przez parowanie są tak szybkie, że dopływ wody z wewnętrznych stref betonu nie jest w stanie ich zrównoważyć. Rozkład wilgotności wewnątrz betonu w przypadku normalnego i przyśpieszonego parowania wody.
Wiatr, zwłaszcza ciepły, lub przeciąg np. pod namiotami ochronnymi działa podobnie jak upalna pogoda, przyśpieszając parowanie wody z betonu. O skuteczności przeciągu daje pojęcie przebieg wysychania wody; warstwa wody o grubości 3 mm wysycha:
- w pokoju bez przeciągu przy t = + 15°C w ciągu 64 godzin,
- w pokoju z przeciągiem przy t = + 15°C w ciągu 39 godzin,
- na słońcu bez przeciągu przy t =+29°C w ciągu 3,5 godziny (program egzamin ustny).

Przysypanie świeżego betonu

W wyniku ruchu powietrza powstają bezpośrednio nad powierzchnią betonu prądy konwekcyjne, które powodują szybszą wymianę wody pomiędzy betonem a otaczającą go atmosferą. Podobnie wiatr przyspiesza wymianę ciepła pomiędzy betonem a otoczeniem, co powoduje szybkie ostyganie betonu. Ma to duże znaczenie w okresie chłodów oraz przy betonowaniu w warunkach zimowych metodą zachowania ciepła. W tym przypadku wartość izolacyjna zastosowanych środków ochronnych musi być znacznie wyższa, co podraża koszty budowy.

Ulewny deszcz, zalewanie brudną wodą (opinie o programie). Działając na beton w stanie świeżym, krople deszczu uszkadzają jego powierzchnię, powodując wypłukiwanie cementu i rozmycie warstwy powierzchniowej. Silny deszcz może rozmyć beton na głębokość kilku centymetrów, dopóki na powierzchni nie utworzy się ochronna warstwa wody. Taka rozmyta warstwa jest na ogół zupełnie bezwartościowa i musi być możliwie wcześnie zastąpiona przez nową.

Podobnie niekorzystne jest zalewanie świeżego betonu wodą (np. w wykopie) zwłaszcza zanieczyszczoną. Według R. Griina strata wytrzymałości betonu ułożonego w stojącej wodzie może w wyniku rozmycia dochodzić do 65″ o wytrzymałości normalnej. Z doświadczeń tego autora wynika, że spadek wytrzymałości jest tym większy im wcześniej nastąpiło zalanie, przy czym przy wodzie zanieczyszczonej spadek wytrzymałości jest znacznie większy niż przy wodzie czystej.

Zjawisko spadku wytrzymałości i rozmywania warstw zewnętrznych potęguje się w przypadku, gdy woda zalewająca beton znajduje się w ruchu (segregator aktów prawnych).
Przysypanie świeżego betonu ziemią ma tę zaletę, że zapobiega szybkiemu wyparowaniu wody, nie mniej jednak część wody odciągana jest z betonu kapilarnie przez stykający się z nim grunt.

Mniej groźne jest przysypanie ziemią dla betonu o konsystencji wilgotnej czy gęstoplastycznej niż dla betonu o konsystencji ciekłej. W tym przypadku może bowiem nastąpić zanieczyszczenie betonu gruntem na pewną głębokość, czyniąc warstwę stykową nieprzydatną do celów budowlanych (promocja 3 w 1).

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami