Blog

Rozliczenie zużycia drewna usługowego zdjęcie nr 10
29.11.2022

Zbrojenie pionowe

W artykule znajdziesz:

Rozliczenie zużycia drewna usługowego zdjęcie nr 11
Zbrojenie pionowe

Zbrojenie pionowe powinno składać się z 4 prętów o średnicy co najmniej 10 mm zakotwionych na długość 30 średnic powyżej górnej i poniżej dolnej krawędzi otworu. Pręty te należy dowiązać do prętów zbrojenia wieńców przebiegających nieco poza obrysem stropu (program uprawnienia budowlane na komputer).

Zasady i sposoby oparcia stropów prefabrykowanych na ścianach monolitycznych wykonanych w formach przestawnych są identyczne jak w przypadku budynków ze ścianami z prefabrykatów. Elementy prefabrykowane należy układać na szablonach (np. na „rygach”) zapewniających uzyskanie równych powierzchni sufitów i prawidłowe zagęszczenie betonu w wieńcach. Inne są natomiast sposoby oparcia stropów prefabrykowanych na ścianach wykonywanych w formach ślizgowych. Najczęściej opiera się je za pomocą monolitycznych „łap”. W celu zapewnienia montażu elementów stropowych wymaga się wtedy, aby otwory w ścianach były odpowiednio powiększone (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Inny przykład połączenia stropów prefabrykowanych ze ścianami monolitycznymi wykonanymi w formach ślizgowych z zastosowaniem montażowych wsporników stalowych. Może on być stosowany zarówno przy montażu stropów w kierunku od dołu ku górze, jak i od góry ku dołowi. Przykłady połączeń elementów obudowy z konstrukcją monolityczną wg katalogów SBM-75. Wskazują one na pełne dostosowanie konstrukcji monolitycznej do możliwości zastosowania prefabrykatów stosowanych w systemach budownictwa z prefabrykatów (uprawnienia budowlane).

Połączenie prefabrykowanego balkonu (wg katalogu Wk-70) ze stropem monolitycznym. Pręty zapewniające ciągłość zbrojenia przy- spawane są do ceowników zabetonowanych w stropie. Stosunkowo duża wysokość ceowników ma na celu ułatwienie dopasowania płyty balkonowej w warunkach niezbyt dokładnego ich usytuowania w stropie monolitycznym (program egzamin ustny).

Do połączenia służą pręty 060 rozstawie 75 cm, wypuszczone ze ściany wykonanej w pierwszej kolejności przez odpowiednie otwory w formie, po jej demontażu zaginane jak na rysunku. Pręty te ograniczają rozwartość rys, które zwykle koncentrują się w miejscu połączenia starego i nowego betonu.

Wpływ parcia gruntu

Na część podziemną budynku składa się strop nad piwnicami, ściany piwnic i fundament. Stropy nad piwnicami projektuje się wg identycznych zasad jak nad innymi kondygnacjami. Kiedy zatem, jak w tej książce, nie omawia się projektowania fundamentu jako elementu przenoszącego obciążenie z konstrukcji na podłoże, specyfika projektowania części podziemnej budynku zawęża się wr zasadzie tylko do projektowania ścian piwnic (opinie o programie).

W części podziemnej budynku, podobnie jak i w kondygnacjach nadziemnych, niezbędne są wieńce żelbetowe. W poziomie stropu nad piwnicami występuje wieniec górny, a w poziomie dolnej krawędzi ścian wieniec dolny. Rolę tego wieńca spełnia z reguły zbrojenie podłużne umieszczone w ławie fundamentowej.

Podstawowym wymaganiem stawianym ścianom wewnętrznym części podziemnej budynku jest zapewnienie im, dostatecznej nośności na siły pionowe od obciążeń z wyższych kondygnacji. Warunki pracy ścian są identyczne jak na górnych kondygnacjach, o odmienności rozwiązań decydują natomiast inne wymagania użytkowe i znaczna liczba otworów w ścianach dla prowadzenia instalacji (segregator aktów prawnych).

Ściany zewnętrzne części podziemnej budynku obciążone są parciem gruntu, co należy uwzględnić przy projektowaniu. W przypadku zewnętrznych ścian nośnych (szczytowych) wpływ parcia gruntu można zneutralizować, dopuszczając zasypanie wykopu wokół ścian dopiero po wzniesieniu odpowiedniej liczby kondygnacji.

Ściany zewnętrzne nie obciążone silami pionowymi z wyższych kondygnacji poddane są odporowi gruntu. Jeżeli rozstaw ścian poprzecznych nie przekracza 6 m, siły te są nie duże i dopełnienie ogólnych warunków konstrukcyjnych do- statecznie zabezpiecza konstrukcję. Przy większym rozstawie ścian poprzecznych siły odporu gruntu mogą być już znaczne i trzeba je uwzględniać w projekcie konstrukcji (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

14.06.2024
Rozliczenie zużycia drewna usługowego zdjęcie nr 12
Budownictwo osób fizycznych a uprawnienia budowlane

Do 2015 roku Komisja Kwalifikacyjna PIIB stosowała interpretację opartą na rozporządzeniu Ministra Regionalnego i Budownictwa z 1991 roku. Zgodnie z…

14.06.2024
Rozliczenie zużycia drewna usługowego zdjęcie nr 13
Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej

Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej w Polsce wymagane jest dla osób, które zamierzają samodzielnie kierować robotami drogowymi. Aby uzyskać takie…

Rozliczenie zużycia drewna usługowego zdjęcie nr 16 Rozliczenie zużycia drewna usługowego zdjęcie nr 17 Rozliczenie zużycia drewna usługowego zdjęcie nr 18
Rozliczenie zużycia drewna usługowego zdjęcie nr 19
Rozliczenie zużycia drewna usługowego zdjęcie nr 20 Rozliczenie zużycia drewna usługowego zdjęcie nr 21 Rozliczenie zużycia drewna usługowego zdjęcie nr 22
Rozliczenie zużycia drewna usługowego zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Rozliczenie zużycia drewna usługowego zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Rozliczenie zużycia drewna usługowego zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Rozliczenie zużycia drewna usługowego zdjęcie nr 32 Rozliczenie zużycia drewna usługowego zdjęcie nr 33 Rozliczenie zużycia drewna usługowego zdjęcie nr 34
Rozliczenie zużycia drewna usługowego zdjęcie nr 35
Rozliczenie zużycia drewna usługowego zdjęcie nr 36 Rozliczenie zużycia drewna usługowego zdjęcie nr 37 Rozliczenie zużycia drewna usługowego zdjęcie nr 38
Rozliczenie zużycia drewna usługowego zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Rozliczenie zużycia drewna usługowego zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Rozliczenie zużycia drewna usługowego zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami