Zgłoszenie budowy a wymagane pozwolenia

Rozpoczęcie budowy wiąże się z koniecznością uzyskania pozwolenia (program na komputer). Nie jest to konieczne w przypadku remontu lub budowy określone w art. 30 ust. 1 prawa budowlanego. W takiej sytuacji wystarczy dokonać zgłoszenia, a właściwy organ może zgłosić sprzeciw i zażądać uzyskania pozwolenia. Kiedy organ może tak postąpić (program na telefon)?
Zgłoszenia trzeba dokonać przez planowanym terminem rozpoczęcia prac budowlanych. W ciągu 21 dni od złożenia zgłoszenia organ administracji architektoniczno-budowlanej może na drodze decyzji wnieść do niego sprzeciw i nałożyć na inwestora obowiązek uzyskania pozwolenia na dany obiekt lub na niektóre roboty budowlane (program na egzamin ustny).

Wskazanie konkretnych przepisów

Zgłoszenie budowy a wymagane pozwolenia

Uprawnienie, z którego może skorzystać organ, może być wykorzystane w przypadku, gdy budowa lub poszczególne roboty budowlane mogą:
• zagrażać bezpieczeństwu ludzi lub mienia,
• naruszać ustalenia znajdujące się w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,
• naruszać ustalenia warunków zabudowy,
• wprowadzać, zwiększać lub utrwalać uciążliwości lub ograniczenia dla sąsiednich terenów (promocja 3 w 1).
W przypadku, gdy organ zdecyduje się na zgłoszenie sprzeciwu, musi on wskazać, jak zaplanowana inwestycja będzie naruszać podane artykuły. Jest on również zobligowany do wskazania konkretnych przepisów prawa, które mogą potwierdzać, że inwestycja przyczyni się do zwiększania uciążliwości lub ograniczeń dla danej działki.
Charakter wydania decyzji dotyczącej sprzeciwu jest uznawany przez polskie sądy za „podwójnie uznaniowy” (segregator). Oznacza to, że organ może nie tylko wnieść sprzeciw do zgłoszenia, ale równocześnie nałożyć na inwestora obowiązek zdobycia pozwolenia na budowę. Z wyroku w sprawie II SA/Łd 898/16 wynika również, że organ nie musi wykazywać, że budować wywoła naruszenie dóbr, a jedynie, że może do tego doprowadzić. Uprawnienia do zgłoszenia sprzeciwu i żądania pozwolenia dotyczą wyłącznie budowy lub robót budowlanych, które wymagają zgłoszenia. Oznacz to, że urząd nie może nałożyć tego obowiązku, jeśli prace lub budowa wymagają pozwolenia (opinie).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !